Home » Aktualności » Już za rok ferie!

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Już za rok ferie!

Tego­rocz­ne ferie w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach nale­ża­ły do bar­dzo uda­nych. Ucznio­wie tej szko­ły mogli doko­nać wybo­ru i sko­rzy­stać z przed­sta­wio­nych pro­po­zy­cji na ferie. Naj­więk­szym zain­te­re­so­wa­niem cie­szy­ły się czte­ry dar­mo­we wyjaz­dy na kry­tą pły­wal­nię Qarium w Kęp­nie. Pobyt na base­nie był ucie­chą dla cia­ła i ducha. Atrak­cje ofe­ro­wa­ne na pły­wal­ni zna­la­zły uzna­nie w oczach zarów­no star­szych jak i młod­szych uczest­ni­ków wyjaz­dów. Była to wyśmie­ni­ta for­ma spę­dze­nia cza­su wol­ne­go, któ­ra mia­ła walo­ry rekre­acyj­ne jak i zdro­wot­ne.

Ponad­to Szko­łę odwie­dził pan dyrek­tor Wie­ru­szow­skie­go Domu Kul­tu­ry- Bogu­sław Kurzyń­ski, któ­ry przy­go­to­wał cie­ka­we zaba­wy i doświad­cze­nia dla wszyst­kich przy­by­łych uczniów, pn. „Scie­ne for Kids- nauka przez zaba­wę”. Były to zaję­cia roz­ryw­ko­wo-edu­ka­cyj­ne, któ­re uczy­ły współ­pra­cy w gru­pie i poka­zy­wa­ły cie­ka­we doświad­cze­nia nauko­we.

Pod­su­mo­wa­niem ferii był cało­dnio­wy wyjazd dużej gru­py uczniów i dzie­ci do Pol­skiej Szko­ły Magii i Cza­ro­dziej­stwa na zam­ku w Mosz­nej oraz do kina w Opo­lu.

Ofer­ta ferii 2019 była bar­dzo boga­ta, każ­dy mógł wybrać coś dla sie­bie, w zależ­no­ści od swo­ich zain­te­re­so­wań.

Cała spo­łecz­ność Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach ser­decz­nie dzię­ku­je wszyst­kim, któ­rzy przy­czy­ni­li się do atrak­cyj­no­ści tego­rocz­nych ferii. Ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia kie­ru­je­my do Gmi­ny Wie­ru­szów za prze­ka­za­nie środ­ków finan­so­wych na orga­ni­za­cję ferii oraz do Pana Dyrek­to­ra WDK za prze­pro­wa­dze­nie cie­ka­wych zajęć.