Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Aktualności

ZAPRASZAMY 20 marca 2019 r. (środa) na Dzień Otwartych Drzwi

13 marca 2019
Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach ser­decz­nie zapra­sza uczniów i rodzi­ców na  Dzień Otwar­tych Drzwi 20 mar­ca 2019r (śro­da). Wszy­scy uczest­ni­cy będą mie­li oka­zję do: — przyj­rze­nia się codzien­nej pra­cy wycho­waw­ców klas oddzia­łów przed­szkol­nych i klas I-III — obej­rze­nia cie­ka­wych zajęć przy­rod­ni­czych, polo­ni­stycz­nych, pla­stycz­nych, języ­ko­wych — uczest­nic­twa w zaję­ciach wraz z gru­pą — inte­gra­cji zespo­łów […]


Czy­taj dalej …

Dzień Sołtysa w Oddziale Przedszkolnym

11 marca 2019
W dniu 11.03.2019 tj. ponie­dzia­łek Oddział Przed­szkol­ny odwie­dzi­ła Soł­tys Pie­czysk pani Hele­na Ostry­charz. To wła­śnie w tym dniu obcho­dzo­ny jest Dzień Soł­ty­sa. Pani Soł­tys przy­bli­ży­ła dzie­ciom czę­sto nie­ła­twą pra­cę oraz zaan­ga­żo­wa­nie, trud i poświe­ce­nie na rzecz lokal­nych spo­łecz­no­ści jakie nie­sie za sobą peł­nio­na funk­cja. Cier­pli­wie odpo­wia­da­ła na wszyst­kie pyta­nia przed­szko­la­ków. Dzie­ci z uwa­gą słu­cha­ły o czym mówi zapro­szo­ny gość. […]


Czy­taj dalej …

Targi edukacyjne

8 marca 2019
Dnia 7 mar­ca 2019r. ucznio­wie kla­sy VIII uda­li się na Tar­gi Edu­ka­cyj­ne do Wie­ru­szo­wa, któ­re zosta­ły zor­ga­ni­zo­wa­ne po raz kolej­ny przez Ochot­ni­czy Hufiec Pra­cy. Nasi ósmo­kla­si­ści mie­li oka­zję poznać ofer­ty szkół śred­nich nie tyl­ko z Powia­tu Wie­ru­szow­skie­go, ale rów­nież Kęp­na, Wie­lu­nia czy Przy­go­dzic. Ucznio­wie pozy­ska­li infor­ma­cje o dniach otwar­tych w tych pla­ców­kach oraz spo­so­bach rekru­ta­cji. W luź­nych roz­mo­wach z ucznia­mi tych szkół […]


Czy­taj dalej …

Gminny etap OTWP „Młodzież zapobiega pożarom” rozstrzygnięty

1 marca 2019
W pią­tek 1 mar­ca 2019 r., w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 3 w Wie­ru­szo­wie, odby­ły się gmin­ne eli­mi­na­cje Ogól­no­pol­skie­go Tur­nie­ju Wie­dzy Pożar­ni­czej pod hasłem „Mło­dzież zapo­bie­ga poża­rom”. Celem Ogól­no­pol­skie­go Tur­nie­ju Wie­dzy Pożar­ni­czej jest przede wszyst­kim roz­po­wszech­nie­nie wie­dzy wśród mło­dzie­ży szkol­nej o pod­sta­wo­wych zasa­dach bez­pie­czeń­stwa poża­ro­we­go i postę­po­wa­nia na wypa­dek powsta­nia poża­ru, obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sach prze­ciw­po­ża­ro­wych oraz orga­ni­za­cji ochro­ny prze­ciw­po­ża­ro­wej. […]


Czy­taj dalej …

Już za rok ferie!

24 lutego 2019
Tego­rocz­ne ferie w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach nale­ża­ły do bar­dzo uda­nych. Ucznio­wie tej szko­ły mogli doko­nać wybo­ru i sko­rzy­stać z przed­sta­wio­nych pro­po­zy­cji na ferie. Naj­więk­szym zain­te­re­so­wa­niem cie­szy­ły się czte­ry dar­mo­we wyjaz­dy na kry­tą pły­wal­nię Qarium w Kęp­nie. Pobyt na base­nie był ucie­chą dla cia­ła i ducha. Atrak­cje ofe­ro­wa­ne na pły­wal­ni zna­la­zły uzna­nie w oczach zarów­no star­szych jak i młod­szych uczest­ni­ków wyjaz­dów. Była […]


Czy­taj dalej …

Ferie w Szkole Podstawowej w Pieczyskach

22 lutego 2019
21 lute­go 2019 r. ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach spę­dzi­li na auto­ka­ro­wej wyciecz­ce do Pol­skiej Szko­ły Magii i Cza­ro­dziej­stwa na zam­ku w Mosz­nej. Na miej­scu w bla­sku słoń­ca mogli podzi­wiać zamek jak z baj­ki. Za pomo­cą gada­ją­cej Tia­ry Przy­dzia­łu zosta­li przy­po­rząd­ko­wa­ni  do jed­ne­go z czte­rech domów i ubra­ni w odpo­wied­nie sza­ty. Z prze­wod­ni­kiem zwie­dzi­li zamek, pozna­li jego histo­rię, mie­li moż­li­wość wal­ki […]


Czy­taj dalej …

Walentynkowy Koncert Życzeń

13 lutego 2019
Tra­dy­cyj­nie odbył się w naszej szko­le Walen­tyn­ko­wy Kon­cert Życzeń. Każ­dy miał moż­li­wość zło­że­nia życzeń lub prze­sła­nia pozdro­wień. Nie­któ­rzy ujaw­ni­li nadaw­cę, inni posta­no­wi­li być ano­ni­mo­wi. Naj­bar­dziej cie­szy­li się ci, któ­rzy zosta­li wyczy­ta­ni kil­ka razy. Nie zabra­kło tak­że walen­ty­nek dla nauczy­cie­li i pra­cow­ni­ków obsłu­gi. Spo­tka­nie walen­tyn­ko­we było jed­no­cze­śnie począt­kiem zasłu­żo­ne­go odpo­czyn­ku, któ­rym są ferie zimo­we. […]


Czy­taj dalej …

Lubimy wiersze Tuwima

10 lutego 2019
Uczen­ni­ce kla­sy  III  repre­zen­to­wa­ły  naszą szko­łę  w  Gmin­nym Kon­kur­sie           Recy­ta­tor­skim      „ Lubi­my  wier­sze  Tuwi­ma’’. Kon­kurs odbył się 6 lute­go w Szko­le Pod­sta­wo­wej Nr 2 im. Mar­szał­ka Józe­fa  Pił­sud­skie­go  w  Wie­ru­szo­wie.   Kon­kurs  miał  na celu  posze­rza­nie zna­jo­mo­ści twór­czo­ści poetyc­kiej i kształ­to­wa­nie wraż­li­wo­ści  na bogac­two języ­ka lite­rac­kie­go. Za udział w kon­kur­sie Danu­ta Bin­kow­ska, Doro­ta Bin­kow­ska i Anna Sęk otrzy­ma­ły […]


Czy­taj dalej …

Bezpieczeństwo w sieci w Pieczyskach

10 lutego 2019
Co roku w naszej szko­le obcho­dzo­ny jest Dzień Bez­piecz­ne­go Inter­ne­tu.  Akcja jest ini­cja­ty­wą Komi­sji Euro­pej­skiej i ma na celu zwró­ce­nie uwa­gi na kwe­stię bez­piecz­ne­go dostę­pu dzie­ci i mło­dzie­ży do zaso­bów inter­ne­to­wych. Obcho­dy poprze­dza cykl lek­cji o tema­ty­ce bez­pie­czeń­stwa w sie­ci i wysta­wa prac uczniów. 8 lute­go odbył się apel, na któ­rym dzię­ki współ­pra­cy z kołem teatral­nym, zosta­ło zapre­zen­to­wa­ne przed­sta­wie­nie mają­ce […]


Czy­taj dalej …