Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Aktualności

“Angielskie Potyczki”

12 marca 2018
W grud­niu ucznio­wie naszej szko­ły odnie­śli duży suk­ces w Gmin­nym Kon­kur­sie Wie­dzy o Kra­jach Anglo­ję­zycz­nych. Wszy­scy uczest­ni­cy bio­rą­cy udział  w tym kon­kur­sie zosta­li jego lau­re­ata­mi. Adam Sztuc­ki zajął III miej­sce w kate­go­rii klas IV, Patryk Olszo­wiak III miej­sce w kate­go­rii klas V, Natal­ka Sowa II miej­sce w kate­go­rii klas VI, a Kor­ne­lia Figiel III miej­sce wśród […]


Czy­taj dalej …

Dzień Sołtysa

12 marca 2018
12 mar­ca dzie­ci z oddzia­łu przed­szkol­ne­go (gru­pa 3,4 oraz 5,6- lat­ków) gości­ły panią Hele­nę Ostry­charz – soł­tys wsi Pie­czy­ska, któ­ra opo­wie­dzia­ła o swo­ich zada­niach wyni­ka­ją­cych z peł­nio­nej funk­cji. Dzie­ci z dużą uwa­gą słu­cha­ły opo­wie­ści pani Soł­tys, zada­wa­ły pyta­nia, aktyw­nie uczest­ni­czy­ły w spo­tka­niu. W podzię­ko­wa­niu za wizy­tę przed­szko­la­ki powie­dzia­ły autor­ski wier­szyk oraz wrę­czy­ły pre­zent w posta­ci pamiąt­ko­we­go drzew­ka. […]


Czy­taj dalej …

Rycerze z bractwa LEO CORDE

7 marca 2018
W dniu 6 mar­ca odwie­dzi­li nasza szko­łę śre­dnio­wiecz­ni ryce­rze z brac­twa LEO CORDE z Byto­mia w ramach obcho­dów 650-lecia Wie­ru­szo­wa . W bar­dzo cie­ka­wy i weso­ły spo­sób przy­bli­ży­li uczniom klas III-VI życie i oby­cza­je śre­dnio­wiecz­ne­go rycer­stwa. Moż­li­wość wzię­cia udzia­łu w wal­kach rycer­skich na weso­ło oraz ubra­nia się w stro­je z epo­ki spo­wo­do­wa­ły czę­ste wybu­chy śmie­chu. Ucznio­wie  mie­li nie tyl­ko oka­zję poznać rodza­je […]


Czy­taj dalej …

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – eliminacje gminne

23 lutego 2018
23 lute­go 2018 roku, w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 3 w Wie­ru­szo­wie, odby­ły się eli­mi­na­cje gmin­ne Ogól­no­pol­skie­go Tur­nie­ju Wie­dzy Pożar­ni­czej pt. „Mło­dzież zapo­bie­ga poża­rom”. Tur­niej został prze­pro­wa­dzo­ny w dwóch eta­pach. W pierw­szym wszy­scy uczest­ni­cy odpo­wia­da­li na 35 pytań testo­wych. Pię­ciu naj­lep­szych kwa­li­fi­ko­wa­ło się do czę­ści ust­nej, gdzie odpo­wia­da­li na przy­go­to­wa­ne pyta­nia. Tema­ty­ką było sze­ro­ko poję­te ratow­nic­two i pożar­nic­two. Naszą […]


Czy­taj dalej …

Cenna lekcja historii

18 lutego 2018
W Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach odby­ło się spo­tka­nie z wyjąt­ko­wym gościem- panem Zeno­nem Szac­fa­je­rem, miło­śni­kiem histo­rii Wie­ru­szo­wa. Wizy­ta nie była przy­pad­ko­wa, gdyż sta­no­wi ona jeden z punk­tów pro­gra­mu obcho­dów 650-lecia powsta­nia Wie­ru­szo­wa. Pre­lek­cja popar­ta cie­ka­wą pre­zen­ta­cją sta­ła się oka­zją do przed­sta­wie­nia naj­waż­niej­szych wyda­rzeń z histo­rii mia­sta. Bar­dzo cen­nym źró­dłem infor­ma­cji były oczy­wi­ście zdję­cia. Trze­ba przy­znać, że zbio­ry […]


Czy­taj dalej …

Dzień kota

16 lutego 2018
Są puszy­ste, mię­ciut­kie, mru­czą, miau­czą, łaszą się. Są raso­we, salo­now­ce, dachow­ce, bywa­ją też bez­dom­ne. KOTY! 16.02.2018r. przed­szko­la­ki  (3, 4 oraz 5, 6 – lat­ki) obcho­dzi­ły nie­ty­po­we świę­to — Dzień Kota. W tym dniu wszyst­kie dzie­ci zamie­ni­ły się w koty. Przed­szko­la­ki z zain­te­re­so­wa­niem oglą­da­ły pre­zen­ta­cję doty­czą­cą kotów, dodat­ko­wo zdję­cia przed­sta­wia­ją­ce koty zna­ne i mniej […]


Czy­taj dalej …

… i po feriach

10 lutego 2018
To, że szyb­ko minę­ły nie budzi wąt­pli­wo­ści. To, że były peł­ne atrak­cji i cie­ka­wych pro­po­zy­cji to fakt. Gmi­na Wie­ru­szów sfi­nan­so­wa­ła wyciecz­kę  uczniów naszej szko­ły do Wro­cła­wia. Przed nami, kolej­ny raz, zosta­ły sze­ro­ko otwar­te drzwi  Wro­cław­skie­go Teatru Lalek ze spek­ta­klem „Pie­­kło-Nie­­bo”- sztu­ką o miło­ści i prze­mia­nach, któ­re musi­my akcep­to­wać, żeby żyć peł­nią życia. Sztu­ką,  któ­ra pozwo­li­ła na dogłęb­ną ana­li­zę rela­cji mat­ki […]


Czy­taj dalej …

Ferie zimowe 2018

27 stycznia 2018
Uczniom, rodzi­com i nauczy­cie­lom życzy­my, obfi­tu­ją­cych w śnieg i radość, zdro­wych i bez­piecz­nych ferii zimo­wych. Zaję­cia w ferie zimo­we w szko­le (pdf) Patent na bez­piecz­ne ferie (pdf) […]


Czy­taj dalej …

Sukces drugoklasistów

25 stycznia 2018
Ucznio­wie kla­sy II wzię­li udział w woje­wódz­kim kon­kur­sie „Waria­cje owo­­co­­wo-warzy­w­ne’’ zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Agen­cję Ryn­ku Rol­ne­go w Łodzi. Pod kie­run­kiem wycho­waw­czy­ni Boże­ny Kamiń­skiej wyko­na­li pra­cę kon­kur­so­wą w posta­ci fil­mu nawią­zu­ją­ce­go do hasła prze­wod­nie­go kon­kur­su „Waria­cje owo­­co­­wo-warzy­w­ne’’ i zdo­by­li II miej­sce. Kon­kurs miał na celu pro­pa­go­wa­nie zasa­dy zdro­we­go żywie­nia oraz kształ­to­wa­nie pra­wi­dło­wych nawy­ków żywie­nio­wych wśród uczniów szkół pod­sta­wo­wych na obsza­rze […]


Czy­taj dalej …