Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Aktualności

Próbna ewakuacja

12 października 2018
W dniu 11 paź­dzier­ni­ka 2018 r. w naszej szko­le odby­ła się prób­na ewa­ku­acja. Głów­nym celem prze­pro­wa­dzo­nych ćwi­czeń było zapo­zna­nie uczniów i pra­cow­ni­ków szko­ły z prak­tycz­nym zasto­so­wa­niem pro­ce­dur doty­czą­cych zacho­wa­nia się w przy­pad­ku wybu­chu poża­ru lub powsta­nia inne­go zagro­że­nia dla zdro­wia i życia. Po usły­sze­niu sygna­łu alar­mo­we­go, pię­ciu krót­kich dzwon­ków, nauczy­cie­le wraz z ucznia­mi uda­li się dro­ga­mi […]


Czy­taj dalej …

Profilaktyka w Szkole Podstawowej w Pieczyskach — spotkanie z psychologiem

12 października 2018
W dniu 11 paź­dzier­ni­ka 2018 roku w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach odby­ło się spo­tka­nie z przed­sta­wi­cie­lem Porad­ni Psy­­cho­­lo­­gi­cz­no-Peda­­go­­gi­cz­nej w Wie­ru­szo­wie. Gościem była pani psy­cho­log Doro­ta Magot, któ­ra prze­pro­wa­dzi­ła poga­dan­ki w kla­sach V i VI na temat bez­pie­czeń­stwa w sie­ci oraz eli­mi­no­wa­nia zagro­żeń ze stro­ny mediów, skut­ków uza­leż­nie­ni od tele­wi­zji, Inter­ne­tu, gier kom­pu­te­ro­wych. W kla­sach VII i VIII tema­tem dys­ku­sji były uza­leż­nie­nia oraz zagro­że­nia wyni­ka­ją­ce […]


Czy­taj dalej …

Przesiewowe — profilaktyczne badanie wzroku

12 października 2018
W dniu 10 paź­dzier­ni­ka 2018r w szko­le odby­ło się prze­sie­wo­we bada­nie wzro­ku dla chęt­nych uczniów. Bada­nie zosta­ło prze­pro­wa­dzo­ne przez pra­cow­ni­ka ogól­no­pol­skie­go cen­trum Bor-Med pro­fi­lak­ty­ki zdro­wot­no medycz­nej. Chęć udzia­łu w tym bada­niu wyra­zi­ło 31 uczniów naszej szko­ły od klas I do VIII. Była to oka­zja do wstęp­nej dia­gno­zy sta­nu wzro­ku uczniów w zróż­ni­co­wa­nym wie­ku. Bada­nie to jest wyra­zem dba­nia o zdro­wie […]


Czy­taj dalej …

Pieczenie ciasta

6 października 2018
Jak się oka­zu­je, pie­cze­nie cia­sta, to nie taka trud­na spra­wa. Szcze­gól­nie, gdy do pomo­cy jest tyle małych i zdol­nych rąk. Według prze­pi­su wspól­nie z przed­szko­la­ka­mi z młod­szej gru­py przed­szkol­nej przy­go­to­wa­li­śmy skład­ni­ki: mąkę, cukier, jaja, cukier wani­lio­wy, pro­szek do pie­cze­nia oraz śliw­ki. Zmie­sza­li­śmy wszyst­ko i roz­ło­ży­li­śmy owo­ce. Kie­dy wszyst­ko było goto­we wło­ży­li­śmy cia­sto do roz­grza­ne­go pie­kar­ni­ka. Na efek­ty naszej pra­cy cze­ka­li­śmy […]


Czy­taj dalej …

Czytanie — ważna rzecz!

3 października 2018
Aby  dzie­ci  wyro­sły na mądrych, dobrych i szczę­śli­wych ludzi, nale­ży im czy­tać . Codzien­ny  kon­takt  z książ­ką  sty­mu­lu­je roz­wój mowy i uspraw­nia pamięć.  Czy­ta­nie kil­ku­lat­ko­wi roz­bu­dza w nim cie­ka­wość świa­ta i poma­ga mu zro­zu­mieć sie­bie i innych.   Dla­te­go w ramach  Dnia Gło­śne­go Czy­ta­nia ucznio­wie klas I-III wysłu­cha­li  frag­men­tu książ­ki   R. Piąt­kow­skiej pt. „Co się sta­nie na leśnej pola­nie, […]


Czy­taj dalej …

650-lecie Wieruszowa

1 października 2018
30 wrze­śnia 2018r. włą­czy­li­śmy się w obcho­dy 650-lecia Wie­ru­szo­wa. Zosta­li­śmy zapro­sze­ni do wspól­ne­go odtań­cze­nia polo­ne­za. Gru­pa uczniów ćwi­czy­ła ten wyjąt­ko­wy taniec, aby god­nie nas repre­zen­to­wać. Wszyst­ko wypa­dło dosko­na­le. Zapre­zen­to­wa­li­śmy tak­że frag­ment legen­dy Paw­ła Waku­ły pt. „Wie­rusz i nikt”. Chcie­li­śmy w ten spo­sób przy­po­mnieć, że histo­ria Wie­ru­szo­wa jest peł­na cie­ka­wych opo­wie­ści. W role posta­ci z legen­dy wcie­li­li […]


Czy­taj dalej …

Dzień Chłopaka

1 października 2018
Jak co roku w naszej szko­le odby­ła się dys­ko­te­ka z oka­zji Dnia Chło­pa­ka zor­ga­ni­zo­wa­na przez samo­rząd uczniow­ski. Zaba­wa była nie­zwy­kle uda­na. Przy dźwię­kach naj­więk­szych hitów z list prze­bo­jów ucznio­wie dali popis swo­ich umie­jęt­no­ści tanecz­nych oraz z chę­cią bra­li udział w kon­kur­sach z nagro­da­mi. Ryt­micz­na muzy­ka zachę­ca­ła do plą­sów i pory­wa­ła do tań­ca nawet naj­bar­dziej opor­nych. Oprócz tra­dy­cyj­nych życzeń dziew­czy­ny […]


Czy­taj dalej …

V Uliczne Biegi Wierusza 2018

29 września 2018
W pią­tek, 28 wrze­śnia 2018 r., odby­ły się V Ulicz­ne Bie­gi Wie­ru­sza. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­li: w kate­go­rii dziew­czę­ta i chłop­cy rocz­nik 2014–2012 — Lisiec­ki Wik­tor, Szcze­pań­ski Dawid i Zna­mi­row­ski Tomasz; w kate­go­rii dziew­czę­ta i chłop­cy rocz­nik 2011–2010-Kik Emi­lia, Fer­dy­nus Mag­da­le­na, Lisiec­ki Adam, Kik Jakub i Wyder Kamil;  w kate­go­rii dziew­czę­ta i chłop­cy rocz­nik 2009–2008-Tobo­ła Kari­na, Paw­lak […]


Czy­taj dalej …

Indywidualne Biegi Przełajowe w Uniejowie

29 września 2018
27.09.2018 r. w Unie­jo­wie odbył się Finał Woje­wódz­ki w Indy­wi­du­al­nych Bie­gach Prze­ła­jo­wych. W każ­dej kate­go­rii wie­ko­wej star­to­wa­ło po oko­ło stu zawod­ni­ków i zawod­ni­czek. Naszą szko­łę repre­zen­to­wał uczeń kla­sy VI Dawid Szczer­buk, któ­ry zajął 59 miej­sce. […]


Czy­taj dalej …