Home » Rok szkolny 2012/2013 » Kolejne sukcesy jezykowe naszych uczniów

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Kolejne sukcesy jezykowe naszych uczniów

25 kwiet­nia 2013 r. ucznio­wie kla­sy II i III wzię­li udział w VI Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie Języ­ka Angiel­skie­go „Mel­ting Pot”. Jest to jeden z nie­wie­lu kon­kur­sów języ­ka angiel­skie­go orga­ni­zo­wa­nych w Pol­sce dla uczniów pierw­sze­go eta­pu edu­ka­cyj­ne­go. Przed­się­wzię­cia pod­ję­ła się ponow­nie  Pierw­sza Spo­łecz­na Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Gdy­ni. Celem kon­kur­su było nie tyl­ko roz­wi­ja­nie wie­dzy i umie­jęt­no­ści języ­ko­wych uczniów klas I‑III, ale rów­nież oswo­je­nie ich z for­mą kon­kur­sów i spraw­dzia­nów wia­do­mo­ści. Kolej­ny raz, nasi kole­dzy i kole­żan­ki, wyka­za­li się świet­ną zna­jo­mo­ścią języ­ka angiel­skie­go uzy­sku­jąc wspa­nia­łe wyni­ki: Filip Hadryś zajął I miej­sce w kate­go­rii klas III, a Wik­to­ria Mały­ska zaję­ła III miej­sce wśród uczniów klas II. Na wyróż­nie­nie zasłu­ży­ła rów­nież Domi­ni­ka Zie­liń­ska z kla­sy III.

Gra­tu­lu­je­my i życzy­my suk­ce­sów  w star­szych klasach !!!!!!

ja