Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Aktualności

Wyprawa na galę wręczenia Orderu Uśmiechu

27 września 2018
W śro­dę 26 wrze­śnia naj­star­si uczest­ni­cy koła Towa­rzy­stwa Przy­ja­ciół Dzie­ci przy naszej szko­le wzię­li udział w wyjąt­ko­wym wyda­rze­niu. Ósmo­kla­si­ści uda­li się do War­sza­wy na galę wrę­cze­nia Orde­ru Uśmie­chu. Jest to jedy­ne na całym świe­cie odzna­cze­nie przy­zna­wa­ne na wnio­sek dzie­ci. Tym razem w imie­niu dzie­ci świa­ta Mię­dzy­na­ro­do­wa Kapi­tu­ła Orde­ru Uśmie­chu posta­no­wi­ła nadać to naj­sło­necz­niej­sze z odzna­czeń pani Domi­ni­ce Kul­czyk. […]


Czy­taj dalej …

Święto pieczonego ziemniaka

27 września 2018
“A w naszym przed­szko­lu Impre­za nie byle jaka, Bo obcho­dzi­my świę­to pie­czo­ne­go ziem­nia­ka” Jesień to okres, kie­dy na polach, w sadach i ogro­dach zbie­ra­my plo­ny cało­rocz­ne­go tru­du. I to wła­śnie w śro­dę 26.09.2018 r. dzie­ci z  nasze­go oddzia­łu przed­szkol­ne­go (3,4 i 5,6-latki) obcho­dzi­ły świę­to pie­czo­ne­go ziem­nia­ka. Z tej oka­zji przed­szko­la­ki dowie­dzia­ły się, skąd pocho­dzi nasz głów­ny boha­ter, wysłu­cha­ły baj­ki „O kró­lu […]


Czy­taj dalej …

Europejski Dzień Języków Obcych

26 września 2018
25 wrze­śnia został zor­ga­ni­zo­wa­ny w naszej szko­le Euro­pej­ski Dzień Języ­ków Obcych. W obcho­dach tego świę­ta uczest­ni­czy­ła cała spo­łecz­ność szkol­na. A wszyst­ko po to aby zachę­cić dzie­ci i mło­dzież do nauki języ­ków obcych. W tym roku ucznio­wie pozna­li popu­lar­ną pio­sen­kę Panie Janie w dwóch wer­sjach języ­ko­wych: angiel­skiej i nie­miec­kiej. Następ­nie ucznio­wie kla­sy ósmej zapro­si­li całą spo­łecz­ność szkol­ną do swo­je­go biu­ra […]


Czy­taj dalej …

Spotkanie z fundacją Mondo Cane

25 września 2018
Dnia 24 wrze­śnia 2018 roku w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach odby­ło się spo­tka­nie z przed­sta­wi­cie­la­mi Fun­da­cji Mon­do Cane Inspek­to­rat w Wie­lu­niu, panią Romu­al­dą Czyż i Ewe­li­ną Par­ty­ką. Celem spo­tka­nia było kształ­to­wa­nie postaw huma­ni­tar­nych w sto­sun­ku do zwie­rząt. Razem z pania­mi przy­by­ły tak­że trzy psy, któ­re od razu „skra­dły” ser­ca wszyst­kich uczniów. Pod­czas spo­tka­nia ucznio­wie wzbo­ga­ci­li swo­ją wie­dzę […]


Czy­taj dalej …

Sprzątanie Pieczysk

21 września 2018
Jak co roku ucznio­wie naszej szko­ły włą­czy­li się w akcję sprzą­ta­nia świa­ta. Porząd­ka­mi zosta­ło obję­te pobo­cze w kie­run­ku Klat­ki, dro­ga od szko­ły w kie­run­ku skle­pu, teren przy kapli­cy, bocz­na  dro­ga łączą­ca Pie­czy­ska z ul. Pod­miej­ską i tere­ny wokół szko­ły. Dłu­gość tra­sy zale­ża­ła od wie­ku i moż­li­wo­ści, dla­te­go kla­sa  VIII i  VII otrzy­ma­ły naj­trud­niej­sze zada­nie. Sprzą­ta­jąc co roku […]


Czy­taj dalej …

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

20 września 2018
„Każ­dy przed­szko­lak dobrze wie, że kie­dy 20 wrze­sień zbli­ża się, od naj­młod­sze­go, aż po star­sza­ka, wszy­scy świę­tu­ją Dzień Przed­szko­la­ka” 20 wrze­śnia — to dzień waż­ny dla wszyst­kich przed­szko­la­ków w całej Pol­sce bowiem Sejm przy­jął uchwa­łę usta­na­wia­ją­cą ten dzień Ogól­no­pol­skim Dniem Przed­szko­la­ka. Świę­to to zosta­ło usta­no­wio­ne, by pod­kre­ślić wagę edu­ka­cji przed­szkol­nej w roz­wo­ju i edu­ka­cji dzie­ci i  ma przy­czy­nić się do popu­la­ry­za­cji wycho­wa­nia […]


Czy­taj dalej …

Indywidualne Biegi Przełajowe

19 września 2018
18 wrze­śnia w Wie­ru­szo­wie odby­ły się Mistrzo­stwa Gmi­ny Wie­ru­szów w Indy­wi­du­al­nych Bie­gach Prze­ła­jo­wych. Zawo­dy roz­gry­wa­no w dwóch kate­go­riach: kla­sy IV-VI oraz VII-VIII i gim­na­zjum. Myślą prze­wod­nią bie­gów była popu­la­ry­za­cja lek­kiej atle­ty­ki wśród dzie­ci i mło­dzie­ży oraz naby­cie umie­jęt­no­ści współ­za­wod­nic­twa zgod­ne­go z zasa­da­mi ducha spor­to­we­go. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­li: Maria Puchal­ska, Dawid Szczer­buk i Alan Fro­nia w gru­pie młod­szej oraz […]


Czy­taj dalej …

Ogólnopolski Integracyjny Bieg Uliczny

10 września 2018
Ogól­no­pol­ski Inte­gra­cyj­ny Bieg Ulicz­ny, któ­re­go orga­ni­za­to­rem jest  Sto­wa­rzy­sze­nie Inte­gra­cyj­ne „Klub Otwar­tych Serc” oraz Towa­rzy­stwo Przy­ja­ciół Dzie­ci na sta­łe wpi­sał się w kalen­darz nasze­go Koła. W tym roku po raz trze­ci uczest­ni­czy­li­śmy w inte­gra­cyj­nej impre­zie spo­r­to­­wo- rekre­acyj­nej. Naszy­mi repre­zen­tan­ta­mi była nie­za­wod­na gru­pa ósmo­kla­si­stów: Wik­to­ria, Kor­ne­lia, Mate­usz, Piotr, Hubert, Maciej, Miko­łaj, Szy­mon i Gosia z kl. VII. Pomi­mo desz­czu […]


Czy­taj dalej …

Start!

4 września 2018
Roz­po­czę­li­śmy nowy rok szkol­ny 2018/2019. Jesz­cze wczo­raj bez­tro­scy, wol­ni od obo­wiąz­ków, dziś skon­cen­tro­wa­ni i peł­ni nowych pomy­słów i chę­ci do pra­cy. Ten rok jest inny niż zwy­kle z kil­ku powo­dów. Jed­nym z nich jest zmia­na na sta­no­wi­sku dyrek­to­ra szko­ły. Tę funk­cję od 03 wrze­śnia peł­ni Pani Mał­go­rza­ta Gone­ra. Kolej­na zmia­na , któ­ra doty­czy kla­sy VIII, to odby­wa­ją­cy się […]


Czy­taj dalej …