Home » Rok szkolny 2018/2019 » „Moja Ziemia — Mój Dom’’

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

„Moja Ziemia — Mój Dom’’

22 kwiet­nia obcho­dzi­li­śmy Dzień Zie­mi.  To wspa­nia­ła oka­zja, by pomy­śleć, co każ­dy z nas może zro­bić dla swo­jej  pla­ne­ty, aby była zdro­wa, pięk­na i czy­sta. W związ­ku z tym 26 kwiet­nia w naszej szko­le odbył się uro­czy­sty apel przy­go­to­wa­ny przez kla­sę III pod kie­run­kiem pani Boże­ny Kamiń­skiej. W przed­sta­wie­niu pt. „ Moja Zie­mia – Mój Dom” ucznio­wie uka­za­li pro­ble­my naszej pla­ne­ty i przy­po­mnie­li, że jeste­śmy odpo­wie­dzial­ni za stan śro­do­wi­ska, w któ­rym żyje­my.

Pod­su­mo­wa­no rów­nież pla­stycz­ne kon­kur­sy wiel­ka­noc­ne, w któ­rych zosta­li nagro­dze­ni nastę­pu­ją­cy  ucznio­wie:

 • w szkol­nym kon­kur­sie „ Naj­pięk­niej­sza kart­ka wielkanocna’’w gru­pie 5 i 6 lat­ków:
  I miej­sce — Zofia Kowa­lec
  III miej­sce — Wik­tor Lisiec­ki
 • w kate­go­rii klas I‑III:
  II miej­sce — Mal­wi­na Łukow­ska
 • w powia­to­wym kon­kur­sie „Naj­pięk­niej­sza pal­ma wiel­ka­noc­na’’ w kate­go­rii klas I‑III:
  II miej­sce — Emi­lia Kik
  III miej­sce — Jakub Kik
 • ucznio­wie kla­sy VIII:
  I miej­sce — Kor­ne­lia Figiel
  II miej­sce — Mate­usz Krzy­ża­now­ski
 • w kon­kur­sie „Naj­pięk­niej­sza kart­ka wiel­ka­noc­na 2019” zor­ga­ni­zo­wa­nym przez FUNDACJĘ BGK w War­sza­wie, uczen­ni­ca kla­sy III Oli­wia Sowa zaję­ła II miej­sce.