Home » Aktualności » Innowacja pedagogiczna z języka niemieckiego

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Innowacja pedagogiczna z języka niemieckiego

Mobil­na podróż przez Zjed­no­czo­ne Niem­cy”

Ucznio­wie kla­sy VI reali­zu­ją w roku szkol­nym 2019/2020 inno­wa­cje peda­go­gicz­ną z języ­ka nie­miec­kie­go pn. „ Mobil­na podróż przez Zjed­no­czo­ne Niem­cy”. Celem tych dzia­łań jest w nowo­cze­sny spo­sób, przy wyko­rzy­sta­niu mul­ti­me­dial­nych narzę­dzi przy­bli­że­nie uczniom tra­dy­cji, zwy­cza­jów, infor­ma­cji geo­gra­ficz­nych i kul­tu­ro­wych o naszych zachod­nich sąsia­dach.

Opra­co­wa­nie cie­ka­wo­stek na temat Nie­miec

Ucznio­wie kla­sy VI bio­rą­cy udział w inno­wa­cji z języ­ka nie­miec­kie­go opra­co­wa­li pla­ka­ty na temat Nie­miec. Wyko­rzy­stu­jąc mobi­le urzą­dze­nia, takie jak: lap­to­py, not­bo­oki, tele­fo­ny wyszu­ki­wa­li z róż­nych stron inter­ne­to­wych cie­ka­wost­ki na temat: kul­tu­ry, poło­że­nia, języ­ka róż­nych obsza­rów Nie­miec. Zada­niem ich było wła­ści­wie nazwać lan­dy nie­miec­kie, podać ich sto­li­ce, cha­rak­te­ry­stycz­ne cechy, ubiór, zwy­cza­je, zabyt­ki.

Efek­tem ich pra­cy były pla­ka­ty, któ­re zosta­ły wyeks­po­no­wa­ne na kory­ta­rzu szkol­nym.

Pre­zen­ta­cje Mul­ti­me­dial­ne na temat cie­ka­wo­stek o Niem­czech oraz o tra­dy­cjach świą­tecz­nych

Chęt­ni uczest­ni­cy inno­wa­cji z języ­ka nie­miec­kie­go przy­go­to­wa­li pre­zen­ta­cje na temat cie­ka­wo­stek o Niem­czech, jak rów­nież na temat tra­dy­cji świa­tecz­nych panu­ja­cych w tym kra­ju. W swo­ich pra­cach, któ­re zapre­zen­to­wa­li w kla­sie dla swo­ich kole­gów jak rów­nież rodzi­com na zebra­niu w listo­pa­dzie, poka­za­li swo­je zain­te­re­so­wa­nie Niem­ca­mi i tra­dy­cja­mi jakie tam panu­ją.

Mobil­na podróż przez Zjed­no­czo­ne Niem­cy (odp)

Weih­nach­ten in Deut­chland (Świę­ta w Niem­czech) (odp)