Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Aktualności

Internet. Szansa czy zagrożenie?

12 maja 2019
6 maja w naszej szko­le odby­ło się spo­tka­nie rodzi­ców z panem Dariu­szem Sobor­czy­kiem, kie­row­ni­kiem Samo­dziel­ne­go Publicz­ne­go Zakła­du Opie­ki Zdro­wot­nej „Miej­ski Ośro­dek Pro­fi­lak­ty­ki, Tera­pii Uza­leż­nień i Współ­uza­leż­nie­nia w Wie­ru­szo­wie”, pod­czas któ­re­go omó­wio­no  szan­se i zagro­że­nia wyni­ka­ją­ce z komu­ni­ka­cji inter­ne­to­wej. Uka­za­ne wady i zale­ty takiej for­my prze­ka­zu infor­ma­cji wyni­ka­ją przede wszyst­kim z nie­wie­dzy użyt­kow­ni­ka Inter­ne­tu i jego bra­ku roze­zna­nia się […]


Czy­taj dalej …

Mistrzostwa Gminy Wieruszów w Trójboju i Czwórboju Lekkoatletycznym

8 maja 2019
8 maja br. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 w Wie­ru­szo­wie odby­ły się Mistrzo­stwa Gmi­ny Wie­ru­szów w Trój­bo­ju i Czwór­bo­ju Lek­ko­atle­tycz­nym dziew­cząt i chłop­ców. W czwór­bo­ju LA naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ła dru­ży­na chłop­ców w skła­dzie: Fro­nia Alan, Szczer­buk Dawid, Kos Tomasz, Kos Woj­ciech, Sto­lar­ski Nor­bert i Olszo­wiak Patryk. W zawo­dach star­to­wa­ły 3 zespo­ły, któ­re zaję­ły poszcze­gól­ne miej­sca: I miej­sce SP nr 1 Wie­ru­szów, […]


Czy­taj dalej …

Konstytucja 3 Maja

5 maja 2019
30 kwiet­nia w naszej szko­le uro­czy­stym ape­lem uczczo­no rocz­ni­cę uchwa­le­nia Kon­sty­tu­cji 3 Maja. Ucznio­wie przy­go­to­wa­li krót­ki refe­rat i pre­zen­ta­cję na temat przy­czyn i następstw uchwa­le­nia tak waż­ne­go dla rato­wa­nia kra­ju doku­men­tu. W dniu dzi­siej­szym Trze­ci Maj zaj­mu­je dru­gie miej­sce zaraz po 11 listo­pa­da. Świę­to przy­po­mi­na nam wysił­ki patrio­tów, któ­rzy pod­ję­li się trud­ne­go zada­nia refor­my pań­stwa chy­lą­ce­go […]


Czy­taj dalej …

„Moja Ziemia — Mój Dom’’

5 maja 2019
22 kwiet­nia obcho­dzi­li­śmy Dzień Zie­mi.  To wspa­nia­ła oka­zja, by pomy­śleć, co każ­dy z nas może zro­bić dla swo­jej  pla­ne­ty, aby była zdro­wa, pięk­na i czy­sta. W związ­ku z tym 26 kwiet­nia w naszej szko­le odbył się uro­czy­sty apel przy­go­to­wa­ny przez kla­sę III pod kie­run­kiem pani Boże­ny Kamiń­skiej. W przed­sta­wie­niu pt. „ Moja Zie­mia – Mój Dom” ucznio­wie uka­za­li pro­ble­my naszej […]


Czy­taj dalej …

Wiosenne kanapki

5 maja 2019
W dniu 26.04.2019 tj. pią­tek przed­szko­la­ki z młod­szej gru­py przed­szkol­nej po raz kolej­ny pod­ję­ły wiel­kie wyzwa­nie – same mia­ły przy­go­to­wać dla sie­bie śnia­da­nie. Przy­nio­sły do przed­szko­la potrzeb­ne pro­duk­ty. Na począt­ku przy­po­mnia­ły sobie zasa­dy bez­pie­czeń­stwa, któ­rych nale­ży prze­strze­gać pod­czas posłu­gi­wa­nia się nożem po czym z chę­cią wszy­scy zabra­li się do pra­cy. Dzie­ci samo­dziel­nie sma­ro­wa­ły pie­czy­wo masłem, a następ­nie ukła­da­ły na krom­kach […]


Czy­taj dalej …

Sprzątanie Powiatu w Pieczyskach

25 kwietnia 2019
Jak co roku Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach w dniu 25 kwiet­nia 2019r. wzię­ła udział w kolej­nej edy­cji akcji „Wysprzą­taj­my Powiat Wie­ru­szow­ski na wio­snę „. Ucznio­wie z poszcze­gól­nych klas pod opie­ką wycho­waw­ców posta­no­wi­li wysprzą­tać oko­li­ce swo­je­go oto­cze­nia. Wszyst­kim uczest­ni­czą­cym w tym dzia­ła­niu towa­rzy­szy­ła pięk­na pogo­da. Była to jed­no­cze­śnie wspa­nia­ła lek­cja eko­lo­gii, któ­ra mia­ła za cel kształ­to­wać już od naj­młod­szych lat […]


Czy­taj dalej …

Informacja

23 kwietnia 2019
Sza­now­ni Pań­stwo, od 24.04.2019 zaję­cia odby­wa­ją się zgod­nie z pla­nem. […]


Czy­taj dalej …

Informacja

12 kwietnia 2019
Sza­now­ni Pań­stwo, Zebra­nie w szko­le zapla­no­wa­ne na dzień  12.04.2019 nie odbę­dzie się. Data następ­ne­go spo­tka­nia zosta­nie poda­nie w ter­mi­nie póź­niej­szym. […]


Czy­taj dalej …

Drodzy Rodzice!

5 kwietnia 2019
Dyrek­cja Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach infor­mu­je, iż od 8 kwiet­nia 2019 r. do odwo­ła­nia pla­no­wa­ny jest strajk nauczy­cie­li i pra­cow­ni­ków szko­ły. W związ­ku z tym w poda­nym okre­sie w szko­le oraz w oddzia­łach przed­szkol­nych nie odbę­dą się zaję­cia dydak­tycz­no – wycho­waw­cze. Reali­za­cja zadań opie­kuń­czych oraz zapew­nie­nie bez­piecz­nych warun­ków poby­tu w szko­le w dniach straj­ku jest bar­dzo ogra­ni­czo­na. W związ­ku z tym bar­dzo pro­szę o zor­ga­ni­zo­wa­nie […]


Czy­taj dalej …