Home » Rok szkolny 2018/2019 » Konstytucja 3 Maja

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Konstytucja 3 Maja

30 kwiet­nia w naszej szko­le uro­czy­stym ape­lem uczczo­no rocz­ni­cę uchwa­le­nia Kon­sty­tu­cji 3 Maja. Ucznio­wie przy­go­to­wa­li krót­ki refe­rat i pre­zen­ta­cję na temat przy­czyn i następstw uchwa­le­nia tak waż­ne­go dla rato­wa­nia kra­ju doku­men­tu. W dniu dzi­siej­szym Trze­ci Maj zaj­mu­je dru­gie miej­sce zaraz po 11 listo­pa­da. Świę­to przy­po­mi­na nam wysił­ki patrio­tów, któ­rzy pod­ję­li się trud­ne­go zada­nia refor­my pań­stwa chy­lą­ce­go się ku upad­ko­wi. Po zakoń­cze­niu ape­lu ucznio­wie w ciszy i z pew­ną reflek­sją wró­ci­li do klas.