Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Aktualności

Kolorowo, smacznie – ZDROWO!

27 kwietnia 2018
26.04.2018 r.  dzie­ci z młod­szej gru­py oddzia­łu przed­szkol­ne­go samo­dziel­ne przy­go­to­wa­ły pysz­ne i zdro­we II śnia­da­nie.  Przed­szko­la­ki już dobrze wie­dzą, że aby przy­stą­pić do dzia­łań kuli­nar­nych, nale­ży naj­pierw dokład­nie umyć ręce. Następ­nie wszy­scy wspól­nie przy­po­mnie­li sobie zasa­dy bez­pie­czeń­stwa, któ­re nale­ży prze­strze­gać pod­czas posłu­gi­wa­nia się nożem, po czym wszy­scy przy­stą­pi­li do pra­cy. Moż­na śmia­ło powie­dzieć, że zada­nie […]


Czy­taj dalej …

Mistrzostwa Gminy Wieruszów w Czwórboju LA

26 kwietnia 2018
26 kwiet­nia br. na sta­dio­nie GOSIT w Wie­ru­szo­wie odby­ły się Mistrzo­stwa Gmi­ny Wie­ru­szów w Czwór­bo­ju Lek­ko­atle­tycz­nym dziew­cząt i chłop­ców. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ła dru­ży­na chłop­ców w skła­dzie: Bublik Maciej, Poda­wacz Jakub, Malik Kamil, Fro­nia Alan, Szczer­buk Dawid i Sowa Maciej . Każ­dy z zawod­ni­ków star­to­wał w 4 kon­ku­ren­cjach: bieg na 60 m, skok w dal, rzut piłecz­ką palan­to­wą, bieg na 1000 […]


Czy­taj dalej …

Światowy Dzień Książki

25 kwietnia 2018
23 kwiet­nia obcho­dzo­ny jest Świa­to­wy Dzień Książ­ki. W naszym przed­szko­lu posta­no­wi­li­śmy uczcić to świę­to. Pod­czas zajęć naj­młod­sza gru­pa 3,4-latków wspól­nie z 5,6-latkami dowie­dzia­ły się, w jaki spo­sób powsta­ją książ­ki, jaka jest ich tema­ty­ka oraz jak nale­ży się z nimi obcho­dzić. Z uwa­gą słu­cha­ły czy­ta­nych przez nauczy­ciel­kę przy­gód Misi Mary­si. Z tej oka­zji dzie­ci odwie­dzi­ły rów­nież biblio­te­kę znaj­du­ją­cą się […]


Czy­taj dalej …

Nasza „siódemka” na 650-lecie

24 kwietnia 2018
23 kwiet­nia o godzi­nie 10,00 przed­sta­wi­cie­le samo­rzą­du uczniow­skie­go naszej szko­ły ‚tj. ucznio­wie kla­sy VII: Kor­ne­lia Figiel, Piotr Mro­żek, Szy­mon Gabas, Mate­usz Krzy­ża­now­ski  i uczeń kla­sy V Patryk Olszo­wiak uczest­ni­czy­li w sadze­niu  czer­wo­nych dębów na 650-lecie ist­nie­nia Wie­ru­szo­wa. Była to jed­na z wie­lu akcji zor­ga­ni­zo­wa­nych przez naszych  wło­da­rzy  z oka­zji obcho­dów 650-lecia powsta­nia Wie­ru­szo­wa. Przy uli­cy […]


Czy­taj dalej …

II miejsce Natalii w eliminacjach wojewódzkich OTWP

24 kwietnia 2018
W dniu 23 kwiet­nia w Wol­bo­rzu odbył się woje­wódz­ki etap Ogól­no­pol­skie­go Tur­nie­ju Wie­dzy Pożar­ni­czej „Mło­dzież zapo­bie­ga poża­rom”. Celem tur­nie­ju jest roz­po­wszech­nie­nie wie­dzy wśród mło­dzie­ży szkol­nej na temat pod­sta­wo­wych zasad bez­pie­czeń­stwa poża­ro­we­go i postę­po­wa­nia na wypa­dek poża­ru, obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sach prze­ciw­po­ża­ro­wych oraz orga­ni­za­cji ochro­ny prze­ciw­po­ża­ro­wej. Powiat wie­ru­szow­ski, w kate­go­rii szkół pod­sta­wo­wych, repre­zen­to­wa­ła uczen­ni­ca naszej szko­ły — Nata­lia […]


Czy­taj dalej …

Ziemio nasza

24 kwietnia 2018
„Zie­mio nasza, Zie­mio miła, Tyś nas wszyst­kich wykar­mi­ła, Twe powie­trze, lasy, woda, To naj­więk­sza Twa uro­da. Więc czło­wie­ku, pil­nuj sro­dze, By nie padło wszyst­ko w trwo­dze, Bo gdy znisz­czysz wszyst­ko wszę­dzie To i Cie­bie też nie będzie”. 23 kwiet­nia w naszej szko­le odbył się uro­czy­sty apel z oka­zji Dnia Zie­mi.  Przed­sta­wie­nie przy­go­to­wa­li i przed­sta­wi­li ucznio­wie z kla­sy IV z gościn­nym udzia­łem uczniów […]


Czy­taj dalej …

Wielkie porządki

23 kwietnia 2018
Przy­szedł czas na wio­sen­ne porząd­ki. Jak co roku włą­czy­li­śmy się w akcję sprzą­ta­nia Powia­tu Wie­ru­szow­skie­go. Kla­sy V-VII zbie­ra­ły śmie­ci wzdłuż dro­gi na Klat­kę. Nie­ste­ty, nie było ich mniej, mimo że od ostat­nich porząd­ków minę­ło zale­d­wie pół roku. Ogrom­na ilość bute­lek, folio­wych rekla­mó­wek i papie­ro­wych opa­ko­wań zapeł­ni­ła kil­ka­dzie­siąt wor­ków. Nie lepiej było przy dro­dze od ron­da w kie­run­ku przej­ścia […]


Czy­taj dalej …

Łączy nas pamięć…

23 kwietnia 2018
W kwiet­niu 2018 roku przy­pa­da 75. rocz­ni­ca Powsta­nia w Get­cie War­szaw­skim. Chcie­li­śmy włą­czyć się w obcho­dy. Dosko­na­łą oka­zją była wyciecz­ka na cmen­tarz żydow­ski w Wie­ru­szo­wie, gdzie zosta­ły pocho­wa­ne cia­ła 85 Żydów zamiesz­ku­ją­cych mia­sto w cza­sie II woj­ny świa­to­wej. Ucznio­wie kla­sy V zapo­zna­li się z histo­rią tego miej­sca, zapa­li­li zni­cze i obej­rze­li pozo­sta­ło­ści po cmen­ta­rzu. Cie­ka­wost­ką jest zbio­ro­wa […]


Czy­taj dalej …

Program profilaktyki próchnicy zębów

20 kwietnia 2018
Zgłoś swo­je dziec­ko do udzia­łu w Pro­gra­mie pro­fi­lak­ty­ki próch­ni­cy zębów!! Ser­decz­nie zapra­sza­my dzie­ci uro­dzo­ne w roku 2007 oraz dzie­ci, któ­re w 2017 r. nie wzię­ły udzia­łu w Pro­gra­mie, lub bio­rąc udział w Pro­gra­mie nie mia­ły jesz­cze wyrznię­tych wszyst­kich zębów „siód­mych”, zamiesz­ka­łe na tere­nie gmi­ny Wie­ru­szów do udzia­łu w „Pro­gra­mie pro­fi­lak­ty­ki próch­ni­cy zębów dla dzie­ci w wie­ku 11–12 lat z tere­nu gmi­ny Wie­ru­szów […]


Czy­taj dalej …