Home » Rok szkolny 2011/2012 » Klasy w roku szkolnym 2011/2012

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Klasy w roku szkolnym 2011/2012


Kla­sa 1

 1. Julia Cibor­ska
 2. Kor­ne­lia Figiel
 3. Wik­to­ria Mały­ska
 4. Klau­diusz Ida­siak
 5. Hubert Szcze­pań­ski
 6. Szy­mon Gabas
 7. Kon­rad Malik
 8. Piotr Mro­żek
 9. Mate­usz Krzy­ża­now­ski
 10. Maciej Sowa
 11. Miko­łaj Soj­ka
 12. Paweł Mora
 13. Maciej Żurek


Kla­sa 2

 1. Łukow­ska Urszu­la
 2. Cichosz Wik­to­ria
 3. Dąbik Kon­rad
 4. Hadryś Filip
 5. Jopek Rok­sa­na
 6. Kos Kac­per
 7. Poda­wacz Szy­mon
 8. Skład­ni­kie­wicz Daniel
 9. Soj­ka Oli­wia
 10. Rzep­ka Ame­lia
 11. Zie­liń­ska Domi­ni­ka


Kla­sa 3

 1. Czer­wiń­ski Klau­diusz
 2. Dęb­ski Woj­ciech
 3. Gabas Mar­ta
 4. Grą­do­wy Kon­rad
 5. Malik Woj­ciech
 6. Puchal­ski Maciej
 7. Rzeź­nik Adam
 8. Sztuc­ki Jakub
 9. Trze­ciak Wik­to­ria
 10. Zawier­ta Mag­da­le­na
 11. Zawier­ta Patry­cja
 12. Żurek Kamil


Kla­sa 4

 1. Grusz­ka Mar­ta
 2. Kor­das Jakub
 3. Olszo­wiak Julia
 4. Piluch Tomasz
 5. Porasz­ka Bar­tosz
 6. Rzep­ka Karo­li­na
 7. Smo­ra­wa Nata­lia
 8. Strzel­czyk Alek­san­dra
 9. Wal­czak Szy­mon


Kla­sa 5

 1. Bystrek Nata­lia
 2. Kos Domi­nik
 3. Kowa­liń­ska Mar­ta
 4. Mizga­ła Gra­ży­na
 5. Sta­roń San­dra
 6. Trze­ciak Seba­stian
 7. Żurek Bar­tosz


Kla­sa 6

 1. Gar­cza­rek Klau­dia
 2. Kania Bła­żej
 3. Kruk Mar­ta
 4. Sikor­ski Jakub
 5. Soj­ka Kin­ga
 6. Staw­ska Nata­lia
 7. Woj­na­row­ski Mate­usz


Oddział Przed­szkol­ny — gru­pa 5–6 lat­ków

 1. Mar­cin Skład­ni­kie­wicz
 2. Tomasz Kos
 3. Alan Fro­nia
 4. Patryk Olszo­wiak
 5. Mar­ty­na Kik
 6. Nata­lia Sowa
 7. Kamil Malik
 8. Maciej Bublik
 9. Filip Dęb­ski
 10. Karo­li­na Kał­muk
 11. Filip Domań­ski
 12. Jakub Poda­wacz
 13. Mał­go­rza­ta Dąbik
 14. Kata­rzy­na Koniecz­na


Oddział Przed­szkol­ny – gru­pa 4 lat­ków

 1. Woj­ciech Kos
 2. Dęb­ski Michał
 3. Maria Puchal­ska
 4. Adam Paku­ła
 5. Kry­stian Kik
 6. Woj­ciech Sku­pień
 7. Mar­cel Gie­ry
 8. Oli­wier Kukliń­ski
 9. Zuzan­na Figiel
 10. Pau­li­na Strze­lec­ka
 11. Wik­tor Zając
 12. Wik­to­ria Karsz­nia