Home » Rok szkolny 2018/2019 » Komputer łączy pokolenia

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Komputer łączy pokolenia

W dniu 16 stycz­nia 2019r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach odby­ło się kolej­ne spo­tka­nie uczniów ze swo­imi dziad­ka­mi i bab­cia­mi w ramach reali­zo­wa­ne­go pro­jek­tu „Szko­ła to miej­sce dla mnie i moich naj­bliż­szych” Fun­da­cji Orlen. Spo­tka­nie mia­ło cha­rak­ter warsz­ta­tów, na któ­rych wnu­ko­wie wspo­ma­ga­li swo­ich dziad­ków i bab­cie w zapo­zna­niu się z edy­to­rem tek­stu Word. Kom­pu­te­ry zaku­pio­ne w ramach otrzy­ma­nych środ­ków z pro­jek­tu  były głów­nym narzę­dziem pra­cy uczest­ni­ków. Pozna­no kla­wia­tu­rę, ćwi­czo­no prze­pi­sy­wa­nie i for­ma­to­wa­nie tek­stu jak rów­nież poprzez zaba­wę umie­jęt­ność posłu­gi­wa­nia się dostęp­ny­mi narzę­dzia­mi mul­ti­me­dial­ny­mi. Senio­rzy uczy­li się jak  korzy­stać z róż­nych stron inter­ne­to­wych. Celem warsz­ta­tów była inte­gra­cja mię­dzy­po­ko­le­nio­wa, roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści infor­ma­tycz­nych w róż­nym wie­ku, jak rów­nież kształ­to­wa­nie kom­pe­ten­cji cyfro­wych na róż­nych eta­pach życia. Następ­ne spo­tka­nie zosta­ło zapla­no­wa­ne na mie­siąc luty.