Home » Rok szkolny 2018/2019 » Laureaci konkursu „Bajkowy bohater”

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Laureaci konkursu „Bajkowy bohater”

4 czerw­ca w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 3 w Wie­ru­szo­wie odbył się kon­kurs pla­stycz­ny pt. „Baj­ko­wy boha­ter”. Ucznio­wie na miej­scu wyko­ny­wa­li pra­ce do wybra­ne­go przez sie­bie utwo­ru. W każ­dej kate­go­rii wie­ko­wej zosta­ły wyło­nio­ne naj­lep­sze pra­ce. Wśród lau­re­atów nie zabra­kło uczniów naszej szko­ły. Mal­wi­na Łukow­ska zaję­ła I miej­sce w kate­go­rii klas III za „Kota w butach”, a Wik­to­ria Kró­lik w kate­go­rii klas I zaję­ła II miej­sce za „Czer­wo­ne­go Kap­tur­ka”. Gra­tu­lu­je­my suk­ce­sów.