Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

>>> Materiały i ćwiczenia dla uczniów do realizacji w związku z zawieszeniem zajęć (Zdalne nauczanie) <<<


Aktualności

Święto pieczonego ziemniaka w Pieczyskach

30 października 2019
„A w naszym przed­szko­lu impre­za nie byle jaka, bo obcho­dzi­my Świę­to Pie­czo­ne­go Ziem­nia­ka” Pięk­na, zło­ta jesień to czas zbio­rów ziem­nia­ków, warzyw wszyst­kim dobrze zna­nych, a przy tym świet­na oka­zja do wspól­nej zaba­wy i bliż­sze­go pozna­nia tego warzy­wa.  W pięk­ny sło­necz­ny dzień gru­py przed­szkol­ne przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach obcho­dzi­ły Świę­to Pie­czo­ne­go Ziem­nia­ka. W tym dniu dzie­ci posze­rzy­ły […]


Czy­taj dalej …

Code Week w naszej szkole

23 października 2019
Nauka kodo­wa­nia pozwa­la na lep­sze naby­cie przez uczniów umie­jęt­no­ści kre­atyw­ne­go i  świa­do­me­go  wyko­rzy­sta­nia tech­no­lo­gii w reali­za­cji wła­snych pomy­słów i roz­wią­zy­wa­niu  pro­ble­mów. W dniach 5–20 paź­dzier­ni­ka 2019 przy­pa­dał Euro­pej­ski Tydzień Kodo­wa­nia. Ucznio­wie naszej szko­ły: kla­sy I‑III na zaję­ciach kom­pu­te­ro­wych i kla­sy IV- VIII na infor­ma­ty­ce włą­czy­li się w tę akcję.  Z pomo­cą plat­for­my code.org z wiel­kim zacie­ka­wie­niem koń­czy­li kolej­ne […]


Czy­taj dalej …

Reprezentacja klasy II na „Konkursie sprawności fizycznej oraz wiedzy o bezpieczeństwie”

23 października 2019
Mag­da i Adam z kla­sy II repre­zen­to­wa­li naszą szko­łę na „Kon­kur­sie spraw­no­ści fizycz­nej oraz wie­dzy o bez­pie­czeń­stwie”, któ­ry odbył się w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 2 im. Mar­szał­ka Józe­fa Pił­sud­skie­go w Wie­ru­szo­wie. Jest to jed­no z dzia­łań Poli­cyj­nej Aka­de­mii Bez­­pie­­cze­ń­stwa- pro­gra­mu pro­fi­lak­tycz­ne­go reali­zo­wa­ne­go przez Poli­cję woje­wódz­twa łódz­kie­go. Kon­kurs był na eta­pie powia­to­wym i bra­ło w nim udział 18 dru­żyn. Uczest­ni­cy tur­nie­ju roz­wią­zy­wa­li test wie­dzy […]


Czy­taj dalej …

Mistrzostwa Powiatu Wieruszowskiego w Drużynowym Tenisie Stołowym w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej

23 października 2019
W dniu 22.10.2019 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 2 w Wie­ru­szo­wie odby­ły się Mistrzo­stwa Powia­tu Wie­ru­szow­skie­go w Dru­ży­no­wym teni­sie sto­ło­wym dziew­cząt i chłop­ców w ramach Igrzysk Mło­dzie­ży Szkol­nej. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ły dziew­czę­ta w skła­dzie: Dąbik Mał­go­rza­ta, Kik Mar­ty­na i Kał­muk Karo­li­na. Osta­tecz­nie dziew­czy­ny zaję­ły II miej­sce i awan­so­wa­ły do eta­pu rejo­no­we­go. […]


Czy­taj dalej …

Mistrzostwa Gminy Wieruszów w Drużynowym Tenisie Stołowym w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej

18 października 2019
W dniu 17.10.2019 r., w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 2 w Wie­ru­szo­wie, odby­ły Mistrzo­stwa Gmi­ny Wie­ru­szów w Dru­ży­no­wym Teni­sie Sto­ło­wym chłop­ców i dziew­cząt szkół pod­sta­wo­wych, w ramach Igrzysk Mło­dzie­ży Szkol­nej. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ły dziew­czę­ta w skła­dzie: Dąbik Mał­go­rza­ta, Kik Mar­ty­na i Kał­muk Karo­li­na. W zawo­dach uczest­ni­czy­ły 4 dru­ży­ny dziew­cząt. Koń­co­wa kla­sy­fi­ka­cja przed­sta­wia­ła się nastę­pu­ją­co: I miej­sce – SP 2 […]


Czy­taj dalej …

„Czytanie nie szkodzi” — Pieczyska na happeningu czytelniczym

17 października 2019
16 paź­dzier­ni­ka ucznio­wie kla­sy VIII wraz z wycho­waw­czy­nią  wzię­li  udział w  hap­pe­nin­gu z oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­we­go Mie­sią­ca Biblio­tek Szkol­nych.  W tym dniu uli­ca­mi Wie­ru­szo­wa prze­ma­sze­ro­wał barw­ny koro­wód utwo­rzo­ny przez przed­szko­la­ków i uczniów wszyst­kich szkół pod­sta­wo­wych i śred­nich z Wie­ru­szo­wa.  Uczest­ni­cy nie­śli ze sobą licz­ne kolo­ro­we pla­ka­ty, pro­mu­ją­ce biblio­te­kę i czy­tel­nic­two, w cza­sie prze­mar­szu czy­ta­li hasła zachę­ca­ją­ce do odwie­dza­nia biblio­te­ki i czy­ta­nia […]


Czy­taj dalej …

Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej Pieczyskach

17 października 2019
14 paź­dzier­ni­ka, jak co roku o tej porze, w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach odbył się apel o oka­zji Dnia Edu­ka­cji Naro­do­wej i paso­wa­nia kla­sy I. Spo­tka­nie roz­po­czę­ły życze­nia zło­żo­ne przez Panią Dyrek­tor Mał­go­rza­tę Gone­rę, któ­ra podzię­ko­wa­ła wszyst­kim zaan­ga­żo­wa­nym w pra­cę na rzecz szko­ły, a wyróż­nia­ją­cym się pra­cow­ni­kom peda­go­gicz­nym i nie­pe­da­go­gicz­nym wrę­czy­ła Nagro­dy Dyrek­to­ra Szko­ły. Popły­nę­ło rów­nież wie­le cie­płych i miłych […]


Czy­taj dalej …

Dzień Drzewa

15 października 2019
Dzień Drze­wa przy­pa­da w kalen­da­rzu świąt nie­ty­po­wych na 10 paź­dzier­ni­ka, dla­te­go dzie­ci z gru­py 3–4 lat­ków z Oddzia­łu Przed­szkol­ne­go przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach uczci­ły ten wyjąt­ko­wy dzień. Była to oka­zja do pod­ję­cia tema­ty­ki drzew i dba­nia o śro­do­wi­sko. Dzie­ci wysłu­cha­ły opo­wia­da­nia “O trzech wierz­bach”, z uwa­gą oglą­da­ły książ­ki o tema­ty­ce leśnej oraz wyko­na­ły wspól­ną pra­cę pla­stycz­ną. Następ­nie przed­szko­la­ki stwo­rzy­ły […]


Czy­taj dalej …

Szkolne prawybory

6 października 2019
4 paź­dzier­ni­ka 2019r. dwa dni przed  pra­wy­bo­ra­mi w Wie­ru­szo­wie odby­ły się w naszej szko­le pra­wy­bo­ry dla uczniów klas VII i VIII. Mło­dzi ludzie mie­li moż­li­wość odda­nia gło­su na kon­kret­ne komi­te­ty wybor­cze. Na lek­cjach histo­rii pozna­li poszcze­gól­ne  komi­te­ty wybor­cze oraz ich pro­gra­my. W pra­wy­bo­rach wzię­ło udział 23 uczniów. Wyni­ki przed­sta­wia­ją się nastę­pu­ją­co: Lista nr 1 Komi­tet Wybor­czy […]


Czy­taj dalej …