Home » Rok szkolny 2018/2019 » Mistrzostwa Gminy Wieruszów w Trójboju i Czwórboju Lekkoatletycznym

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Mistrzostwa Gminy Wieruszów w Trójboju i Czwórboju Lekkoatletycznym

8 maja br. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 w Wie­ru­szo­wie odby­ły się Mistrzo­stwa Gmi­ny Wie­ru­szów w Trój­bo­ju i Czwór­bo­ju Lek­ko­atle­tycz­nym dziew­cząt i chłop­ców.

W czwór­bo­ju LA naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ła dru­ży­na chłop­ców w skła­dzie: Fro­nia Alan, Szczer­buk Dawid, Kos Tomasz, Kos Woj­ciech, Sto­lar­ski Nor­bert i Olszo­wiak Patryk.

W zawo­dach star­to­wa­ły 3 zespo­ły, któ­re zaję­ły poszcze­gól­ne miej­sca: I miej­sce SP nr 1 Wie­ru­szów, II miej­sce SP Pie­czy­ska i III miej­sce SP Wysza­nów.

W trój­bo­ju LA naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ła dru­ży­na chłop­ców w skła­dzie: Fro­nia Szy­mon, Muro­wa­ny Mar­cel, Miś Hubert, Śpi­giel Tomasz, Wró­bel Michał i Zie­liń­ski Dawid.

W zawo­dach star­to­wa­ły 4 dru­ży­ny: SP nr 1 Wie­ru­szów, SP nr 2 Wie­ru­szów, SP nr 3 Wie­ru­szów i SP Pie­czy­ska. Osta­tecz­nie nasi ucznio­wie zaję­li IV miej­sce.