Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Aktualności

Tajemnice i piękno przyrody — Hydropolis i Ogród Japoński

5 października 2017
W ramach pro­jek­tu „Roz­wój kom­pe­ten­cji uczniów poprzez zwięk­sze­nie jako­ści ofer­ty edu­ka­cyj­nej szkół w Gmi­nie Wie­ru­szów” współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Spo­łecz­ne­go w ramach Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Woje­wódz­twa Łódz­kie­go na lata 2014–2020, odby­ła się wyciecz­ka do Wro­cła­wia dla uczest­ni­ków koła przy­­ro­d­ni­­czo- eko­lo­gicz­ne­go: 21 uczniów naszej szko­ły i 6 ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Tekli­no­wie. Ucznio­wie zwie­dzi­li Hydro­po­lis — nowo­cze­sne muzeum […]


Czy­taj dalej …

„Dzień Pieczonego Ziemniaka”

29 września 2017
“A w naszym przed­szko­lu Impre­za nie byle jaka, Bo obcho­dzi­my świę­to pie­czo­ne­go ziem­nia­ka”. W cie­pły, sło­necz­ny czwar­tek, 28 wrze­śnia 2017 r. gru­py przed­szkol­ne przy naszej szko­le obcho­dzi­ły Dzień Pie­czo­ne­go Ziem­nia­ka. Dzie­cia­ki z zacie­ka­wie­niem obser­wo­wa­ły roz­pa­la­nie ogni­ska, wysłu­cha­ły wier­sza i krót­kiej baj­ki  o ziem­nia­kach, wymie­nia­ły potra­wy z ziem­nia­ków. Gdy ziem­nia­ki się pie­kły, wszy­scy uczest­ni­czy­li w zaję­ciach pla­stycz­nych zamie­nia­jąc […]


Czy­taj dalej …

„Sto lat” dla wszystkich chłopaków!

29 września 2017
Czwart­ko­we popo­łu­dnie  upły­nę­ło w naszej szko­le w ryt­mie zna­nych prze­bo­jów. Oka­zja była wyjąt­ko­wa: wszy­scy chłop­cy świę­to­wa­li Dzień Chło­pa­ka. Były kon­kur­sy, nagro­dy i dobra zaba­wa. Dla łasu­chów zna­la­zło się coś słod­kie­go. Tą dys­ko­te­ką roz­po­czę­li­śmy jed­no­cze­śnie nowy, pra­co­wi­ty rok szkol­ny. […]


Czy­taj dalej …

Europejski Dzień Języków Obcych

29 września 2017
26 wrze­śnia dołą­czy­li­śmy do gro­na insty­tu­cji świę­tu­ją­cych Euro­pej­ski Dzień Języ­ków Obcych. Naj­waż­niej­szym zało­że­niem obcho­dów tego dnia jest pod­kre­śle­nie zna­cze­nia ucze­nia się i naucza­nia róż­nych języ­ków oraz pro­pa­go­wa­nie ucze­nia się przez całe życie. Ucznio­wie naszej szko­ły dowie­dzie­li się jak w 50 języ­kach świa­ta powie­dzieć “dzień dobry” oraz spró­bo­wa­li swo­ich sił w licze­niu do 10 w języ­ku fran­cu­skim, hisz­pań­skim, […]


Czy­taj dalej …

Niecodzienni goście

22 września 2017
21 wrze­śnia uczniów kla­sy I odwie­dzi­li nie­co­dzien­ni goście: Rzecz­nik Pra­so­wy Poli­cji Damian Paw­lak, pra­cow­nik Sta­ro­stwa Powia­to­we­go pani Pau­li­na Jany oraz pra­cow­nik KRUS pla­ców­ki tere­no­wej w Wie­ru­szo­wie pan Mar­cin Bła­że­jew­ski. Naj­pierw ucznio­wie z ogrom­nym zacie­ka­wie­niem wysłu­cha­li poga­dan­ki pana poli­cjan­ta na temat bez­piecz­ne­go uczest­nic­twa w ruchu dro­go­wym w cha­rak­te­rze pie­sze­go, rowe­rzy­sty oraz pasa­że­ra. Zosta­li rów­nież uwraż­li­wie­ni na potrze­bę bycia […]


Czy­taj dalej …

„W świecie samodzielnego eksperymentowania”

22 września 2017
Pod takim hasłem kry­ją się tajem­ni­ce Cen­trum Nauki Koper­nik a w rolę odkryw­ców wcie­li­ło się 21 uczniów i uczen­nic naszej szko­ły i 6 ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Tekli­no­wie. Uczest­ni­cy koła przy­­ro­d­ni­­czo-eko­­lo­­gi­cz­ne­­go, reali­zo­wa­ne­go w ramach Pro­jek­tu „Roz­wój kom­pe­ten­cji uczniów poprzez zwięk­sze­nie jako­ści ofer­ty edu­ka­cyj­nej szkół  w Gmi­nie Wie­ru­szów” współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Spo­łecz­ne­go w ramach Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Woje­wódz­twa Łódz­kie­go […]


Czy­taj dalej …

O porządkach

17 września 2017
W piąt­ko­we przed­po­łu­dnie włą­czy­li­śmy się jak co roku w wiel­ką  akcję Sprzą­ta­nia Świa­ta. To już 24. edy­cja, tym razem pod hasłem „Nie ma śmie­ci — są surow­ce”. Choć peł­ną aktyw­ność prze­ry­wał deszcz, uda­ło się upo­rząd­ko­wać teren przy dro­dze w kie­run­ku Klat­ki i Pie­czysk. Cela­mi tego­rocz­nej akcji były: zmia­na postrze­ga­nia odpa­dów jako „śmie­ci” i dostrze­że­nie ich […]


Czy­taj dalej …

Witaj szkoło!

4 września 2017
Wró­ci­li­śmy do szko­ły opa­le­ni, wypo­czę­ci i peł­ni cudow­nych wspo­mnień. Wspo­mnie­nia nasze krę­cą się wokół waka­cji, ale nie zapo­mi­na­my o wyda­rze­niach z 1 wrze­śnia 1939, któ­rych 78. rocz­ni­cę obcho­dzi­li­śmy kil­ka dni temu. Kosz­mar wrze­śnio­we­go poran­ka roz­po­czął naj­więk­szą woj­nę świa­to­wą, któ­ra obję­ła pra­wie całą Euro­pę, część Azji, Afry­ki, Bli­skie­go Wscho­du, wszyst­kie oce­any i któ­rej ofia­rą padło pra­wie 33 milio­ny ludzi. […]


Czy­taj dalej …

Integracyjny Bieg Uliczny Wieruszów 2017

4 września 2017
W sobo­tę, 2 wrze­śnia 2017 r., dzie­ci ze świe­tli­cy koła TPD przy naszej szko­le wzię­ły udział w II Ogól­no­pol­skim Inte­gra­cyj­nym Bie­gu Ulicz­nym Wie­ru­szów 2017. Hono­ro­wy­mi gość­mi impre­zy był Wła­dy­sław Koza­kie­wicz – zło­ty meda­li­sta olim­pij­ski z Moskwy oraz Jacek Prze­bie­ra­ła dwu­krot­ny brą­zo­wy meda­li­sta igrzysk para­olim­pij­skich z Syd­ney i Aten. Orga­ni­za­to­rzy przy­go­to­wa­li wie­le atrak­cji spor­to­wo – rekre­acyj­nych. […]


Czy­taj dalej …