Home » Aktualności » „Ostatni taki jarmark”

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

„Ostatni taki jarmark”

Ostat­nia nie­dzie­la wrze­śnia 2019 roku była oka­zją do odtwo­rze­nia ostat­nie­go jar­mar­ku 1939 roku w Wie­ru­szo­wie. 29 wrze­śnia na ryn­ku wie­ru­szow­skim odby­ła się insce­ni­za­cja „Ostat­ni taki jar­mark” połą­czo­na z wido­wi­skiem histo­rycz­nym inspi­ro­wa­nym auten­tycz­ny­mi wyda­rze­nia­mi z powia­tu wie­ru­szow­skie­go we wrze­śniu 1939 roku.

Na wie­ru­szow­skim ryn­ku, tak jak 80 lat temu, roz­sta­wio­no stra­ga­ny, przy­go­to­wa­no miej­ską kawia­ren­kę, poja­wi­li się kugla­rze oraz dzie­ci bawią­ce się w gry i zaba­wy jak za daw­nych lat. Stra­ża­cy w mun­du­rach z tam­te­go okre­su gasi­li pożar. Dzie­ci i doro­śli w stro­jach z lat 30 –tych spa­ce­ro­wa­li przy­słu­chu­jąc się przed­wo­jen­nym pio­sen­kom. Moż­na było zoba­czyć, jak wyglą­da wypla­ta­nie koszy, lepie­nie garn­ków, wyci­na­nie papie­ro­wych ozdób.

W tej bar­dzo cie­ka­wej impre­zie wzię­li udział nasi przed­sta­wi­cie­le — ucznio­wie kla­sy V. W samo­dziel­nie przy­go­to­wa­nych stro­jach prze­nie­śli się w cza­sie i uczest­ni­czy­li w praw­dzi­wej żywej lek­cji histo­rii. Na zakoń­cze­nie tak cie­ka­we­go dnia obej­rze­li rekon­struk­cje walk, któ­re odby­ły się we wrze­śniu 1939 roku na naszym tere­nie. Byli praw­dzi­wi żoł­nie­rze pol­scy i nie­miec­cy, czoł­gi, a nawet samo­lot nie­miec­ki bom­bar­du­ją­cy ucie­ka­ją­cą lud­ność cywil­ną.

Ten dzień na pew­no pozo­sta­nie dłu­go w pamię­ci wszyst­kich uczest­ni­ków. Doce­nią fakt, że może­my żyć w cza­sach, gdzie woj­nę zna­my tyl­ko z fil­mów i tego typu insce­ni­za­cji.