Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Aktualności

„W świecie samodzielnego eksperymentowania”

22 września 2017
Pod takim hasłem kry­ją się tajem­ni­ce Cen­trum Nauki Koper­nik a w rolę odkryw­ców wcie­li­ło się 21 uczniów i uczen­nic naszej szko­ły i 6 ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Tekli­no­wie. Uczest­ni­cy koła przy­­ro­d­ni­­czo-eko­­lo­­gi­cz­ne­­go, reali­zo­wa­ne­go w ramach Pro­jek­tu „Roz­wój kom­pe­ten­cji uczniów poprzez zwięk­sze­nie jako­ści ofer­ty edu­ka­cyj­nej szkół  w Gmi­nie Wie­ru­szów” współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Spo­łecz­ne­go w ramach Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Woje­wódz­twa Łódz­kie­go […]


Czy­taj dalej …

O porządkach

17 września 2017
W piąt­ko­we przed­po­łu­dnie włą­czy­li­śmy się jak co roku w wiel­ką  akcję Sprzą­ta­nia Świa­ta. To już 24. edy­cja, tym razem pod hasłem „Nie ma śmie­ci — są surow­ce”. Choć peł­ną aktyw­ność prze­ry­wał deszcz, uda­ło się upo­rząd­ko­wać teren przy dro­dze w kie­run­ku Klat­ki i Pie­czysk. Cela­mi tego­rocz­nej akcji były: zmia­na postrze­ga­nia odpa­dów jako „śmie­ci” i dostrze­że­nie ich […]


Czy­taj dalej …

Witaj szkoło!

4 września 2017
Wró­ci­li­śmy do szko­ły opa­le­ni, wypo­czę­ci i peł­ni cudow­nych wspo­mnień. Wspo­mnie­nia nasze krę­cą się wokół waka­cji, ale nie zapo­mi­na­my o wyda­rze­niach z 1 wrze­śnia 1939, któ­rych 78. rocz­ni­cę obcho­dzi­li­śmy kil­ka dni temu. Kosz­mar wrze­śnio­we­go poran­ka roz­po­czął naj­więk­szą woj­nę świa­to­wą, któ­ra obję­ła pra­wie całą Euro­pę, część Azji, Afry­ki, Bli­skie­go Wscho­du, wszyst­kie oce­any i któ­rej ofia­rą padło pra­wie 33 milio­ny ludzi. […]


Czy­taj dalej …

Integracyjny Bieg Uliczny Wieruszów 2017

4 września 2017
W sobo­tę, 2 wrze­śnia 2017 r., dzie­ci ze świe­tli­cy koła TPD przy naszej szko­le wzię­ły udział w II Ogól­no­pol­skim Inte­gra­cyj­nym Bie­gu Ulicz­nym Wie­ru­szów 2017. Hono­ro­wy­mi gość­mi impre­zy był Wła­dy­sław Koza­kie­wicz – zło­ty meda­li­sta olim­pij­ski z Moskwy oraz Jacek Prze­bie­ra­ła dwu­krot­ny brą­zo­wy meda­li­sta igrzysk para­olim­pij­skich z Syd­ney i Aten. Orga­ni­za­to­rzy przy­go­to­wa­li wie­le atrak­cji spor­to­wo – rekre­acyj­nych. […]


Czy­taj dalej …

Dowóz uczniów

30 sierpnia 2017
Przy­jazd do szko­ły: Wie­ru­szów (przy­sta­nek przy SEDAL-u) — godzi­na 6.50 Cho­ba­nin — godzi­na 7.05 Mie­le­szy­nek (leśni­czów­ka) — godzi­na 7.15 Mie­le­szy­nek (przy krzy­żu) — godzi­na 7.30 Klat­ka — godzi­na 7.35 Pie­czy­ska — godzi­na 7.40 Powrót w okre­sie 4.09 — 8.09 ponie­dzia­łek — Pie­czy­ska 10.20; Klat­ka 10.25; Mie­le­szy­nek (przy krzy­żu) 10.30; Mie­le­szy­nek […]


Czy­taj dalej …