Home » Rok szkolny 2018/2019 » „Jak nie czytam, jak czytam”

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

„Jak nie czytam, jak czytam”

7 czerw­ca  ucznio­wie, nauczy­cie­le  i pra­cow­ni­cy naszej szko­ły wzię­li udział w ogól­no­pol­skiej akcji „Jak nie czy­tam, jak czy­tam”. W ten spo­sób szko­ła przy­łą­czy­ła się do bicia rekor­du czy­ta­nia. Rok temu do akcji pro­mu­ją­cej czy­tel­nic­two przy­łą­czy­ło się ponad 400 tysię­cy osób i ponad 2 tysią­ce szkół . O godzi­nie 10.00, razem z ucznia­mi z całej Pol­ski, wszy­scy czy­ta­li swo­je ulu­bio­ne książ­ki na szkol­nym kory­ta­rzu. 97 osób to nasz wynik. Mamy nadzie­ję ‚że ubie­gło­rocz­ny wynik zosta­nie pobi­ty.