Home » Aktualności » Konkurs kulinarny

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Konkurs kulinarny

Pra­gnie­my przy­po­mnieć, że na fan­pa­ge Kul­czyk Foun­da­tion orga­ni­zu­je­my pro­sty kon­kurs kuli­nar­ny dla dzie­ci, w któ­rym moż­na wygrać m. in. table­ty czy gry edu­ka­cyj­ne.

 Zwra­ca­my się do Pań­stwa z uprzej­mą proś­bą o polu­bie­nie i udo­stęp­nie­nie nasze­go postu kon­kur­so­we­go.  Zasa­dy są pro­ste, a my mamy nadzie­ję, że z Waszą pomo­cą uda się zmo­bi­li­zo­wać rodzi­ny do wspól­ne­go goto­wa­nia :) Link do kon­kur­su: https://www.facebook.com/kulczykfoundation/photos/a.212446008958916/1245761128960727/

Infor­ma­cje o kon­kur­sie dostęp­ne są rów­nież na stro­nie Żół­ty Talerz

https://zoltytalerz.pl/konkurs/

Zachę­ca­my do wzię­cia udzia­ły w kon­kur­sie