Home » Aktualności » Nagrodzeni uczniowie z Pieczysk

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Nagrodzeni uczniowie z Pieczysk

W dniu 3 stycz­nia 2019 roku w naszej szko­le odby­ło się uro­czy­ste pod­su­mo­wa­nie kon­kur­su pla­stycz­ne­go „100 Naj­pięk­niej­szych Miejsc Pol­ski w Stu­le­cie Odzy­ska­nia Nie­pod­le­gło­ści’’ orga­ni­zo­wa­ne­go przez posła na Sejm RP Pio­tra Pola­ka pod Patro­nem Naro­do­wym Pre­zy­den­ta Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej Andrze­ja Dudy. Koor­dy­na­to­rem kon­kur­su była pani Doro­ta Więc­kow­ska. Nagro­dy i dyplo­my wrę­czył uczniom oso­bi­ście  Poseł Piotr Polak.

W kate­go­rii klas I-III nagro­dze­ni zosta­li:

I  miej­sce — Han­na Zna­mi­row­ska

II miej­sce — Danu­ta Bin­kow­ska

III miej­sce — Oli­wia Sowa

Wyróż­nie­nie: Mar­ty­na Giel­niak

W kate­go­rii klas IV-VII nagro­dy otrzy­ma­li:

I miej­sce —  Dawid Szczer­buk

II miej­sce — Nata­lia Sowa

III miej­sce — Karo­li­na Kał­muk

Wyróż­nie­nie: Nor­bert Sto­lar­ski

Pozo­sta­li ucznio­wie, któ­rzy bra­li udział w kon­kur­sie, otrzy­ma­li drob­ne upo­min­ki.

Poseł Piotr Polak ser­decz­nie podzię­ko­wał pani dyrek­tor Mał­go­rza­cie Gone­rze i nauczy­cie­lom za współ­pra­cę i zaan­ga­żo­wa­nie.

Gra­tu­lu­je­my zwy­cięz­com!