Home » Aktualności » Informacja dotycząca pobierania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Informacja dotycząca pobierania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu

Infor­ma­cja doty­czą­ca pobie­ra­nia opłat za pobyt dziec­ka w przed­szko­lu (pdf)

Uwa­ga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Ado­be Reader, Suma­tra PDF lub Foxit Reader.