Home » Rok szkolny 2012/2013 » „Mistrz ortografii” — szkolny konkurs ortograficzny dla klasy II i III

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

„Mistrz ortografii” — szkolny konkurs ortograficzny dla klasy II i III

W kwiet­niu w naszej szko­le prze­pro­wa­dzo­ny został przez panią Elwi­rę Szew­czyk Szkol­ny Kon­kurs Orto­gra­ficz­ny „Mistrz Orto­gra­fii” dla kla­sy II i III. Celem kon­kur­su było sze­rze­nie wśród uczniów nawy­ków pra­cy nad popraw­no­ścią orto­gra­ficz­ną oraz wyło­nie­nie zwy­cięz­ców do II eta­pu:

Kla­sa III: Domi­ni­ka Zie­liń­ska, Kac­per Kos, Wik­to­ria Paw­lak, Szy­mon Poda­wacz

Kla­sa II: Wik­to­ria Mały­ska, Piotr Mro­żek, Paweł Mora, Kor­ne­lia Figiel.

Tym razem uczest­ni­cy pisa­li dyk­tan­da, peł­ne „puła­pek” orto­gra­ficz­nych. W trud­nej rywa­li­za­cji zwy­cięz­ca­mi zosta­li ci, któ­rzy wyka­za­li się naj­lep­szą zna­jo­mo­ścią zasad pisow­ni i umie­jęt­no­ści ich zasto­so­wa­nia w prak­ty­ce.

Wyni­ki kon­kur­su:

I miej­sce —   Domi­ni­ka Zie­liń­ska z kla­sy III

II miej­sce —  Wik­to­ria Mały­ska z kla­sy II

III miej­sce —  Piotr Mro­żek z kla­sy II