Home » Rok szkolny 2017/2018 » Mistrzostwa Powiatu Wieruszowskiego w tenisie stołowym

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Mistrzostwa Powiatu Wieruszowskiego w tenisie stołowym

10 stycz­nia br., w Zespo­le Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca w Wie­ru­szo­wie, odby­ły się Mistrzo­stwa Powia­tu Wie­ru­szow­skie­go w teni­sie sto­ło­wym. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ła dru­ży­na dziew­cząt w skła­dzie: Kik Mar­ty­na, Kał­muk Karo­li­na i Dąbik Mał­go­rza­ta. Osta­tecz­nie dziew­czę­ta zaję­ły II miej­sce.

Gratulujemy