Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Aktualności

Ortograficzne zmagania

22 grudnia 2018
W  naszej szko­le odbył się Gmin­ny Kon­kurs Orto­gra­ficz­ny „Dyk­tan­do pod cho­in­kę”. Wyjąt­ko­wy, przed­świą­tecz­ny nastrój poma­gał prze­zwy­cię­żyć trud­no­ści  w poko­ny­wa­niu zawi­łych ście­żek pol­skiej orto­gra­fii. A do łatwych ona nie nale­ży, o czym prze­ko­na­li się ucznio­wie klas szó­stych z Gmi­ny Wie­ru­szów. Spo­tka­nie pozwo­li­ło na wymia­nę doświad­czeń wśród nauczy­cie­li i na spraw­dze­nie swo­ich umie­jęt­no­ści wśród uczniów. Osta­tecz­ne wyni­ki przed­sta­wia­ją się nastę­pu­ją­co: […]


Czy­taj dalej …

Wyróżnienie — “Krajobraz Powiatu Wieruszowskiego”

16 grudnia 2018
Dnia 13 grud­nia 2018r. roz­strzy­gnię­to XIX Kon­kurs Pla­stycz­ny i Foto­gra­ficz­ny „Kra­jo­braz Powia­tu Wie­ru­szow­skie­go’’ w Gale­wi­cach. Celem kon­kur­su było roz­wi­ja­nie wśród dzie­ci inwen­cji twór­czej oraz utrwa­le­nie naj­cie­kaw­szych zakąt­ków zie­mi wie­ru­szow­skiej. Wyróż­nie­nie otrzy­mał uczeń naszej szko­ły z kl. III — Bar­tosz Sem­ba, któ­ry wyka­zał się pomy­sło­wo­ścią,  kre­atyw­no­ścią i sta­ran­no­ścią wyko­na­nia swo­jej pra­cy pla­stycz­nej. Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my!   […]


Czy­taj dalej …

Pieczenie pierników

15 grudnia 2018
Świę­ta coraz bli­żej tak więc czas na pie­cze­nie pier­ni­ków. W pią­tek 14.12.2018 nasze przed­szko­la­ki z młod­szej gru­py przed­szkol­nej (3,4-latki) pie­kły pier­nicz­ki, aby poczuć magię nad­cho­dzą­cych świąt nie tyl­ko w domu, ale i w przed­szko­lu. Dzie­ci z zapa­łem wał­ko­wa­ły cia­sto i wykra­wa­ły pier­ni­ki róż­nych kształ­tów przy pomo­cy fore­mek. Po osty­gnię­ciu deko­ro­wa­ły je róż­no­ko­lo­ro­wy­mi lukra­mi i barw­ny­mi posyp­ka­mi. Przy­go­to­wa­nie cia­ste­czek bar­dzo się podo­ba­ło malusz­kom, a w przed­szko­lu […]


Czy­taj dalej …

“Wiersz o wieruszowskiej Kozie”

9 grudnia 2018
Dnia 23 listo­pa­da 2018 został roz­strzy­gnię­ty kon­kurs pt.”Wiersz o wie­ru­szow­skiej Kozie”. Komi­sja wyło­ni­ła 12 zwy­cięz­ców w tym dwój­kę dzie­ci  z oddzia­łu przed­szkol­ne­go z naszej szko­ły. Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my Niko­li Kraw­czyk (3,4-latki) oraz Zofii Kowa­lec (5,6-latki). A oto zwy­cię­skie wier­sze:   Autor: Niko­la Kraw­czyk „Jago­da wyczy­no­wiec” Naj­więk­szy wyczy­no­wiec Jago­da ma na imię I ze swych wyczy­nów jest zna­na w całej […]


Czy­taj dalej …

Spotkanie z Mikołajem

9 grudnia 2018
Wyjąt­ko­wa atmos­fe­ra, licz­ni goście, wystę­py i wor­ki pre­zen­tów. Tak naj­kró­cej moż­na by scha­rak­te­ry­zo­wać  dzi­siej­szy dzień w naszej szko­le. Zaczę­ło się od odwie­dzin Pani Hen­ry­ki Soko­łow­skiej – pre­zes TPD OM w Wie­ru­szo­wie, któ­rej towa­rzy­szy­li wolon­ta­riu­sze ze szko­ły śred­niej. Wizy­ta nie była przy­pad­ko­wa, przy naszej szko­le dzia­ła szkol­ne koło Towa­rzy­stwa Przy­ja­ciół Dzie­ci. Oczy­wi­ście nie oby­ło się bez pre­zen­tów i życzeń. Wśród słod­ko­ści […]


Czy­taj dalej …

Spotkanie seniorów, uczniów i wychowawców

6 grudnia 2018
W dniu 5 grud­nia 2018 roku odby­ło się w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach spo­tka­nie bene­fi­cjen­tów pro­jek­tu Fun­da­cji Orlen „Szko­ła to miej­sce dla mnie i moich naj­bliż­szych” min. senio­rów spo­łecz­no­ści lokal­nej, uczniów i wycho­waw­ców oraz zapro­szo­nych gości. Po powi­ta­niu zebra­nych przez Dyrek­tor Szko­ły Panią Mał­go­rza­tę Gone­rę, przy­szedł czas na pre­zen­ta­cję mul­ti­me­dial­ną doty­czą­cą nowi­nek w świe­cie kom­pu­te­ro­wym. Pani Ane­ta Kos, nauczy­ciel­ka infor­ma­ty­ki […]


Czy­taj dalej …

Zapraszamy do Gminne Konkursu Ortograficznego dla uczniów klas 6 „Dyktando pod Choinkę”

4 grudnia 2018
Regu­la­min Gmin­ne­go Kon­kur­su Orto­gra­ficz­ne­go dla uczniów klas 6 „Dyk­tan­do pod cho­in­kę” (pdf) Klau­zu­la Infor­ma­cyj­na doty­czą­ca prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych (pdf) […]


Czy­taj dalej …

Z tradycją za pan brat

30 listopada 2018
Andrzej­ki to wspa­nia­ła oka­zja do dobrej zaba­wy, a jed­no­cze­śnie powrót do tra­dy­cji i obrzę­dów ludo­wych. Ten nie­zwy­kły, inny niż wszyst­kie wie­czór, pełen tajem­ni­czych wróżb miał miej­sce w naszej szko­le w czwar­tek 29 listo­pa­da. Ucznio­wie jak co roku bawi­li się na zaba­wie andrzej­ko­wej. Każ­dy uczest­nik andrzej­ko­wych sza­leństw prze­kłu­wał papie­ro­we ser­ca, aby odczy­tać imię swo­jej sym­pa­tii, loso­wał magicz­ne […]


Czy­taj dalej …

„Tu jest bezpiecznie — powiat wieruszowski”

29 listopada 2018
W czwar­tek 29 listo­pa­da ucznio­wie kla­sy I naszej szko­ły gości­li asp. sztab. Damia­na Paw­la­ka z Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji w Wie­ru­szo­wie, panią Karo­li­nę Kaź­mier­czak pra­cow­ni­ka Sta­ro­stwa Powia­to­we­go oraz pana Mar­ci­na Bła­że­jew­skie­go – pra­cow­ni­ka Kasy Rol­ni­cze­go Ubez­pie­cze­nia Spo­łecz­ne­go w Wie­ru­szo­wie. Spo­tka­nie to odby­ło  się w ramach kam­pa­nii „Tu jest bez­piecz­nie — powiat wie­ru­szow­ski”. Pierw­sza­ki z zacie­ka­wie­niem wysłu­cha­li pre­lek­cji na temat […]


Czy­taj dalej …