Home » Rok szkolny 2014/2015 » Najlepsi uczniowie w roku szkolnym 2014/2015

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Najlepsi uczniowie w roku szkolnym 2014/2015

klasa 1 (w kolejności alfabetycznej)

Dęb­ski Michał

Kik Kry­stian

Kos Woj­ciech

Sku­pień Woj­ciech

Sztuc­ki Adam

klasa 2 (w kolejności alfabetycznej)

Kik Bar­tosz

Olszo­wiak Patryk

Puchal­ska Maria

Strze­lec­ka Pau­li­na


kla­sa 3
(w kolej­no­ści alfa­be­tycz­nej)

Dąbik Mał­go­rza­ta

Polak Rafał

Sowa Nata­lia

 

kla­sa 4

Mały­ska Wik­to­ria (śred­nia ocen 5,27; zacho­wa­nie: wzo­ro­we)

Mro­żek Piotr (śred­nia ocen 5,18; zacho­wa­nie: wzo­ro­we)

Krzy­ża­now­ski Mate­usz (śred­nia ocen 4,9; zacho­wa­nie: bar­dzo dobre)

Sowa Maciej (śred­nia ocen 4,9; zacho­wa­nie: bar­dzo dobre)

Szcze­pań­ski Hubert (śred­nia ocen 4,8; zacho­wa­nie: bar­dzo dobre)

Figiel Kor­ne­lia (śred­nia ocen 4,6; zacho­wa­nie: wzo­ro­we)

klasa 5

Łukow­ska Urszu­la (śred­nia ocen 5,0; zacho­wa­nie: wzo­ro­we)

Hadryś Filip (śred­nia ocen 5,0; zacho­wa­nie: bar­dzo dobre)

Zie­liń­ska Domi­ni­ka (śred­nia ocen 4,9; zacho­wa­nie: bar­dzo dobre)

Cichosz Wik­to­ria (śred­nia ocen 4,8; zacho­wa­nie: wzo­ro­we)

Rzep­ka Ame­lia (śred­nia ocen 4,7; zacho­wa­nie: bar­dzo dobre)

Kos Kac­per (śred­nia ocen 4,6; zacho­wa­nie: bar­dzo dobre)

 

klasa 6

Gabas Mar­ta (śred­nia ocen 6,0; zacho­wa­nie: wzo­ro­we)

Trze­ciak Wik­to­ria (śred­nia ocen 5,55; zacho­wa­nie: wzo­ro­we)

Zawier­ta Mag­da­le­na (śred­nia ocen 5,18; zacho­wa­nie: wzo­ro­we)

Zawier­ta Patry­cja (śred­nia ocen 5,09; zacho­wa­nie: wzo­ro­we)

Puchal­ski Maciej (śred­nia ocen 5,0; zacho­wa­nie: wzo­ro­we)