Home » Aktualności » Informacja dotycząca zwrotu wpłaconej zaliczki

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Informacja dotycząca zwrotu wpłaconej zaliczki

Infor­ma­cja dla rodzi­ców doty­czą­ca zwro­tu wpła­co­nej zalicz­ki w wyso­ko­ści 100,00 zł od ucznia na wyciecz­kę ‚któ­ra mia­ła się odbyć w dniach 4–5 czerw­ca.

W związ­ku z aktu­al­na sytu­acją wyciecz­ka szkol­na pla­no­wa­na na 4–5 czerw­ca do Wado­wic, Oświę­ci­mia i Żyw­ca nie odbę­dzie się. Do biu­ra podró­ży „Kolumb” na począt­ku maja zosta­ła zło­żo­na pisem­na rezy­gna­cja z wyciecz­ki. Biu­ro wpła­ci­ło już wcze­śniej całą kwo­tę zalicz­ki w wyso­ko­ści 3.800 zł.  m.in. za rezer­wa­cje bile­tów do obo­zu w Auschwitz i noc­le­gi. Biu­ro poin­for­mo­wa­ło nas, że musi­my cze­kać , ponie­waż „wszel­kie zwro­ty roz­pa­try­wa­ne będą na posta­wie  Art. 15zp. 1. Przed­się­bior­ca pro­wa­dzą­cy dzia­łal­ność zwią­za­ną z orga­ni­za­cją wystaw i kon­gre­sów lub dzia­łal­no­ścią kul­tu­ral­ną, roz­ryw­ko­wą, rekre­acyj­ną i spor­to­wą lub orga­ni­zu­ją­cy wysta­wy tema­tycz­ne lub impre­zy ple­ne­ro­we w przy­pad­ku roz­wią­za­nia umo­wy z klien­tem, któ­re to roz­wią­za­nie umo­wy pozo­sta­je w bez­po­śred­nim związ­ku z wybu­chem epi­de­mii wiru­sa SARS-CoV‑2, jest zobo­wią­za­ny zwró­cić wpła­co­ne mu przez klien­ta środ­ki w ter­mi­nie 180 dni od dnia sku­tecz­ne­go roz­wią­za­nia umo­wy”. W związ­ku z powyż­szym trud­no jest okre­ślić ter­min zwro­tu wpła­co­nej przez rodzi­ców zalicz­ki.

Jolan­ta Pie­trzy­kow­ska