Home » Rok szkolny 2015/2016 » „Odkrywamy i tworzymy”

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

„Odkrywamy i tworzymy”

Sobot­nia wyciecz­ka 53 uczniów do Wro­cła­wia to kolej­ny etap reali­zo­wa­ne­go od lute­go pro­jek­tu „Odkry­wa­my i two­rzy­my”. Pro­jekt reali­zo­wa­ny jest przez Koło Towa­rzy­stwa Przy­ja­ciół Dzie­ci funk­cjo­nu­ją­ce od wie­lu lat przy szko­le. Środ­ki finan­so­we na reali­za­cję zada­nia pozy­ska­ne zosta­ły od Gmi­ny Wie­ru­szów w ramach otwar­te­go kon­kur­su ofert 2016. Tytuł pro­jek­tu suge­ru­je dzia­łal­ność odkryw­czą i twór­czą. Sobot­niej wyciecz­ce towa­rzy­szy­ło przede wszyst­kim odkry­wa­nie tajem­nic wody. Stąd cel wypra­wy: Cen­trum Edu­ka­cji Eko­lo­gicz­nej HYDROPOLIS, a w nim … wszyst­ko o wodzie w ośmiu stre­fach tema­tycz­nych.  Tutaj, dzię­ki cie­ka­wym inte­rak­tyw­nym eks­po­na­tom,  pozna­je­my  teo­rie doty­czą­ce pocho­dze­nia wody i jej obec­no­ści we Wszech­świe­cie. Może­my posie­dzieć w kap­su­le baty­ska­fu Trie­ste, któ­ry zanur­ko­wał na dno Rowu Mariań­skie­go, poznać ogrom­nych i małych miesz­kań­ców mórz i oce­anów, dowie­dzieć się o pra­cy urzą­dzeń hydro­tech­nicz­nych i sys­te­mach zarzą­dza­nia wodą współ­cze­śnie, roz­wiać wąt­pli­wo­ści na temat skła­du wody w spo­ży­wa­nych przez nas posił­kach. Odkry­wa­niu kolej­nych wąt­ków towa­rzy­szy­ły odgło­sy pły­ną­cych stru­mie­ni, burzy, desz­czu, szu­mu fal mor­skich. Wie­le emo­cji dostar­czył uczest­ni­kom kolej­ny punkt wyciecz­ki: spek­takl we Wro­cław­skim Teatrze Lalek „YEMAYA Kró­lo­wa Mórz”. Życie pię­cio­lat­ka Oma­ra- chłop­ca z boga­tą wyobraź­nią – prze­ry­wa woj­na. Z ojcem wyru­sza łodzią przez morze szu­kać lep­sze­go świa­ta. Chło­piec nie dopły­wa na dru­gi brzeg lecz tra­fia do peł­ne­go tajem­nic, pod­wod­ne­go świa­ta Yemayi… . Wspa­nia­ła sce­no­gra­fia, muzy­ka, świet­nie zagra­ne role na dłu­go pozo­sta­ną w pamię­ci uczest­ni­ków, a może będą inspi­ra­cją do nowe­go przed­sta­wie­nia przy­go­to­wa­ne­go na kole teatral­nym?