Home » Rok szkolny 2017/2018 » „Młodzież zapobiega pożarom” – eliminacje powiatowe zakończone

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

„Młodzież zapobiega pożarom” – eliminacje powiatowe zakończone

Jakie mamy rodza­je gaśnic, co zali­cza­my do sprzę­tu pod­ręcz­ne­go, jakie infor­ma­cje poda­je­my przy zgła­sza­niu poża­ru? Na te oraz wie­le innych pytań musie­li odpo­wie­dzieć uczest­ni­cy powia­to­wych eli­mi­na­cji Ogól­no­pol­skie­go Tur­nie­ju Wie­dzy Pożar­ni­czej „Mło­dzież zapo­bie­ga poża­rom”, któ­re roze­gra­no 23 mar­ca w Gale­wi­cach.  Pierw­sza część tur­nie­ju to pisem­ny test skła­da­ją­cy się z 30 pytań. Dru­ga część, do któ­rej kwa­li­fi­ko­wa­ło się 5 naj­lep­szych zawod­ni­ków z każ­dej kate­go­rii wie­ko­wej to pyta­nia ust­ne zada­wa­ne przez komi­sję.

W zma­ga­niach na eta­pie powia­to­wym naszą szko­łę repre­zen­to­wa­li: Sowa Nata­lia i Kik Mar­ty­na w kate­go­rii klas IV-VI oraz Mro­żek Piotr w kate­go­rii klas VII i gim­na­zjum.

Pio­trek i Mar­ty­na zakoń­czy­li tur­niej na czę­ści pisem­nej. Sowa Nata­lia zaję­ła I miej­sce i tym samym będzie repre­zen­to­wać naszej szko­łę, gmi­nę i powiat na szcze­blu woje­wódz­kim.

Gratulujemy