Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

>>> Materiały i ćwiczenia dla uczniów do realizacji w związku z zawieszeniem zajęć (Zdalne nauczanie) <<<


Aktualności

Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych

19 września 2019
19 wrze­śnia w Gale­wi­cach odby­ły się Mistrzo­stwa Powia­tu w Indy­wi­du­al­nych Bie­gach Prze­ła­jo­wych. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­li: Maria Puchal­ska, Mar­cel Muro­wa­ny i Nor­bert Sto­lar­ski w gru­pie młod­szej oraz Mał­go­rza­ta Dąbik, Dawid Szczer­buk i Karol Śliw­ka w gru­pie star­szej. Do fina­łu woje­wódz­kie­go, któ­ry odbę­dzie się 25 wrze­śnia w Unie­jo­wie zakwa­li­fi­ko­wa­ły się Maria Puchal­ska — miej­sce IV oraz Mał­go­rza­ta Dąbik — miej­sce V. […]


Czy­taj dalej …

Bezpieczeństwo – spotkanie z policjantem

19 września 2019
W naszej szko­le duży nacisk kła­dzie się na bez­pie­czeń­stwo. W ramach edu­ka­cji w tym kie­run­ku, 19 wrze­śnia ucznio­wie naszej szko­ły uczest­ni­czy­li w spo­tka­niu z przed­sta­wi­cie­lem Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji w Wie­ru­szo­wie — aspi­ran­tem szta­bo­wym Damia­nem Paw­la­kiem. Poli­cjant omó­wił zasa­dy poru­sza­nia się po uli­cy, chod­ni­ku i pod­czas jaz­dy rowe­rem. Przy­po­mniał o nie­bez­pie­czeń­stwach, jakie mogą czy­hać na dzie­ci w kon­tak­tach z obcy­mi, omó­wił spo­so­by uni­ka­nia […]


Czy­taj dalej …

Mistrzostwa Gminy Wieruszów w Indywidualnych Biegach Przełajowych

17 września 2019
17 wrze­śnia w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Wysza­no­wie odby­ły się Mistrzo­stwa Gmi­ny Wie­ru­szów w Indy­wi­du­al­nych Bie­gach Prze­ła­jo­wych. Zawo­dy roz­gry­wa­no w dwóch kate­go­riach wie­ko­wych: rocz­nik 2007 i młod­si oraz rocz­nik 2006–2005. Szko­łę w Pie­czy­skach repre­zen­to­wa­li: Maria Puchal­ska ‑10 miej­sce, Nor­bert Sto­lar­ski — 7 miej­sce, i Mar­cel Muro­wa­ny — 9 miej­sce w gru­pie młod­szej oraz Dawid Szczer­buk — 5 miej­sce, […]


Czy­taj dalej …

Witaj szkoło! — Rok szkolny 2019/2020

15 września 2019
W dniu 2 wrze­śnia w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach odby­ło się uro­czy­ste roz­po­czę­cie roku szkol­ne­go 2019/2020. W pięk­nie wyre­mon­to­wa­nej szko­le zebra­li się ucznio­wie, nauczy­cie­le i rodzi­ce. Wszy­scy peł­ni wspo­mnień z tego­rocz­nych waka­cji wró­ci­li w mury naszej szko­ły. Cała uro­czy­stość roz­po­czę­ła się od hym­nu pań­stwo­we­go, następ­nie Pani Dyrek­tor przy­wi­ta­ła wszyst­kich zebra­nych i odda­ła głos uczniom, któ­rzy przed­sta­wi­li krót­ką […]


Czy­taj dalej …

Drugoklasiści laureatami konkursu

9 września 2019
Kla­sa II zna­la­zła się w gro­nie lau­re­atów I Edy­cji Kon­kur­su „Nie­sa­mo­wi­ty Świat Higie­ny Jamy Ust­nej”. Reali­zu­jąc w ubie­głym roku szkol­nym pro­gram edu­ka­cji sto­ma­to­lo­gicz­nej Insty­tu­tu Blend-a-med. Oral‑B ucznio­wie wspól­nie wyko­na­li pra­cę pla­stycz­ną, któ­ra zosta­ła wyróż­nio­na. Dzie­ci otrzy­ma­ły zesta­wy do higie­ny jamy ust­nej w posta­ci kosme­tycz­ki, w któ­rej zna­la­zły się: pasta do zębów Oral‑B, ręcz­ni­czek i kube­czek mar­ki […]


Czy­taj dalej …

Rozpoczęcie roku szkolnego

30 sierpnia 2019
Roz­po­czę­cie roku szkol­ne­go 2019/2020 odbę­dzie się 2 wrze­śnia 2019 r. o godz 9.00 w budyn­ku szko­ły. Dowóz uczniów na roz­po­czę­cie roku szkol­ne­go: 8.30 Klat­ka odwóz 10.30 spod szko­ły. […]


Czy­taj dalej …