Home » Rok szkolny 2012/2013 » „Mistrz ortografii” — szkolny konkurs ortograficzny dla klasy II i III

Dostęp do platformy

BIP

Polityka cookies

Strona używa cia­ste­czek (cookies), możesz zapo­znać się z Poli­tyką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

„Mistrz ortografii” — szkolny konkurs ortograficzny dla klasy II i III

W kwiet­niu w naszej szkole prze­pro­wa­dzony został przez panią Elwirę Szew­czyk Szkolny Kon­kurs Orto­gra­ficzny „Mistrz Orto­gra­fii” dla klasy II i III. Celem kon­kursu było sze­rze­nie wśród uczniów nawy­ków pracy nad popraw­no­ścią orto­gra­ficzną oraz wyło­nie­nie zwy­cięz­ców do II etapu:

Klasa III: Domi­nika Zie­liń­ska, Kac­per Kos, Wik­to­ria Paw­lak, Szy­mon Podawacz

Klasa II: Wik­to­ria Mały­ska, Piotr Mro­żek, Paweł Mora, Kor­ne­lia Figiel.

Tym razem uczest­nicy pisali dyk­tanda, pełne „puła­pek” orto­gra­ficz­nych. W trud­nej rywa­li­za­cji zwy­cięz­cami zostali ci, któ­rzy wyka­zali się naj­lep­szą zna­jo­mo­ścią zasad pisowni i umie­jęt­no­ści ich zasto­so­wa­nia w praktyce.

Wyniki kon­kursu:

I miej­sce -   Domi­nika Zie­liń­ska z klasy III

II miej­sce -  Wik­to­ria Mały­ska z klasy II

III miej­sce -  Piotr Mro­żek z klasy II