Home » Rok szkolny 2011/2012 » Marta na podium w międzynarodowym konkursie artystycznym „Ars Astronomica”

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Marta na podium w międzynarodowym konkursie artystycznym „Ars Astronomica”

Sto­wa­rzy­sze­nie Astro­no­mia Nova i Insty­tut Fizy­ki AJD w Czę­sto­cho­wie ogło­si­li kon­kurs arty­stycz­ny o tema­ty­ce astro­no­micz­nej. Kon­kurs był adre­so­wa­ny do przed­szko­la­ków, uczniów i stu­den­tów z Pol­ski i innych państw. Na kon­kurs zgło­szo­no bar­dzo wie­le prac arty­stycz­nych o tema­ty­ce astro­no­micz­nej. Były to utwo­ry pla­stycz­ne, muzycz­ne, fil­mo­we, lite­rac­kie, insta­la­cje, wytwo­ry mode­lar­skie. Z naszej szko­ły wysła­no pra­ce Uli Łukow­skiej, Mar­ty Gabas, Wik­to­rii Trze­ciak, Oli Strzel­czyk, Mar­ty Grusz­ki, Mar­ty Kowa­liń­skiej, Jaku­ba Sikor­skie­go i Mate­usza Woj­na­row­skie­go. Ogło­sze­nie wyni­ków kon­kur­su, połą­czo­ne z wrę­cze­niem dyplo­mów i nagród, odby­ło się 8 czerw­ca 2012 roku w Pla­ne­ta­rium. Mar­ta Gabas zaję­ła I miej­sce w kate­go­rii prac pla­stycz­nych uczniów kl. I‑III.