Home » Aktualności » Mistrzostwa Gminy Wieruszów w Drużynowym Tenisie Stołowym w ramach Igrzysk Dzieci

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Mistrzostwa Gminy Wieruszów w Drużynowym Tenisie Stołowym w ramach Igrzysk Dzieci

25 paź­dzier­ni­ka  br., w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 2 w Wie­ru­szo­wie, odby­ły się dru­ży­no­we zawo­dy w teni­sie sto­ło­wym dziew­cząt i chłop­ców. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ła dru­ży­na dziew­cząt w skła­dzie: Kik Mar­ty­na i Śliw­ka Julia. W zawo­dach wzię­ły udział zespo­ły z 4 szkół: Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Tekli­no­wie, Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Wysza­no­wie, Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 2 w Wie­ru­szo­wie i Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach. Osta­tecz­nie nasze dziew­czy­ny zaję­ły 2 miej­sce i awan­so­wa­ły do eta­pu powia­to­we­go.