Home » Rekrutacja — Oddział przedszkolny

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Rekrutacja — Oddział przedszkolny

Zapra­sza­my rodzi­ców dzie­ci w wie­ku przed­szkol­nym do sko­rzy­sta­nia z ofer­ty oddzia­łu przed­szkol­ne­go w roku szkol­nym 2018/2019. Zapew­nia­my miłą atmos­fe­rę, bez­pie­czeń­stwo, wykwa­li­fi­ko­wa­nych nauczy­cie­li, zaję­cia dodat­ko­we, naukę języ­ka angiel­skie­go, opie­kę świe­tli­co­wą od godzi­ny 6.30 do 16.30.

Wir­tu­al­ny spa­cer po sali: https://www.google.pl/maps/@51.295233,18.198322,3a,90y,22.1h,84.53t/data=!3m5!1e1!3m3!1svoDpsJNGug4AAAQZL7HOjw!2e0!3e2

Infor­ma­cje doty­czą­ce rekru­ta­cji:

Zarzą­dze­nie nr 15/2018 Bur­mi­strza Wie­ru­szo­wa (pdf)

Wnio­sek o przy­ję­cie dziec­ka do oddzia­łu przed­szkol­ne­go w roku szkol­nym 2018/2019 (doc)

Wnio­sek o przy­ję­cie dziec­ka do oddzia­łu przed­szkol­ne­go w roku szkol­nym 2018/2019 (pdf)

Dekla­ra­cja o kon­ty­nu­owa­niu wycho­wa­nia przed­szkol­ne­go (doc)

Dekla­ra­cja o kon­ty­nu­owa­niu wycho­wa­nia przed­szkol­ne­go (pdf)

Oświad­cze­nie (doc)

Oświad­cze­nie (pdf)

Doku­men­ty moż­na pobrać w sekre­ta­ria­cie szko­ły.

Uwa­ga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Ado­be Reader, Suma­tra PDF lub Foxit Reader.

Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie doc wyma­gane jest zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym edy­to­ra tek­stu Micro­soft Word z pakie­tu Offi­ce lub dar­mo­we­go edy­to­ra tek­stu Wri­ter z pakie­tu Ope­nOf­fi­ce.