Home » Aktualności » Największa w Europie wioska indiańska Westerland

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Największa w Europie wioska indiańska Westerland

3 czerw­ca 2019 roku ucznio­wie z klas I‑IV wraz z opie­ku­na­mi byli na wyciecz­ce auto­ka­ro­wej w naj­więk­szej w Euro­pie wio­sce indiań­skiej Wester­land w Józe­fo­wie k/Chocza. Wio­ska poło­żo­na w malow­ni­czej oko­li­cy, w oto­cze­niu lasu i pięk­nych tere­nów zapew­ni­ła uczniom mnó­stwo atrak­cji. Pogo­da nam dopi­sa­ła i uda­ło się zre­ali­zo­wać wszyst­kie punk­ty boga­te­go pro­gra­mu. Na począt­ku przy­wi­tał nas Sze­ryf, któ­ry poin­for­mo­wał o tym, że nie­daw­no zbiegł z wię­zie­nia zło­czyń­ca i trze­ba na nie­go uwa­żać. Aby się przy­go­to­wać na ewen­tu­al­ne spo­tka­nie z nim, każ­de dziec­ko mia­ło oka­zję spró­bo­wać swo­ich sił w róż­nych kon­ku­ren­cjach: poko­ny­wa­nie Indiań­skie­go Toru Przy­go­dy, Most Iro­ke­zów, Rów­no­waż­nia Szo­szo­nów, Bel­ka Apa­czów, kanion z prze­szko­da­mi, rzut Toma­haw­kiem, rzut pod­ko­wą, rzut kape­lu­szem na rogi bizo­na, strze­la­nie z paint­bal­la, prze­cią­ga­nie liny, doje­nie kro­wy. Dzie­ci otrzy­ma­ły indiań­ski tatu­aż i indiań­skie imię. Wiel­ką atrak­cją dla wszyst­kich było poszu­ki­wa­nie zło­ta. W nagro­dę za odna­le­zio­ny skarb dzie­ci dosta­ły brył­kę zło­ta na szczę­ście. Wie­le uśmie­chu wzbu­dzi­ły indiań­skie tań­ce oraz prze­jazd dyli­żan­sem po oko­li­cy. Sko­rzy­sta­li­śmy też z atrak­cji Rodeo: wspi­na­nie się na mięk­ką górę, dmu­cha­ne zam­ki, sko­ki na tram­po­li­nie oraz ujeż­dża­nie byka. Pro­gram wyciecz­ki obej­mo­wał tak­że poczę­stu­nek: kieł­ba­skę z tra­per­skie­go gril­la oraz napój. Na koniec każ­de z dzie­ci otrzy­ma­ło list goń­czy z gru­po­wym zdję­ciem dla upa­mięt­nie­nia poby­tu. Następ­nym punk­tem pro­gra­mu wyciecz­ki była wizy­ta w tzw. Poka­zo­wej Zagro­dzie Zwie­rząt w Gołu­cho­wie, któ­ra powsta­ła w 1977 roku. Tam mogli­śmy obser­wo­wać żubry, danie­le, koni­ki pol­skie i dzi­ki. Spa­ce­ru­jąc alej­ka­mi naj­więk­sze­go w Wiel­ko­pol­sce par­ku oglą­da­li­śmy bud­ki lęgo­we, paśni­ki i inne urzą­dze­nia słu­żą­ce do ochro­ny pta­ków, nie­to­pe­rzy i mró­wek. To był dzień pełen atrak­cji. Bogat­si o nowe doświad­cze­nia, zado­wo­le­ni i zmę­cze­ni wró­ci­li­śmy do szko­ły.