Home » Rok szkolny 2014/2015 » Młodzieżowa Rada Miejska w Wieruszowie

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Młodzieżowa Rada Miejska w Wieruszowie

Woje­wo­da Łódz­ki przy­jął w tym tygo­dniu treść uchwa­ły w spra­wie powo­ła­nia Mło­dzie­żo­wej Rady Miej­skiej w Wie­ru­szo­wie. Doku­ment został w tym tygo­dniu opu­bli­ko­wa­ny w Dzien­ni­ku Urzę­do­wym Woje­wódz­twa Łódz­kie­go.

Pla­no­wa­ny ter­min wybo­rów po refe­ren­dum we wrze­śniu, pla­no­wa­ne ślu­bo­wa­nie rady na uro­czy­sto­ści z oka­zji 25-lecia samo­rzą­du gmin­ne­go pod koniec wrze­śnia br.

Wyko­rzy­staj­cie waka­cje na przy­go­to­wa­nie do wybo­rów.

Uchwa­ła nr IX/53/2015 Rady Miej­skiej w Wie­ru­szo­wie z dnia 30 kwiet­nia 2015 r. w spra­wie powo­ła­nia Mło­dzie­żo­wej Rady Miej­skiej w Wie­ru­szo­wie (pdf)