Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Aktualności

„Moja Ziemia — Mój Dom’’

5 maja 2019
22 kwiet­nia obcho­dzi­li­śmy Dzień Zie­mi.  To wspa­nia­ła oka­zja, by pomy­śleć, co każ­dy z nas może zro­bić dla swo­jej  pla­ne­ty, aby była zdro­wa, pięk­na i czy­sta. W związ­ku z tym 26 kwiet­nia w naszej szko­le odbył się uro­czy­sty apel przy­go­to­wa­ny przez kla­sę III pod kie­run­kiem pani Boże­ny Kamiń­skiej. W przed­sta­wie­niu pt. „ Moja Zie­mia – Mój Dom” ucznio­wie uka­za­li pro­ble­my naszej […]


Czy­taj dalej …

Wiosenne kanapki

5 maja 2019
W dniu 26.04.2019 tj. pią­tek przed­szko­la­ki z młod­szej gru­py przed­szkol­nej po raz kolej­ny pod­ję­ły wiel­kie wyzwa­nie – same mia­ły przy­go­to­wać dla sie­bie śnia­da­nie. Przy­nio­sły do przed­szko­la potrzeb­ne pro­duk­ty. Na począt­ku przy­po­mnia­ły sobie zasa­dy bez­pie­czeń­stwa, któ­rych nale­ży prze­strze­gać pod­czas posłu­gi­wa­nia się nożem po czym z chę­cią wszy­scy zabra­li się do pra­cy. Dzie­ci samo­dziel­nie sma­ro­wa­ły pie­czy­wo masłem, a następ­nie ukła­da­ły na krom­kach […]


Czy­taj dalej …

Sprzątanie Powiatu w Pieczyskach

25 kwietnia 2019
Jak co roku Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach w dniu 25 kwiet­nia 2019r. wzię­ła udział w kolej­nej edy­cji akcji „Wysprzą­taj­my Powiat Wie­ru­szow­ski na wio­snę „. Ucznio­wie z poszcze­gól­nych klas pod opie­ką wycho­waw­ców posta­no­wi­li wysprzą­tać oko­li­ce swo­je­go oto­cze­nia. Wszyst­kim uczest­ni­czą­cym w tym dzia­ła­niu towa­rzy­szy­ła pięk­na pogo­da. Była to jed­no­cze­śnie wspa­nia­ła lek­cja eko­lo­gii, któ­ra mia­ła za cel kształ­to­wać już od naj­młod­szych lat […]


Czy­taj dalej …

Informacja

23 kwietnia 2019
Sza­now­ni Pań­stwo, od 24.04.2019 zaję­cia odby­wa­ją się zgod­nie z pla­nem. […]


Czy­taj dalej …

Informacja

12 kwietnia 2019
Sza­now­ni Pań­stwo, Zebra­nie w szko­le zapla­no­wa­ne na dzień  12.04.2019 nie odbę­dzie się. Data następ­ne­go spo­tka­nia zosta­nie poda­nie w ter­mi­nie póź­niej­szym. […]


Czy­taj dalej …

Drodzy Rodzice!

5 kwietnia 2019
Dyrek­cja Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach infor­mu­je, iż od 8 kwiet­nia 2019 r. do odwo­ła­nia pla­no­wa­ny jest strajk nauczy­cie­li i pra­cow­ni­ków szko­ły. W związ­ku z tym w poda­nym okre­sie w szko­le oraz w oddzia­łach przed­szkol­nych nie odbę­dą się zaję­cia dydak­tycz­no – wycho­waw­cze. Reali­za­cja zadań opie­kuń­czych oraz zapew­nie­nie bez­piecz­nych warun­ków poby­tu w szko­le w dniach straj­ku jest bar­dzo ogra­ni­czo­na. W związ­ku z tym bar­dzo pro­szę o zor­ga­ni­zo­wa­nie […]


Czy­taj dalej …

Zdrowe odżywianie

4 kwietnia 2019
O tym, jak waż­na jest pro­fi­lak­ty­ka doty­czą­ca wła­ści­we­go odży­wia­nia, wie­my dosko­na­le. Pierw­sza daw­ka wie­dzy pocho­dzi­ła od pie­lę­gniar­ki szkol­nej, pani Marii Kępy. Pod­czas spo­tka­nia dowie­dzie­li­śmy się, jak wła­ści­wie się odży­wiać, o jakich porach dnia, co wyeli­mi­no­wać z die­ty, a co do niej wpro­wa­dzić. Dru­gim eta­pem pro­fi­lak­tycz­nych dzia­łań było świę­to kanap­ki. Wszyst­ko odby­wa­ło się w ramach reali­za­cji […]


Czy­taj dalej …

Uzupełniające postępowanie rekrutacyjne

2 kwietnia 2019
Sza­now­ni Pań­stwo, infor­mu­je­my, że w okre­sie od 8 kwiet­nia 2019r do 15 kwiet­nia 2019r. trwa uzu­peł­nia­ją­ce postę­po­wa­nie rekru­ta­cyj­ne do kla­sy I szko­ły pod­sta­wo­wej i oddzia­łów przed­szkol­nych przy  Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach. Doku­men­ty są do pobra­nia na stro­nie szko­ły www.pieczyska.edu.pl oraz w sekre­ta­ria­cie szko­ły. Zapra­sza­my. […]


Czy­taj dalej …

Sukces uczniów Szkoły Podstawowej w Pieczyskach

2 kwietnia 2019
W dniu 2 kwiet­nia 2019 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 2 odby­ło się uro­czy­ste roz­da­nie nagród w ramach Gmin­ne­go Kon­kur­su Pla­­sty­cz­no-Języ­­ko­­we­­go „ Kali­­gra­­my-sło­­wa obra­zy”. Ucznio­wie ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach bar­dzo licz­nie przy­go­to­wa­li pra­ce w języ­ku nie­miec­kim i angiel­skim na ten kon­kurs. Na szcze­gól­ne wyróż­nie­nie w oczach jury zasłu­ży­li w kate­go­rii klas IV-VI nastę­pu­ją­cy ucznio­wie:  I miej­sce — Dawid Szczer­buk […]


Czy­taj dalej …