Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Aktualności

Uczniowie pamiętają o tych co odeszli

2 listopada 2019
Ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach kul­ty­wu­ją pamięć o oso­bach, któ­rych już nie ma wśród nas, a pozo­sta­wi­li cząst­kę swo­jej histo­rii w życiu tej szko­ły. W tym celu mło­dzież ze Szkol­ne­go Klu­bu Wolon­ta­riu­sza wraz ze swo­imi kole­ga­mi i wycho­waw­ca­mi wybra­ła się na wyciecz­kę pie­szą zwie­dza­jąc przy oka­zji oko­licz­ne cmen­ta­rze, a w szcze­gól­no­ści gro­by pra­cow­ni­ków Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach. Daw­ka wspo­mnień przy­bli­ży­ła syl­wet­ki tych, […]


Czy­taj dalej …

Czwartek z teatrem

2 listopada 2019
Czwar­tek minął w teatral­nej atmos­fe­rze. Jako pierw­si na spo­tka­nie ze sztu­ką wyru­szy­li ucznio­wie klas IV-VI. Na deskach sce­ny Wie­ru­szow­skie­go Domu Kul­tu­ry zago­ścił mito­lo­gicz­ny świat pełen intry­gu­ją­cych posta­ci i zaska­ku­ją­cych wąt­ków. Mitycz­ni boha­te­ro­wie od zawsze fascy­no­wa­li. Tym razem też nie było ina­czej. Dodat­ko­wym atu­tem sztu­ki było po łącze­nie świa­ta współ­cze­sne­go  z mito­lo­gicz­nym. Boha­­te­­ro­­wie-rówie­­śni­­cy naszych uczniów otrzy­ma­li nie­po­wta­rzal­ną szan­sę […]


Czy­taj dalej …

Półfinał Wojewódzki w Drużynowym Tenisie Stołowym dziewcząt w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej

2 listopada 2019
W dniu 30 paź­dzier­ni­ka w Zespo­le Szkół Ponad­pod­sta­wo­wych im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca w Wie­ru­szo­wie odbył się pół­fi­nał woje­wódz­ki w dru­ży­no­wym teni­sie sto­ło­wym dziew­cząt w ramach Igrzysk Mło­dzie­ży Szkol­nej. W zawo­dach wystar­to­wa­ło sie­dem dru­żyn: SP Buczek, SP Czest­ków, SP Pie­czy­ska, SP Nr 2 Wie­ru­szów, SP Mie­rzy­ce, SP Bia­ła i SP Char­łu­pia Wiel­ka. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ły: Dąbik Mał­go­rza­ta, Kał­muk Karo­li­na […]


Czy­taj dalej …

Dzień otwarty w szkole w Pieczyskach

30 października 2019
W ponie­dzia­łek 28 paź­dzier­ni­ka 2019 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach miał miej­sce Dzień Otwar­ty. Z zapro­sze­nia szko­ły sko­rzy­sta­li rodzi­ce nowych dzie­ci jak i uczniów tej szko­ły. Jak co roku naj­więk­szym zain­te­re­so­wa­niem cie­szy­ły się zaję­cia w gru­pie naj­młod­szej, jed­nak­że nie bra­kło rów­nież zain­te­re­so­wa­nych rodzi­ców w kla­sach I‑III. Przed­szko­la­ków z oddzia­łu 3–4 lat­ków odwie­dzi­ły dzie­ci, któ­re w przy­szłym roku chcą […]


Czy­taj dalej …

Święto pieczonego ziemniaka w Pieczyskach

30 października 2019
„A w naszym przed­szko­lu impre­za nie byle jaka, bo obcho­dzi­my Świę­to Pie­czo­ne­go Ziem­nia­ka” Pięk­na, zło­ta jesień to czas zbio­rów ziem­nia­ków, warzyw wszyst­kim dobrze zna­nych, a przy tym świet­na oka­zja do wspól­nej zaba­wy i bliż­sze­go pozna­nia tego warzy­wa.  W pięk­ny sło­necz­ny dzień gru­py przed­szkol­ne przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach obcho­dzi­ły Świę­to Pie­czo­ne­go Ziem­nia­ka. W tym dniu dzie­ci posze­rzy­ły […]


Czy­taj dalej …

Code Week w naszej szkole

23 października 2019
Nauka kodo­wa­nia pozwa­la na lep­sze naby­cie przez uczniów umie­jęt­no­ści kre­atyw­ne­go i  świa­do­me­go  wyko­rzy­sta­nia tech­no­lo­gii w reali­za­cji wła­snych pomy­słów i roz­wią­zy­wa­niu  pro­ble­mów. W dniach 5–20 paź­dzier­ni­ka 2019 przy­pa­dał Euro­pej­ski Tydzień Kodo­wa­nia. Ucznio­wie naszej szko­ły: kla­sy I‑III na zaję­ciach kom­pu­te­ro­wych i kla­sy IV- VIII na infor­ma­ty­ce włą­czy­li się w tę akcję.  Z pomo­cą plat­for­my code.org z wiel­kim zacie­ka­wie­niem koń­czy­li kolej­ne […]


Czy­taj dalej …

Reprezentacja klasy II na „Konkursie sprawności fizycznej oraz wiedzy o bezpieczeństwie”

23 października 2019
Mag­da i Adam z kla­sy II repre­zen­to­wa­li naszą szko­łę na „Kon­kur­sie spraw­no­ści fizycz­nej oraz wie­dzy o bez­pie­czeń­stwie”, któ­ry odbył się w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 2 im. Mar­szał­ka Józe­fa Pił­sud­skie­go w Wie­ru­szo­wie. Jest to jed­no z dzia­łań Poli­cyj­nej Aka­de­mii Bez­­pie­­cze­ń­stwa- pro­gra­mu pro­fi­lak­tycz­ne­go reali­zo­wa­ne­go przez Poli­cję woje­wódz­twa łódz­kie­go. Kon­kurs był na eta­pie powia­to­wym i bra­ło w nim udział 18 dru­żyn. Uczest­ni­cy tur­nie­ju roz­wią­zy­wa­li test wie­dzy […]


Czy­taj dalej …

Mistrzostwa Powiatu Wieruszowskiego w Drużynowym Tenisie Stołowym w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej

23 października 2019
W dniu 22.10.2019 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 2 w Wie­ru­szo­wie odby­ły się Mistrzo­stwa Powia­tu Wie­ru­szow­skie­go w Dru­ży­no­wym teni­sie sto­ło­wym dziew­cząt i chłop­ców w ramach Igrzysk Mło­dzie­ży Szkol­nej. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ły dziew­czę­ta w skła­dzie: Dąbik Mał­go­rza­ta, Kik Mar­ty­na i Kał­muk Karo­li­na. Osta­tecz­nie dziew­czy­ny zaję­ły II miej­sce i awan­so­wa­ły do eta­pu rejo­no­we­go. […]


Czy­taj dalej …

Mistrzostwa Gminy Wieruszów w Drużynowym Tenisie Stołowym w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej

18 października 2019
W dniu 17.10.2019 r., w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 2 w Wie­ru­szo­wie, odby­ły Mistrzo­stwa Gmi­ny Wie­ru­szów w Dru­ży­no­wym Teni­sie Sto­ło­wym chłop­ców i dziew­cząt szkół pod­sta­wo­wych, w ramach Igrzysk Mło­dzie­ży Szkol­nej. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ły dziew­czę­ta w skła­dzie: Dąbik Mał­go­rza­ta, Kik Mar­ty­na i Kał­muk Karo­li­na. W zawo­dach uczest­ni­czy­ły 4 dru­ży­ny dziew­cząt. Koń­co­wa kla­sy­fi­ka­cja przed­sta­wia­ła się nastę­pu­ją­co: I miej­sce – SP 2 […]


Czy­taj dalej …