Home » Rok szkolny 2014/2015 » „Najpiękniejsze wiersze Juliana Tuwima w oczach pierwszaka”

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

„Najpiękniejsze wiersze Juliana Tuwima w oczach pierwszaka”

We wto­rek, 23 czerw­ca 2015 r. w naszej szko­le odbył się kon­kurs pla­stycz­ny dla uczniów klas I pt.„ Naj­pięk­niej­sze wier­sze Julia­na Tuwi­ma w oczach pierw­sza­ka”. Cela­mi kon­kur­su, opra­co­wa­ne­go przez panią Ane­tę Kos, było zachę­ca­nie do czy­ta­nia utwo­rów Julia­na Tuwi­ma, kształ­to­wa­nie wraż­li­wo­ści odbio­ru utwo­rów lite­rac­kich, roz­bu­dza­nie twór­czej inwen­cji dziec­ka i kre­atyw­no­ści, wzmac­nia­nie wia­ry we wła­sne moż­li­wo­ści oraz roz­wi­ja­nie indy­wi­du­al­nych zdol­no­ści pla­stycz­nych.

Do wspól­nej zaba­wy zgło­si­li się pierw­szo­kla­si­ści i pierw­szo­kla­sist­ki z kl. I „a” SP im. J. Kor­cza­ka w Wie­ru­szo­wie, SP w Tekli­no­wie i SP w Wysza­no­wie. Zgło­sze­ni przez wycho­waw­ców ucznio­wie mie­li w cza­sie 90 min wyko­nać pla­stycz­ną inter­pre­ta­cję wybra­ne­go przez sie­bie wier­sza Tuwi­ma. Powo­ła­na komi­sja oce­nia­ła pra­ce bio­rąc pod uwa­gę nastę­pu­ją­ce kry­te­ria: inter­pre­ta­cja tema­tu, ory­gi­nal­ność, pomy­sło­wość i este­ty­ka.

I miej­sce zdo­by­ła Julia Ptak — kl. I „a”( SP im. J. Kor­cza­ka w Wie­ru­szo­wie) za inter­pre­ta­cję wier­sza „Słoń Trą­bal­ski”

II miej­sce Ame­lia Pawel­czyk — (SP w Tekli­no­wie) za „Pta­sie Radio”

III miej­sce Oli­wia Rybak — kl. I „a” ( SP im. J. Kor­cza­ka w Wie­ru­szo­wie) tak­że za ilu­stra­cję do wier­sza „Pta­sie Radio”. Wszyst­kie pozo­sta­łe zosta­ły wyróż­nio­ne.

Uro­czy­ste­go wrę­cze­nia nagród doko­nał bur­mistrz Wie­ru­szo­wa Rafał Przy­był, pod któ­re­go patro­na­tem został zor­ga­ni­zo­wa­ny ten kon­kurs.

Gra­tu­lu­je­my wszyst­kim uczest­ni­kom kon­kur­su, a nauczy­cie­lom dzię­ku­je­my za zaan­ga­żo­wa­nie w przy­go­to­wa­nie uczniów do kon­kur­su.