Home » Aktualności » Nie było miejsca dla Ciebie…

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Nie było miejsca dla Ciebie…

W dniu 21 grud­nia 2018r. w naszej szko­le odby­ło się uro­czy­ste spo­tka­nie świą­tecz­ne. Pani dyrek­tor Mał­go­rza­ta Gone­ra powi­ta­ła przy­by­łych gości i rodzi­ców. Boże Naro­dze­nie to szcze­gól­ny czas, któ­ry skła­nia do reflek­sji. Ostat­nie dni w szko­le upły­wa­ły w wyjąt­ko­wej atmos­fe­rze.

Roz­strzy­gnię­to i wrę­czo­no nagro­dy uczniom, któ­rzy wzię­li udział w kon­kur­sach szkol­nych: „Ozdo­ba świą­tecz­na’’ i „Świą­tecz­ny angiel­ski’’. Po raz pierw­szy w naszej szko­le odbył się kon­kurs kolęd, pasto­ra­łek i pio­se­nek świą­tecz­nych. Kolej­nym punk­tem uro­czy­sto­ści były wystę­py uczniów. Swo­je umie­jęt­no­ści wokal­ne zapre­zen­to­wa­ły 3 i 4 lat­ki, któ­re zaśpie­wa­ły kolę­dę „Pójdź­my wszy­scy do sta­jen­ki’’. Kla­sa II wystą­pi­ła z przed­sta­wie­niem „Cho­inecz­ka dla Śnie­żyn­ki’’, a dzie­ci  z koła tanecz­ne­go zatań­czy­ły „Zimo­wy taniec’’. Ucznio­wie z kla­sy VI zapre­zen­to­wa­li histo­rię nur­tu­ją­cą wszyst­kie dzie­ci pt.„Gdzie jest worek Miko­ła­ja?’’. Uczest­ni­cy kon­kur­su kolęd zosta­li nagro­dze­ni wspa­nia­ły­mi upo­min­ka­mi i bra­wa­mi. Na zakoń­cze­nie tego wyjąt­ko­we­go dnia kla­sa III zło­ży­ła wszyst­kim życze­nia świą­tecz­ne, po któ­rych odby­ły się kla­so­we wigi­lie. Wspól­ne kolę­do­wa­nie, recy­ta­cje oraz życze­nia wpro­wa­dzi­ły wszyst­kich w świą­tecz­ną atmos­fe­rę.