Home » Aktualności » Lokalne Święto Seniora w Szkole Podstawowej w Pieczyskach

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Lokalne Święto Seniora w Szkole Podstawowej w Pieczyskach

24 stycz­nia 2019r. jak co roku w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach odby­ło się lokal­ne Świę­to Dnia Bab­ci i Dziad­ka. Na uro­czy­stość ucznio­wie zapro­si­li swo­je bab­cie i dziad­ków, któ­rzy dopi­sa­li obec­no­ścią. Fre­kwen­cja była zaska­ku­ją­ca. Przy­by­li rów­nież zapro­sze­ni goście Pan Bur­mistrz Rafał Przy­był, Pani soł­tys Pie­czysk Hele­na Ostry­charz oraz Pani soł­tys Klat­ki Iwo­na Paku­ła.

Uro­czy­stość roz­po­czę­ła się od powi­ta­nia przez Panią Dyrek­tor wszyst­kich przy­by­łych senio­rów oraz gości. Pani Dyrek­tor, jak rów­nież Pan Bur­mistrz w swo­im wystą­pie­niu pod­kre­śli­li waż­ną rolę bab­ci i dziad­ka w życiu każ­de­go mło­de­go czło­wie­ka a uro­czy­stość ta była wyra­zem wdzięcz­no­ści ich wnu­cząt za cie­pło, miłość, dobre sło­wo i czas jaki bab­cie i dziad­ko­wie poświę­ca­ją dla swo­ich uko­cha­nych wnu­ków.

Następ­nie ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach pod okiem opie­ku­nów przed­sta­wi­li wspa­nia­łą część arty­stycz­ną. Padło mnó­stwo cie­płych życzeń, któ­re zosta­ły nagro­dzo­ne grom­ki­mi bra­wa­mi. Cała uro­czy­stość zosta­ła uświet­nio­na drob­ny­mi upo­min­ka­mi w posta­ci serc dla wszyst­kich obec­nych sole­ni­zan­tów. Nad­szedł czas na wspól­ną zaba­wę tanecz­ną. W miłej atmos­fe­rze, przy dobrej muzy­ce wszy­scy świet­nie się bawi­li.

Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim przy­by­łym gościom na tą uro­czy­stość, szcze­gól­nie ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia skła­da­my Radzie Rodzi­ców przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach za pomoc w orga­ni­za­cji uro­czy­sto­ści, za zadba­nie o opra­wę muzycz­ną i poczę­stu­nek. Ochot­ni­czej Stra­ży Pożar­nej w Pie­czy­skach dzię­ku­je­my za nie­od­płat­ne udo­stęp­nie­nie sali OSP. Za opie­kę nad ucznia­mi i przy­go­to­wa­nie mon­ta­żu słow­no-muzycz­ne­go skła­da­my podzię­ko­wa­nia szcze­gól­nie zaan­ga­żo­wa­nym nauczy­cie­lom i wycho­waw­cą ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach.