Home » Aktualności » „Młodzież zapobiega pożarom” – eliminacje powiatowe zakończone

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

„Młodzież zapobiega pożarom” – eliminacje powiatowe zakończone

Jakie mamy rodza­je pian, co zali­cza­my do oso­bi­ste­go sprzę­tu stra­ża­ka, jakie infor­ma­cje poda­je­my przy zgła­sza­niu poża­ru? Na te pyta­nia i wie­le innych odpo­wia­da­li uczest­ni­cy powia­to­wych eli­mi­na­cji Ogól­no­pol­skie­go Tur­nie­ju Wie­dzy Pożar­ni­czej „Mło­dzież zapo­bie­ga poża­rom”, któ­re roze­gra­no 23 mar­ca w Bole­sław­cu. W tur­nie­ju naszą szko­łę repre­zen­to­wa­li: Zuzan­na Sku­pień, Anna Zna­mi­row­ska w kate­go­rii klas IV-VI oraz Mate­usz Krzy­ża­now­ski i Mro­żek Piotr w kate­go­rii klas VII-VIII i gim­na­zjum.

W kate­go­rii klas IV-VI Zuzan­na Sku­pień zaję­ła II miej­sce, Anna Zna­mi­row­ska III miej­sce. W kate­go­rii klas VII-VIII i gim­na­zjum Mate­usz Krzy­ża­now­ski zajął II miej­sce. Pio­trek zakoń­czy­li tur­niej na czę­ści pisem­nej.