Home » Rok szkolny 2017/2018 » Już wakacji nadszedł czas…

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Już wakacji nadszedł czas…

Czerw­co­wy pora­nek, niby zwy­czaj­ny, a jak­że inny. To wła­śnie dzi­siaj ucznio­wie w całej Pol­sce roz­pocz­ną waka­cje. Nie ina­czej było w naszej szko­le. Uro­czy­stość roz­po­czę­ła dyrek­tor szko­ły Mag­da­le­na Gabas wita­jąc rodzi­ców, uczniów i pra­cow­ni­ków szko­ły. Część ofi­cjal­na to wrę­cze­nie nagród i świa­dectw z wyróż­nie­niem. To bar­dzo przy­jem­na chwi­la szcze­gól­nie dla tych, któ­rzy mie­li zaszczyt wystą­pić i ode­brać nagro­dę za cały rok nauki. Pozo­sta­li zakoń­czy­li rok szkol­ny ode­bra­niem świa­dec­twa i posta­no­wie­niem, że na koniec następ­ne­go roku  dołą­czą do wyróż­nio­nych. Dzi­siej­szy dzień był wyjąt­ko­wy jesz­cze z jed­ne­go powo­du. Był to dzień poże­gna­nia dyrek­tor szko­ły Mag­da­le­ny Gabas, któ­ra peł­ni­ła tę funk­cję przez 20 lat. Uro­czy­stość mia­ła bar­dzo wzru­sza­ją­cy cha­rak­ter, gdyż wszy­scy mogli obej­rzeć pre­zen­ta­cję przed­sta­wia­ją­cą naj­waż­niej­sze momen­ty pia­sto­wa­nia sta­no­wi­ska. Nie oby­ło się bez życzeń, podzię­ko­wań i łez, któ­re poka­za­ły się nie tyl­ko w oczach pani dyrek­tor. Moż­na by powie­dzieć, że coś się koń­czy i coś się zaczy­na. Dla pani dyrek­tor zaczy­na się nowy etap Jej życia, szko­łę cze­ka­ją zmia­ny. Ale to, co pozo­sta­ło, będzie przy­po­mi­nać o zasłu­gach i sta­ra­niach, jakie nie­wąt­pli­wie dopro­wa­dzi­ły szko­łę do takie­go sta­nu, w jakim jest.