Home » Rok szkolny 2017/2018 » Kochana Babciu, kochany Dziadku…

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Kochana Babciu, kochany Dziadku…

To wła­śnie te i inne sło­wa wyra­ża­ją­ce dzie­cię­cą miłość moż­na było sły­szeć na corocz­nym świę­cie, czy­li tzw. Dniu Senio­ra. Na taką uro­czy­stość zapro­si­li swo­ich Dziad­ków ucznio­wie i przed­szko­la­ki naszej szko­ły. Spo­tka­nie tra­dy­cyj­nie odby­wa­ło  się w sali OSP.  Mimo zimo­we­go chło­du tem­pe­ra­tu­ra uczuć była bar­dzo wyso­ka. Wyra­ża­ły ją sło­wa pio­se­nek, przy­go­to­wa­ne spe­cjal­nie na tę oka­zję ukła­dy tanecz­ne, wier­sze i scen­ki, w któ­rych głów­ny­mi boha­te­ra­mi byli dziad­ko­wie. Na  począt­ku wystą­pi­ły gru­py przed­szkol­ne, któ­re skra­dły ser­ca  wszyst­kich swo­imi  wyjąt­ko­wy­mi  ukła­da­mi  tanecz­ny­mi. Kla­sa I zło­ży­ła  Dziad­kom spe­cjal­ne życze­nia, a kla­sa II i III uzu­peł­ni­ły je wier­szem, pio­sen­ka­mi i pro­fe­sjo­nal­nym tań­cem. Humo­ry­stycz­ną scen­ką roz­ba­wi­ła gości kla­sa IV, a uczest­ni­cy zajęć koła teatral­ne­go poka­za­li histo­rię bab­ci i dziad­ka z „Rzep­ki” i bab­ci z „Czer­wo­ne­go Kap­tur­ka”. Nie zabra­kło upo­min­ków i pysz­ne­go cia­sta przy­go­to­wa­ne­go przez rodzi­ców. Po wystę­pach arty­stycz­nych przy­szedł czas na wspól­ne tań­ce i zaba­wę. To był pięk­ny i wzru­sza­ją­cy wie­czór, a uśmiech i grom­kie bra­wa gości wyna­gro­dzi­ły tru­dy przy­go­to­wań. Sło­wa podzię­ko­wań nale­żą się życz­li­wym stra­ża­kom, nauczy­cie­lom, rodzi­com, uczniom i tym, któ­rzy zaszczy­ci­li nas swo­ją obec­no­ścią, czy­li kocha­nym, nie­za­stą­pio­nym i zawsze goto­wym do pomo­cy Dziad­kom.