Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

>>> Materiały i ćwiczenia dla uczniów do realizacji w związku z zawieszeniem zajęć (Zdalne nauczanie) <<<


Aktualności

Niepowtarzalny klimat Świąt Bożego Narodzenia

22 grudnia 2019
20 grud­nia w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach po raz dru­gi odbył się Szkol­ny Kon­kurs Kolęd, Pasto­ra­łek i Pio­se­nek Świą­tecz­nych, któ­ry wpro­wa­dził nas w nie­po­wta­rzal­ny kli­mat Świąt Boże­go Naro­dze­nia. Orga­ni­za­to­rem kon­kur­su była pani Joan­na Mucha. W jury zasia­dły pani Dyrek­tor Mał­go­rza­ta Gone­ra, pani Anna Noga, pani Lilia­na Dłu­go­wska – przed­sta­wi­ciel rodzi­ców oraz pan Leszek Mącz­ka, przed­sta­wi­ciel […]


Czy­taj dalej …

„Świąteczny Anioł” — tydzień wolontariatu

15 grudnia 2019
W okre­sie przed­świą­tecz­nym prze­pro­wa­dzo­no w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach sze­reg dzia­łań cha­ry­ta­tyw­nych w ramach tygo­dnia wolon­ta­ria­tu. Jed­ną z nich była akcja cha­ry­ta­tyw­na na rzecz Domu Ochro­ny Życia Poczę­te­go w Odo­la­no­wie. Akcja zosta­ła przy­go­to­wa­na przez Szkol­ny Klub Wolon­ta­riu­sza przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach. Do dzia­łań włą­czy­ła się cała szko­ła. Ucznio­wie w ramach akcji przy­go­to­wa­li kart­ki świą­tecz­ne, ozdo­by cho­in­ko­we, pier­nicz­ki, cia­stecz­ka […]


Czy­taj dalej …

Badźmy eko od najmłodszych lat

15 grudnia 2019
Pro­gram Przed­szkol­nej Edu­ka­cji Anty­ty­to­nio­wej “Czy­ste powie­trze wokół nas”. […]


Czy­taj dalej …

Świąteczne zmagania ortograficzne

15 grudnia 2019
W Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach odbył się  Ii Gmin­ny Kon­kurs Orto­gra­ficz­ny „Dyk­tan­do pod cho­in­kę”. Z zapro­sze­nia sko­rzy­sta­li ucznio­wie i nauczy­cie­le ze szkół pod­sta­wo­wych Gmi­ny Wie­ru­szów. Tekst kon­kur­so­wy zawie­rał infor­ma­cje zwią­za­ne z magicz­nym cza­sem Świąt Boże­go Naro­dze­nia. Do kon­kur­su przy­stą­pi­ło 8 uczest­ni­ków. Poziom był bar­dzo wyrów­na­ny , szcze­gól­nie wśród lau­re­atów I, II i III miej­sca. Oto osta­tecz­ne wyni­ki: […]


Czy­taj dalej …

„Krajobraz Powiatu Wieruszowskiego”

12 grudnia 2019
Komi­sja Kon­kur­so­wa XX Kon­kur­su „Kra­jo­braz Powia­tu Wie­ru­szow­skie­go” nagro­dzi­ła i wyróż­ni­ła pra­ce nastę­pu­ją­cych uczniów I Kate­go­ria wie­ko­wa — ucznio­wie klas I‑III Nagro­dy otrzy­mu­ją: Maja Andrze­jak II c SP Filial­na w Nie­mo­je­wie Niko­la Lee kl. II c SP Filial­na w Nie­mo­je­wie Miłosz Kowal­czyk kl.II SP Bia­dasz­ki Alek­san­dra Rzeź­nik kl. II b SP nr 2 im. Mar­szal­ka J. Pił­sud­skie­go […]


Czy­taj dalej …

„W Krainie Króla Lwa”

11 grudnia 2019
10 grud­nia ucznio­wie z klas I‑III oraz dzie­ci z oddzia­łu przed­szkol­ne­go – gru­pa 5–6 lat­ki  naszej szko­ły wraz ze swo­imi opie­ku­na­mi poje­cha­ły do WDK w Wie­ru­szo­wie na sztu­kę wyko­na­ną przez akto­rów z Teatru Współ­cze­sne­go w Kra­ko­wie pt. „W Kra­inie Kró­la Lwa”. Przed­sta­­wie­­nie- to wzru­sza­ją­ca histo­ria małe­go lwiąt­ka opar­ta na moty­wach jed­ne­go z naj­po­pu­lar­niej­szych ani­mo­wa­nych fil­mów — „Kró­la Lwa”. Przed­sta­wie­nie było bar­dzo dyna­micz­ne, atrak­cyj­ne […]


Czy­taj dalej …

Mistrz gry w warcaby

11 grudnia 2019
9 grud­nia po raz pierw­szy w naszej szko­le odby­ły się roz­gryw­ki gry w war­ca­by wśród uczniów kla­sy I wraz z rodzi­ca­mi. Tur­niej był  spo­tka­niem uczniów uczą­cych się gry w war­ca­by na zaję­ciach poza­lek­cyj­nych w ramach inno­wa­cji peda­go­gicz­nych.  Dru­ży­nę two­rzy­li: dziec­ko i rodzic. Na roz­gryw­ki odważ­nie sta­wi­li się sami ojco­wie. Odby­ły się czte­ry run­dy pod czuj­nym okiem wycho­waw­czy­ni Elwi­ry Szew­czyk. […]


Czy­taj dalej …

Jak zostać pisarzem

9 grudnia 2019
W dniu 9 grud­nia 2019r w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach odby­ło się spo­tka­nie uczniów z auto­rem powie­ści przy­go­do­wych dla mło­dzie­ży Rober­tem Kościusz­ko. Tema­tem spo­tka­nia było pyta­nie jak zostać pisa­rzem i odkryć wła­sne powo­ła­nie do ksią­żek. W spo­sób bar­dzo cie­ka­wy gość spo­tka­nia na pod­sta­wie histo­rii z wła­sne­go życia i swo­ich obser­wa­cji pod­po­wia­dał uczniom jak odkryć swo­ją sil­ną stro­nę lub […]


Czy­taj dalej …

Zbiórka surowców wtórnych

9 grudnia 2019
Jak co roku w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach ucznio­wie zbie­ra­ją surow­ce wtór­ne. Są to: maku­la­tu­ra, alu­mi­nium, zuży­te bate­rie, kor­ki. Wszyst­kie te dzia­ła­nia odby­wa­ją się dwa razy w cią­gu roku szkol­ne­go: w czerw­cu i grud­niu. Ucznio­wie dba­ją w ten spo­sób o śro­do­wi­sko, przy­czy­nia­ją się, że nasze oto­cze­nie jest przy­jem­niej­sze i czyst­sze. Wszyst­kie dzia­ła­nia eko­lo­gicz­ne uczą nas dba­nia o nasze […]


Czy­taj dalej …