Home » Rok szkolny 2017/2018 » Mistrzostwa Gminy Wieruszów w tenisie stołowym

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Mistrzostwa Gminy Wieruszów w tenisie stołowym

5 stycz­nia br., w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 3 w Wie­ru­szo­wie, odby­ły się Mistrzo­stwa Gmi­ny Wie­ru­szów w teni­sie sto­ło­wym. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ła dru­ży­na chłop­ców i dziew­cząt. Chłop­cy w skła­dzie: Dęb­ski Filip, Poda­wacz Jakub i Sowa Maciej zaję­li III miej­sce, nato­miast dziew­czy­ny: Kik Mar­ty­na, Kał­muk Karo­li­na i Dąbik Mał­go­rza­ta -II miej­sce i tym samym zakwa­li­fi­ko­wa­ły się do zawo­dów powia­to­wych.

Gratulujemy