Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Aktualności

Ziemio nasza

24 kwietnia 2018
„Zie­mio nasza, Zie­mio miła, Tyś nas wszyst­kich wykar­mi­ła, Twe powie­trze, lasy, woda, To naj­więk­sza Twa uro­da. Więc czło­wie­ku, pil­nuj sro­dze, By nie padło wszyst­ko w trwo­dze, Bo gdy znisz­czysz wszyst­ko wszę­dzie To i Cie­bie też nie będzie”. 23 kwiet­nia w naszej szko­le odbył się uro­czy­sty apel z oka­zji Dnia Zie­mi.  Przed­sta­wie­nie przy­go­to­wa­li i przed­sta­wi­li ucznio­wie z kla­sy IV z gościn­nym udzia­łem uczniów […]


Czy­taj dalej …

Wielkie porządki

23 kwietnia 2018
Przy­szedł czas na wio­sen­ne porząd­ki. Jak co roku włą­czy­li­śmy się w akcję sprzą­ta­nia Powia­tu Wie­ru­szow­skie­go. Kla­sy V-VII zbie­ra­ły śmie­ci wzdłuż dro­gi na Klat­kę. Nie­ste­ty, nie było ich mniej, mimo że od ostat­nich porząd­ków minę­ło zale­d­wie pół roku. Ogrom­na ilość bute­lek, folio­wych rekla­mó­wek i papie­ro­wych opa­ko­wań zapeł­ni­ła kil­ka­dzie­siąt wor­ków. Nie lepiej było przy dro­dze od ron­da w kie­run­ku przej­ścia […]


Czy­taj dalej …

Łączy nas pamięć…

23 kwietnia 2018
W kwiet­niu 2018 roku przy­pa­da 75. rocz­ni­ca Powsta­nia w Get­cie War­szaw­skim. Chcie­li­śmy włą­czyć się w obcho­dy. Dosko­na­łą oka­zją była wyciecz­ka na cmen­tarz żydow­ski w Wie­ru­szo­wie, gdzie zosta­ły pocho­wa­ne cia­ła 85 Żydów zamiesz­ku­ją­cych mia­sto w cza­sie II woj­ny świa­to­wej. Ucznio­wie kla­sy V zapo­zna­li się z histo­rią tego miej­sca, zapa­li­li zni­cze i obej­rze­li pozo­sta­ło­ści po cmen­ta­rzu. Cie­ka­wost­ką jest zbio­ro­wa […]


Czy­taj dalej …

Program profilaktyki próchnicy zębów

20 kwietnia 2018
Zgłoś swo­je dziec­ko do udzia­łu w Pro­gra­mie pro­fi­lak­ty­ki próch­ni­cy zębów!! Ser­decz­nie zapra­sza­my dzie­ci uro­dzo­ne w roku 2007 oraz dzie­ci, któ­re w 2017 r. nie wzię­ły udzia­łu w Pro­gra­mie, lub bio­rąc udział w Pro­gra­mie nie mia­ły jesz­cze wyrznię­tych wszyst­kich zębów „siód­mych”, zamiesz­ka­łe na tere­nie gmi­ny Wie­ru­szów do udzia­łu w „Pro­gra­mie pro­fi­lak­ty­ki próch­ni­cy zębów dla dzie­ci w wie­ku 11–12 lat z tere­nu gmi­ny Wie­ru­szów […]


Czy­taj dalej …

Podglądaliśmy bociany

13 kwietnia 2018
W śro­dę 11 kwiet­nia obie gru­py przed­szkol­ne 3–4 i 5–6 lat­ków wybra­ły się do bocia­nie­go gniaz­da w Cho­ba­ni­nie. Po dro­dze dzie­ci zasta­na­wia­ły się, czy uda się zoba­czyć tego pięk­ne­go, duże­go pta­ka, będą­ce­go pod ochro­ną. Już z dale­ka, gdy tyl­ko gniaz­do poja­wi­ło się w zasię­gu nasze­go wzro­ku, stwier­dzi­li­śmy, że jeden z bocia­nów sie­dzi na gnieź­dzie. Był to znak, że pew­nie będą mieć potom­stwo. Zazwy­czaj bocia­ny […]


Czy­taj dalej …

Gminny Konkurs Języka Angielskiego

13 kwietnia 2018
W ramach pro­jek­tu  „Roz­wój kom­pe­ten­cji uczniów poprzez zwięk­sze­nie jako­ści ofer­ty edu­ka­cyj­nej szkół w Gmi­nie Wie­ru­szów” współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Spo­łecz­ne­go w ramach Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Woje­wódz­twa Łódz­kie­go na lata 2014–2020  11 kwiet­nia 2018r. nasza szko­ła zor­ga­ni­zo­wa­ła II Gmin­ny Kon­kurs Języ­ka Angiel­skie­go, któ­ry dzię­ki gościn­no­ści  stra­ża­ków odbył się w sali Ochot­ni­czej Stra­ży Pożar­nej w Pie­czy­skach. Celem kon­kur­su […]


Czy­taj dalej …

Zajączkowa niespodzianka

3 kwietnia 2018
Czy ucznio­wie naszej szko­ły wie­rzą w pre­zen­ty miko­łaj­ko­we i zającz­ko­we? Może­my się zasta­na­wiać. Jed­no jest pew­ne. W grud­niu speł­ni­ło się ich marze­nie o nowych toa­le­tach,  w mar­cu o szaf­kach ubra­nio­wych do szat­ni. W reali­za­cję tych nie­spo­dzia­nek zaan­ga­żo­wa­nych było mnó­stwo wspa­nia­łych osób, któ­re słu­cha­ły i usły­sza­ły proś­by arty­ku­ło­wa­ne od wie­lu lat przez uczniów, ich rodzi­ców, nauczy­cie­li i dyrek­to­ra szko­ły. Dzię­ku­je­my Gmi­nie […]


Czy­taj dalej …

„Młodzież zapobiega pożarom” – eliminacje powiatowe zakończone

25 marca 2018
Jakie mamy rodza­je gaśnic, co zali­cza­my do sprzę­tu pod­ręcz­ne­go, jakie infor­ma­cje poda­je­my przy zgła­sza­niu poża­ru? Na te oraz wie­le innych pytań musie­li odpo­wie­dzieć uczest­ni­cy powia­to­wych eli­mi­na­cji Ogól­no­pol­skie­go Tur­nie­ju Wie­dzy Pożar­ni­czej „Mło­dzież zapo­bie­ga poża­rom”, któ­re roze­gra­no 23 mar­ca w Gale­wi­cach.  Pierw­sza część tur­nie­ju to pisem­ny test skła­da­ją­cy się z 30 pytań. Dru­ga część, do któ­rej kwa­li­fi­ko­wa­ło się […]


Czy­taj dalej …

Dzień Samorządności

22 marca 2018
We wto­rek, 20 mar­ca świę­to­wa­li­śmy powi­ta­nie wio­sny, któ­re w naszej szko­le trak­tu­je­my jako Dzień Samo­rząd­no­ści. Obcho­dy roz­po­czął krót­ki apel, na któ­rym Piotr (w tro­chę innej odsło­nie) przed­sta­wił nam pro­gram tego dnia. Roz­po­czę­ło się od pre­zen­ta­cji kolo­ro­wych klas, a trze­ba przy­znać, że nie zawsze było to łatwe zada­nie. Wszy­scy, któ­rzy pra­gnę­li popra­wić swój wygląd, mogli odwie­dzić salon kosme­tycz­ny i fry­zjer­ski. Nie zabra­kło […]


Czy­taj dalej …