Home » Rok szkolny 2018/2019 » Ostatni dzwonek

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Ostatni dzwonek

Nad­szedł dłu­go wycze­ki­wa­ny moment dla wszyst­kich uczniów. Dzi­siaj ofi­cjal­nie zakoń­czył się kolej­ny rok szkol­ny 2018/19. Dla nie­któ­rych był on trud­ny, dla innych pełen wyzwań i suk­ce­sów, nowych doświad­czeń. Po raz ostat­ni w tym roku szkol­nym w Sali OSP dyrek­cja, nauczy­cie­le i ucznio­wie spo­tka­li się w peł­nym skła­dzie. Nad­szedł czas nagro­dze­nia tych uczniów, któ­rzy po dzie­się­ciu mie­sią­cach cięż­kiej pra­cy zasłu­ży­li na wyróż­nie­nie.

Uro­czy­stość roz­po­czę­ła dyrek­tor szko­ły Mał­go­rza­ta Gone­ra. Poin­for­mo­wa­ła o licz­nych suk­ce­sach uczniów, wrę­czy­ła świa­dec­twa z wyróż­nie­niem, nagro­dy książ­ko­we i listy pochwal­ne dla rodzi­ców. Były tak­że nie­spo­dzian­ki: nagro­da bur­mi­strza dla Ada­ma Sztuc­kie­go- ucznia kla­sy V, za naj­wyż­szą śred­nią, nagro­da rady peda­go­gicz­nej za naj­więk­szy „postęp dydak­tycz­ny”, któ­ra w tym roku tra­fi­ła do Zuzan­ny Figiel, uczen­ni­cy kla­sy VI, nagro­da dyrek­to­ra szko­ły za naj­wyż­szy wynik na egza­mi­nie ósmo­kla­si­sty dla Huber­ta Szcze­pań­skie­go. Nie zabra­kło tak­że dyplo­mów dla naj­młod­szych. Nie­któ­rzy od wrze­śnia będą już ucznia­mi pierw­szej kla­sy, a nie­któ­rzy roz­pocz­ną edu­ka­cję w 5–6‑latkach. Ten rok był wyjąt­ko­wy, bo mury naszej szko­ły opu­ści­ła pierw­sza ósma kla­sa po wpro­wa­dze­niu refor­my. Ale to nie koniec zmian. We wrze­śniu przy­wi­ta­ją wszyst­kich odświe­żo­ne wnę­trza. Teraz to już czas na wypo­czy­nek.