Home » Aktualności » Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych

19 wrze­śnia w Gale­wi­cach odby­ły się Mistrzo­stwa Powia­tu w Indy­wi­du­al­nych Bie­gach Prze­ła­jo­wych. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­li: Maria Puchal­ska, Mar­cel Muro­wa­ny i Nor­bert Sto­lar­ski w gru­pie młod­szej oraz Mał­go­rza­ta Dąbik, Dawid Szczer­buk i Karol Śliw­ka w gru­pie star­szej. Do fina­łu woje­wódz­kie­go, któ­ry odbę­dzie się 25 wrze­śnia w Unie­jo­wie zakwa­li­fi­ko­wa­ły się Maria Puchal­ska — miej­sce IV oraz Mał­go­rza­ta Dąbik — miej­sce V.

Gra­tu­lu­je­my