Home » Rok szkolny 2017/2018 » Konkurs plastyczny „Mikołaj”

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Konkurs plastyczny „Mikołaj”

Jak co roku kon­kurs pla­stycz­ny o Miko­ła­ju cie­szył się ogrom­nym powo­dze­niem. Na wysta­wę tra­fi­ło 35 prac, któ­re zachwy­ca­ły pomy­sło­wo­ścią, kre­atyw­no­ścią i sta­ran­no­ścią wyko­na­nia. Tym razem zaszczyt wyło­nie­nia zwy­cięz­ców przy­padł samo­rzą­do­wi uczniow­skie­mu. Nie było to łatwe zada­nie, o czym świad­czy fakt, że nagro­dzo­no aż 12 prac. Gra­tu­lu­je­my!