Home » Rok szkolny 2014/2015 » Koniec podróżniczych przygód

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Koniec podróżniczych przygód

W dniu 17 lip­ca 2015 roku uczest­ni­cy pro­jek­tu „Waka­cyj­ne biu­ro podró­ży”, reali­zo­wa­ne­go w ramach otwar­te­go kon­kur­su ofert 2015 i współ­fi­nan­so­wa­ne­go przez Gmi­nę Wie­ru­szów, doko­na­li pod­su­mo­wa­nia swo­ich dzie­się­cio­dnio­wych dzia­łań. „Spraw­dzian wie­dzy o pań­stwach”, jak­że poważ­ne w brzmie­niu okre­śle­nie, szcze­gól­nie w okre­sie waka­cji, oka­zał się kolej­ną cie­ka­wą przy­go­dą i pozwo­lił odświe­żyć wszyst­kie zdo­by­te wia­do­mo­ści. Ostat­ni dzień to tak­że oka­zja do wspo­mnień i dzie­le­nia się wra­że­nia­mi po wyciecz­ce do Western­lan­du z naj­więk­szą Wio­ską Indiań­ską w Euro­pie. Ory­gi­nal­ne Tipi (domy Indian), tote­my, histo­rie pik­to­gra­ficz­ne na skó­rach, ory­gi­nal­ne stro­je, narzę­dzia codzien­ne­go użyt­ku oraz obo­zo­wi­sko tra­pe­rów i poszu­ki­wa­czy zło­ta z woza­mi pio­nie­rów wywar­ły na podróż­ni­kach z Pie­czysk ogrom­ne wra­że­nie. Kow­bo­je, Sze­ryf, tra­pe­rzy, żoł­nie­rze, India­nie i Indian­ki prze­nie­śli ich w świat Dzi­kie­go Zacho­du minio­nej epo­ki.

A wra­ca­jąc do codzien­no­ści w waka­cyj­nym biu­rze podró­ży:

  • naj­bar­dziej pra­co­wi­tym zespo­łem oka­za­ły się „Zozo­le” w skła­dzie Wik­to­ria Cichosz, Urszu­la Łukow­ska, Mał­go­rza­ta Dąbik, Oli­wier Woj­na­row­ski, Mar­cel Muro­wa­ny, Kin­ga Sto­lar­ska;
  • naj­wyż­szy wynik w teście wie­dzy o pań­stwach uzy­ska­li: w gru­pie „star­szej” — Filip Hadryś i Kac­per Kos, II miej­sce zaję­ła Wik­to­ria Cichosz, III — Hubert Szcze­pań­ski,
    w gru­pie „młod­szej” I miej­sce zdo­by­ły — Mał­go­rza­ta Dąbik i Emi­lia Muro­wa­na;
  • tytuł „Naj­sym­pa­tycz­niej­szej Uczest­nicz­ki Pro­jek­tu” zdo­by­ła Wik­to­ria Cichosz.

W pod­su­mo­wa­niu i oce­nie pra­cy aktyw­nej gru­py z Pie­czysk uczest­ni­czy­li Rafał Przy­był bur­mistrz Wie­ru­szo­wa wraz z zastęp­cą Rena­tą Świe­ściak.

Słod­kim pocie­sze­niem na osta­nie chwi­le wspól­nych waka­cji były lody od fir­my Augu­sto Wie­ru­szów.