Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Aktualności

Dyskoteka jesienna

31 października 2017
Rado­śnie zaczę­li­śmy tydzień, a to za spra­wą dys­ko­te­ki. Chęt­nych do wspól­nej zaba­wy nie wystra­szy­ła nie­sprzy­ja­ją­ca pogo­da. Sta­wi­li się ci, któ­rzy uwiel­bia­ją dobrą zaba­wę i miłą atmos­fe­rę, jaka panu­je na wszyst­kich naszych impre­zach. I tym razem  nie oby­ło się bez kon­kur­sów i mara­to­nu tań­ca. Zwy­cięz­cy mogli liczyć na nie­spo­dzian­ki z „magicz­ne­go pudeł­ka”, zafun­do­wa­ne jak zwy­kle przez radę rodzi­ców. Dla łasu­chów było coś słod­kie­go, a zadba­ła […]


Czy­taj dalej …

„Każdy zna Reymonta’’

26 października 2017
W ramach pod­su­mo­wa­nia pro­jek­tu „Każ­dy zna Rey­mon­ta’’, ucznio­wie naszej szko­ły wzię­li udział w kon­kur­sie pla­stycz­nym zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Mie­j­sko-Gmi­n­ną Biblio­te­kę Publicz­ną w Wie­ru­szo­wie oraz Łódz­ki Dom Kul­tu­ry. W związ­ku ze 150 rocz­ni­cą uro­dzin W. S. Rey­mon­ta ucznio­wie wzbo­ga­ci­li swo­ją wie­dzę na temat życia i twór­czo­ści pisa­rza. W związ­ku z tym wzię­li udział w kon­kur­sie pt. „Rey­mont jak żywy’’, two­rząc por­tre­ty i kary­ka­tu­ry pisa­rza. […]


Czy­taj dalej …

VI Mistrzostwa Gminy Wieruszów i Powiatu Wieruszowskiego w Lekkiej Atletyce

17 października 2017
We wto­rek, 17 paź­dzier­ni­ka 2017 r. na Sta­dio­nie GOSIT w Wie­ru­szo­wie, odby­ły się VI Mistrzo­stwa Gmi­ny Wie­ru­szów i Powia­tu Wie­ru­szow­skie­go w Lek­kiej Atle­ty­ce. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­li:  Anna Bia­łek, Tobo­ła Kari­na, Sku­pień Zuzan­na, Śpi­giel Krzysz­tof, Paw­lak Zofia, Fro­nia Szy­mon, Puchal­ska Maria, Sto­lar­ski Nor­bert, Poda­wacz Jakub, Mro­żek Piotr i Żurek Maciej. W pierw­szej szó­st­ce swo­ich kon­ku­ren­cji zna­leź­li się: […]


Czy­taj dalej …

Dzień Edukacji Narodowej i pasowanie na ucznia

13 października 2017
„Dziec­ko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłu­macz, jeśli nie może – pomóż.” Janusz Kor­czak Paso­wa­nie na ucznia to bar­dzo waż­ny dzień w życiu naj­młod­szych dzie­ci z naszej szko­ły, któ­re ofi­cjal­nie zosta­ły włą­czo­ne do gro­na uczniów. Do uro­czy­sto­ści pierw­sza­ki przy­go­to­wy­wa­ły się od począt­ku wrze­śnia. Pozna­wa­ły swo­je pra­wa i obo­wiąz­ki, zapo­zna­ły się z zasa­da­mi zacho­wa­nia […]


Czy­taj dalej …

„Cybernauci”

12 października 2017
Zadba­nie o bez­pie­czeń­stwo w Inter­ne­cie jest wspól­nym zada­niem wszyst­kich jego użyt­kow­ni­ków i wła­śnie dla­te­go nasza szko­ła włą­czy­ła się w reali­za­cję pro­jek­tu „Cyber­nau­ci”. Pro­jekt, reali­zo­wa­ny przez Fun­da­cję Nowo­cze­sna Pol­ska na zle­ce­nie Mini­ster­stwa Edu­ka­cji Naro­do­wej ma na celu wzmoc­nie­nie kom­pe­ten­cji bez­piecz­ne­go korzy­sta­nia z Inter­ne­tu i TIK. W ramach pro­jek­tu dwu­krot­nie odwie­dzi­ła naszą szko­łę Emi­sa­riusz­ka Bez­piecz­ne­go Inte­r­ne­­tu- pani Mał­go­rza­ta Jegier i popro­wa­dzi­ła […]


Czy­taj dalej …

Tajemnice i piękno przyrody — Hydropolis i Ogród Japoński

5 października 2017
W ramach pro­jek­tu „Roz­wój kom­pe­ten­cji uczniów poprzez zwięk­sze­nie jako­ści ofer­ty edu­ka­cyj­nej szkół w Gmi­nie Wie­ru­szów” współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Spo­łecz­ne­go w ramach Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Woje­wódz­twa Łódz­kie­go na lata 2014–2020, odby­ła się wyciecz­ka do Wro­cła­wia dla uczest­ni­ków koła przy­­ro­d­ni­­czo- eko­lo­gicz­ne­go: 21 uczniów naszej szko­ły i 6 ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Tekli­no­wie. Ucznio­wie zwie­dzi­li Hydro­po­lis — nowo­cze­sne muzeum […]


Czy­taj dalej …

„Dzień Pieczonego Ziemniaka”

29 września 2017
“A w naszym przed­szko­lu Impre­za nie byle jaka, Bo obcho­dzi­my świę­to pie­czo­ne­go ziem­nia­ka”. W cie­pły, sło­necz­ny czwar­tek, 28 wrze­śnia 2017 r. gru­py przed­szkol­ne przy naszej szko­le obcho­dzi­ły Dzień Pie­czo­ne­go Ziem­nia­ka. Dzie­cia­ki z zacie­ka­wie­niem obser­wo­wa­ły roz­pa­la­nie ogni­ska, wysłu­cha­ły wier­sza i krót­kiej baj­ki  o ziem­nia­kach, wymie­nia­ły potra­wy z ziem­nia­ków. Gdy ziem­nia­ki się pie­kły, wszy­scy uczest­ni­czy­li w zaję­ciach pla­stycz­nych zamie­nia­jąc ziem­nia­ki […]


Czy­taj dalej …

„Sto lat” dla wszystkich chłopaków!

29 września 2017
Czwart­ko­we popo­łu­dnie  upły­nę­ło w naszej szko­le w ryt­mie zna­nych prze­bo­jów. Oka­zja była wyjąt­ko­wa: wszy­scy chłop­cy świę­to­wa­li Dzień Chło­pa­ka. Były kon­kur­sy, nagro­dy i dobra zaba­wa. Dla łasu­chów zna­la­zło się coś słod­kie­go. Tą dys­ko­te­ką roz­po­czę­li­śmy jed­no­cze­śnie nowy, pra­co­wi­ty rok szkol­ny. #gal­le­ry-8 { mar­gin: auto; } #gal­le­ry-8 .gal­le­ry-item { flo­at: left; mar­gin-top: 10px; text-align: […]


Czy­taj dalej …

Europejski Dzień Języków Obcych

29 września 2017
26 wrze­śnia dołą­czy­li­śmy do gro­na insty­tu­cji świę­tu­ją­cych Euro­pej­ski Dzień Języ­ków Obcych. Naj­waż­niej­szym zało­że­niem obcho­dów tego dnia jest pod­kre­śle­nie zna­cze­nia ucze­nia się i naucza­nia róż­nych języ­ków oraz pro­pa­go­wa­nie ucze­nia się przez całe życie. Ucznio­wie naszej szko­ły dowie­dzie­li się jak w 50 języ­kach świa­ta powie­dzieć “dzień dobry” oraz spró­bo­wa­li swo­ich sił w licze­niu do 10 w języ­ku fran­cu­skim, hisz­pań­skim, […]


Czy­taj dalej …