Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Aktualności

Dzień kota

16 lutego 2018
Są puszy­ste, mię­ciut­kie, mru­czą, miau­czą, łaszą się. Są raso­we, salo­now­ce, dachow­ce, bywa­ją też bez­dom­ne. KOTY! 16.02.2018r. przed­szko­la­ki  (3, 4 oraz 5, 6 – lat­ki) obcho­dzi­ły nie­ty­po­we świę­to — Dzień Kota. W tym dniu wszyst­kie dzie­ci zamie­ni­ły się w koty. Przed­szko­la­ki z zain­te­re­so­wa­niem oglą­da­ły pre­zen­ta­cję doty­czą­cą kotów, dodat­ko­wo zdję­cia przed­sta­wia­ją­ce koty zna­ne i mniej […]


Czy­taj dalej …

… i po feriach

10 lutego 2018
To, że szyb­ko minę­ły nie budzi wąt­pli­wo­ści. To, że były peł­ne atrak­cji i cie­ka­wych pro­po­zy­cji to fakt. Gmi­na Wie­ru­szów sfi­nan­so­wa­ła wyciecz­kę  uczniów naszej szko­ły do Wro­cła­wia. Przed nami, kolej­ny raz, zosta­ły sze­ro­ko otwar­te drzwi  Wro­cław­skie­go Teatru Lalek ze spek­ta­klem „Pie­­kło-Nie­­bo”- sztu­ką o miło­ści i prze­mia­nach, któ­re musi­my akcep­to­wać, żeby żyć peł­nią życia. Sztu­ką,  któ­ra pozwo­li­ła na dogłęb­ną ana­li­zę rela­cji mat­ki […]


Czy­taj dalej …

Ferie zimowe 2018

27 stycznia 2018
Uczniom, rodzi­com i nauczy­cie­lom życzy­my, obfi­tu­ją­cych w śnieg i radość, zdro­wych i bez­piecz­nych ferii zimo­wych. Zaję­cia w ferie zimo­we w szko­le (pdf) Patent na bez­piecz­ne ferie (pdf) […]


Czy­taj dalej …

Sukces drugoklasistów

25 stycznia 2018
Ucznio­wie kla­sy II wzię­li udział w woje­wódz­kim kon­kur­sie „Waria­cje owo­­co­­wo-warzy­w­ne’’ zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Agen­cję Ryn­ku Rol­ne­go w Łodzi. Pod kie­run­kiem wycho­waw­czy­ni Boże­ny Kamiń­skiej wyko­na­li pra­cę kon­kur­so­wą w posta­ci fil­mu nawią­zu­ją­ce­go do hasła prze­wod­nie­go kon­kur­su „Waria­cje owo­­co­­wo-warzy­w­ne’’ i zdo­by­li II miej­sce. Kon­kurs miał na celu pro­pa­go­wa­nie zasa­dy zdro­we­go żywie­nia oraz kształ­to­wa­nie pra­wi­dło­wych nawy­ków żywie­nio­wych wśród uczniów szkół pod­sta­wo­wych na obsza­rze […]


Czy­taj dalej …

Bezpieczne ferie – spotkanie z policjantem

22 stycznia 2018
19 stycz­nia 2018 r. przed­sta­wi­ciel Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji w Wie­ru­szo­wie — sierż. szt. Paweł Ciu­ra spo­tkał się z ucznia­mi naszej szko­ły. Głów­nym celem spo­tka­nia było bez­pie­czeń­stwo dzie­ci w trak­cie zbli­ża­ją­cych się ferii zimo­wych. Funk­cjo­na­riusz prze­strze­gał przed zagro­że­nia­mi jakie mogą ich spo­tkać w cza­sie zabaw na śnie­gu i lodzie. Mówił o nie­bez­pie­czeń­stwie zjaz­dów san­ka­mi w oko­li­cach dróg, zbior­ni­ków […]


Czy­taj dalej …

Półfinały Województwa Łódzkiego w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt

22 stycznia 2018
16 stycz­nia br., w Zespo­le Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca w Wie­ru­szo­wie, odby­ły się w Rejo­no­we Zawo­dy w Dru­ży­no­wym Teni­sie Sto­ło­wym Dziew­cząt. W zawo­dach uczest­ni­czy­ło 9 dru­żyn z pię­ciu powia­tów: łaskie­go, zdu­ń­sko-wol­skie­­go, wie­luń­skie­go, wie­ru­szow­skie­go i sie­radz­kie­go. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ła dru­ży­na w skła­dzie: Kik Mar­ty­na, Kał­muk Karo­li­na i Dąbik Mał­go­rza­ta, któ­ra osta­tecz­nie upla­so­wa­ła się na 7 miej­scu. Gra­tu­lu­je­my […]


Czy­taj dalej …

Kochana Babciu, kochany Dziadku…

18 stycznia 2018
To wła­śnie te i inne sło­wa wyra­ża­ją­ce dzie­cię­cą miłość moż­na było sły­szeć na corocz­nym świę­cie, czy­li tzw. Dniu Senio­ra. Na taką uro­czy­stość zapro­si­li swo­ich Dziad­ków ucznio­wie i przed­szko­la­ki naszej szko­ły. Spo­tka­nie tra­dy­cyj­nie odby­wa­ło  się w sali OSP.  Mimo zimo­we­go chło­du tem­pe­ra­tu­ra uczuć była bar­dzo wyso­ka. Wyra­ża­ły ją sło­wa pio­se­nek, przy­go­to­wa­ne spe­cjal­nie na tę oka­zję ukła­dy […]


Czy­taj dalej …

Zabawa choinkowa w Pieczyskach

18 stycznia 2018
Nie­dziel­ne popo­łu­dnie ucznio­wie naszej szko­ły spę­dzi­li w gościn­nych murach Ochot­ni­czej Stra­ży Pożar­nej. Bawi­li się na nowo­rocz­nej zaba­wie cho­in­ko­wej połą­czo­nej z 26. Fina­łem WOŚP.  Jak co roku impre­za mogła się odbyć dzię­ki uprzej­mo­ści stra­ża­ków, zaan­ga­żo­wa­niu rodzi­ców  i nauczy­cie­li.  Naj­waż­niej­szym kon­kur­sem tego dnia był kon­kurs na naj­cie­kaw­szy kostium. Szan­se na odda­nie gło­su mie­li wszy­scy rodzi­ce, ale wybór […]


Czy­taj dalej …

650-lecie Wieruszowa

11 stycznia 2018
Zapra­sza­my do korzy­sta­nia z nowej zakład­ki 650 – lecie Wie­ru­szo­wa na stro­nie www.wieruszow.pl, gdzie może­cie Pań­stwo zapo­znać się z kalen­da­rzem obcho­dów 650 – lecia Wie­ru­szo­wa oraz „ zawie­ru­szyć się w foto­gra­ficz­nej podró­ży w cza­sie”. Na stro­nie będą umiesz­cza­ne wszyst­kie nie­zbęd­ne infor­ma­cje odno­śnie zapla­no­wa­nych wyda­rzeń w ramach obcho­dów. Zachę­ca­my Pań­stwa do współ­two­rze­nia stro­ny, w szcze­gól­no­ści do prze­sy­ła­nia foto­gra­fii z nasze­go regio­nu w celu […]


Czy­taj dalej …