Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Aktualności

Targi edukacyjne

8 marca 2019
Dnia 7 mar­ca 2019r. ucznio­wie kla­sy VIII uda­li się na Tar­gi Edu­ka­cyj­ne do Wie­ru­szo­wa, któ­re zosta­ły zor­ga­ni­zo­wa­ne po raz kolej­ny przez Ochot­ni­czy Hufiec Pra­cy. Nasi ósmo­kla­si­ści mie­li oka­zję poznać ofer­ty szkół śred­nich nie tyl­ko z Powia­tu Wie­ru­szow­skie­go, ale rów­nież Kęp­na, Wie­lu­nia czy Przy­go­dzic. Ucznio­wie pozy­ska­li infor­ma­cje o dniach otwar­tych w tych pla­ców­kach oraz spo­so­bach rekru­ta­cji. W luź­nych roz­mo­wach z ucznia­mi tych szkół […]


Czy­taj dalej …

Gminny etap OTWP „Młodzież zapobiega pożarom” rozstrzygnięty

1 marca 2019
W pią­tek 1 mar­ca 2019 r., w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 3 w Wie­ru­szo­wie, odby­ły się gmin­ne eli­mi­na­cje Ogól­no­pol­skie­go Tur­nie­ju Wie­dzy Pożar­ni­czej pod hasłem „Mło­dzież zapo­bie­ga poża­rom”. Celem Ogól­no­pol­skie­go Tur­nie­ju Wie­dzy Pożar­ni­czej jest przede wszyst­kim roz­po­wszech­nie­nie wie­dzy wśród mło­dzie­ży szkol­nej o pod­sta­wo­wych zasa­dach bez­pie­czeń­stwa poża­ro­we­go i postę­po­wa­nia na wypa­dek powsta­nia poża­ru, obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sach prze­ciw­po­ża­ro­wych oraz orga­ni­za­cji ochro­ny prze­ciw­po­ża­ro­wej. […]


Czy­taj dalej …

Już za rok ferie!

24 lutego 2019
Tego­rocz­ne ferie w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach nale­ża­ły do bar­dzo uda­nych. Ucznio­wie tej szko­ły mogli doko­nać wybo­ru i sko­rzy­stać z przed­sta­wio­nych pro­po­zy­cji na ferie. Naj­więk­szym zain­te­re­so­wa­niem cie­szy­ły się czte­ry dar­mo­we wyjaz­dy na kry­tą pły­wal­nię Qarium w Kęp­nie. Pobyt na base­nie był ucie­chą dla cia­ła i ducha. Atrak­cje ofe­ro­wa­ne na pły­wal­ni zna­la­zły uzna­nie w oczach zarów­no star­szych jak i młod­szych uczest­ni­ków wyjaz­dów. Była […]


Czy­taj dalej …

Ferie w Szkole Podstawowej w Pieczyskach

22 lutego 2019
21 lute­go 2019 r. ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach spę­dzi­li na auto­ka­ro­wej wyciecz­ce do Pol­skiej Szko­ły Magii i Cza­ro­dziej­stwa na zam­ku w Mosz­nej. Na miej­scu w bla­sku słoń­ca mogli podzi­wiać zamek jak z baj­ki. Za pomo­cą gada­ją­cej Tia­ry Przy­dzia­łu zosta­li przy­po­rząd­ko­wa­ni  do jed­ne­go z czte­rech domów i ubra­ni w odpo­wied­nie sza­ty. Z prze­wod­ni­kiem zwie­dzi­li zamek, pozna­li jego histo­rię, mie­li moż­li­wość wal­ki […]


Czy­taj dalej …

Walentynkowy Koncert Życzeń

13 lutego 2019
Tra­dy­cyj­nie odbył się w naszej szko­le Walen­tyn­ko­wy Kon­cert Życzeń. Każ­dy miał moż­li­wość zło­że­nia życzeń lub prze­sła­nia pozdro­wień. Nie­któ­rzy ujaw­ni­li nadaw­cę, inni posta­no­wi­li być ano­ni­mo­wi. Naj­bar­dziej cie­szy­li się ci, któ­rzy zosta­li wyczy­ta­ni kil­ka razy. Nie zabra­kło tak­że walen­ty­nek dla nauczy­cie­li i pra­cow­ni­ków obsłu­gi. Spo­tka­nie walen­tyn­ko­we było jed­no­cze­śnie począt­kiem zasłu­żo­ne­go odpo­czyn­ku, któ­rym są ferie zimo­we. […]


Czy­taj dalej …

Lubimy wiersze Tuwima

10 lutego 2019
Uczen­ni­ce kla­sy  III  repre­zen­to­wa­ły  naszą szko­łę  w  Gmin­nym Kon­kur­sie           Recy­ta­tor­skim      „ Lubi­my  wier­sze  Tuwi­ma’’. Kon­kurs odbył się 6 lute­go w Szko­le Pod­sta­wo­wej Nr 2 im. Mar­szał­ka Józe­fa  Pił­sud­skie­go  w  Wie­ru­szo­wie.   Kon­kurs  miał  na celu  posze­rza­nie zna­jo­mo­ści twór­czo­ści poetyc­kiej i kształ­to­wa­nie wraż­li­wo­ści  na bogac­two języ­ka lite­rac­kie­go. Za udział w kon­kur­sie Danu­ta Bin­kow­ska, Doro­ta Bin­kow­ska i Anna Sęk otrzy­ma­ły […]


Czy­taj dalej …

Bezpieczeństwo w sieci w Pieczyskach

10 lutego 2019
Co roku w naszej szko­le obcho­dzo­ny jest Dzień Bez­piecz­ne­go Inter­ne­tu.  Akcja jest ini­cja­ty­wą Komi­sji Euro­pej­skiej i ma na celu zwró­ce­nie uwa­gi na kwe­stię bez­piecz­ne­go dostę­pu dzie­ci i mło­dzie­ży do zaso­bów inter­ne­to­wych. Obcho­dy poprze­dza cykl lek­cji o tema­ty­ce bez­pie­czeń­stwa w sie­ci i wysta­wa prac uczniów. 8 lute­go odbył się apel, na któ­rym dzię­ki współ­pra­cy z kołem teatral­nym, zosta­ło zapre­zen­to­wa­ne przed­sta­wie­nie mają­ce […]


Czy­taj dalej …

Informacja dotycząca pobierania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu

7 lutego 2019
Infor­ma­cja doty­czą­ca pobie­ra­nia opłat za pobyt dziec­ka w przed­szko­lu (pdf) […]


Czy­taj dalej …

BĄDŹMY POSZUKIWACZAMI AUTORYTETU – ogólnopolska kampania profilaktyczno- edukacyjna

4 lutego 2019
Mło­dzi ludzie wzra­sta­ją­cy w atmos­fe­rze sza­cun­ku do auto­ry­te­tów są skłon­ni prze­strze­gać norm, lepiej się uczą, posia­da­ją zain­te­re­so­wa­nia, z sza­cun­kiem budu­ją rela­cje z rówie­śni­ka­mi. Mło­dzież sza­nu­ją­ca auto­ry­te­ty, kształ­tu­je w sobie cechy potrzeb­ne, by sta­wać się wzo­rem dla innych. Pod­świa­do­mie szu­ka mistrzów i wzo­rów do naśla­do­wa­nia, lecz bez pomo­cy trud­no im odróż­nić mistrza od ido­la. Dla­te­go potrze­bu­ją wspar­cia praw­dzi­wych auto­ry­te­tów. W związ­ku […]


Czy­taj dalej …