Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Aktualności

Dni otwartych drzwi w Oddziale Przedszkolnym przy SP w Pieczyskach

21 marca 2019
W dniu 20.03.2019 r tj. śro­da odbył się „Dzień Otwar­tych Drzwi” w Oddzia­le Przed­szkol­nym w gru­pie 3,4 – lat­ków. W tym dniu dzie­ci, któ­re jesz­cze nie uczęsz­cza­ją do nasze­go przed­szko­la w towa­rzy­stwie swo­ich rodzi­ców mogły zapo­znać się z pra­cu­ją­cy­mi pania­mi, wypo­sa­że­niem sali, uczest­ni­czy­ły we wspól­nych zaba­wach z wyko­rzy­sta­niem chu­s­ty ani­ma­cyj­nej oraz zaję­ciach muzy­cz­no-rucho­­wych i pla­stycz­nych. Przy­szli wycho­wan­ko­wie pod­czas tych zabaw, mie­li […]


Czy­taj dalej …

Poznajmy się — spotkanie integracyjne przedszkolaków

19 marca 2019
W dniu 18 mar­ca 2019r w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach odby­ło się spo­tka­nie inte­gra­cyj­ne przy­szłych i obec­nych przed­szko­la­ków wraz z Rodzi­ca­mi. Po krót­kim wstę­pie i prze­ka­za­niu naj­waż­niej­szych infor­ma­cji na temat funk­cjo­no­wa­nia oddzia­łów przed­szkol­nych 3–4 lat­ków i 5–6 lat­ków przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach oraz pre­zen­ta­cji pt. „ Z życia przed­szko­la­ka” przy­go­to­wa­nej przez Dyrek­to­ra Szko­ły, wszy­scy uczest­ni­cy uda­li się do sal oddzia­łów przed­szkol­nych, aby […]


Czy­taj dalej …

Czytanki pośniadanki „Świat zwierząt”

14 marca 2019
Świat zwie­rząt jest  bar­dzo róż­no­rod­ny a dzie­ci nie­ustan­nie zada­ją na jego temat mnó­stwo pytań. W czwar­tek 14.03.2019 dzie­ci z nasze­go Oddzia­łu Przed­szkol­ne­go odwie­dzi­ła pani Ber­na­de­ta Okoń z Miej­sko Gmin­nej Biblio­te­ki w Wie­ru­szo­wie. Przed­szko­la­ki z  zain­te­re­so­wa­niem słu­cha­ły opo­wie­ści „Zwie­rzę­ta w zoo”, „ W głę­biach oce­anu”, „ Świat zwie­rząt”. Barw­ne, prze­strzen­ne i dźwię­ko­we książ­ki przy­bli­ży­ły dzie­ciom jak wyglą­da […]


Czy­taj dalej …

ZAPRASZAMY 20 marca 2019 r. (środa) na Dzień Otwartych Drzwi

13 marca 2019
Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach ser­decz­nie zapra­sza uczniów i rodzi­ców na  Dzień Otwar­tych Drzwi 20 mar­ca 2019r (śro­da). Wszy­scy uczest­ni­cy będą mie­li oka­zję do: — przyj­rze­nia się codzien­nej pra­cy wycho­waw­ców klas oddzia­łów przed­szkol­nych i klas I‑III — obej­rze­nia cie­ka­wych zajęć przy­rod­ni­czych, polo­ni­stycz­nych, pla­stycz­nych, języ­ko­wych — uczest­nic­twa w zaję­ciach wraz z gru­pą — inte­gra­cji zespo­łów […]


Czy­taj dalej …

Dzień Sołtysa w Oddziale Przedszkolnym

11 marca 2019
W dniu 11.03.2019 tj. ponie­dzia­łek Oddział Przed­szkol­ny odwie­dzi­ła Soł­tys Pie­czysk pani Hele­na Ostry­charz. To wła­śnie w tym dniu obcho­dzo­ny jest Dzień Soł­ty­sa. Pani Soł­tys przy­bli­ży­ła dzie­ciom czę­sto nie­ła­twą pra­cę oraz zaan­ga­żo­wa­nie, trud i poświe­ce­nie na rzecz lokal­nych spo­łecz­no­ści jakie nie­sie za sobą peł­nio­na funk­cja. Cier­pli­wie odpo­wia­da­ła na wszyst­kie pyta­nia przed­szko­la­ków. Dzie­ci z uwa­gą słu­cha­ły o czym mówi zapro­szo­ny gość. […]


Czy­taj dalej …

Targi edukacyjne

8 marca 2019
Dnia 7 mar­ca 2019r. ucznio­wie kla­sy VIII uda­li się na Tar­gi Edu­ka­cyj­ne do Wie­ru­szo­wa, któ­re zosta­ły zor­ga­ni­zo­wa­ne po raz kolej­ny przez Ochot­ni­czy Hufiec Pra­cy. Nasi ósmo­kla­si­ści mie­li oka­zję poznać ofer­ty szkół śred­nich nie tyl­ko z Powia­tu Wie­ru­szow­skie­go, ale rów­nież Kęp­na, Wie­lu­nia czy Przy­go­dzic. Ucznio­wie pozy­ska­li infor­ma­cje o dniach otwar­tych w tych pla­ców­kach oraz spo­so­bach rekru­ta­cji. W luź­nych roz­mo­wach z ucznia­mi tych szkół […]


Czy­taj dalej …

Gminny etap OTWP „Młodzież zapobiega pożarom” rozstrzygnięty

1 marca 2019
W pią­tek 1 mar­ca 2019 r., w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 3 w Wie­ru­szo­wie, odby­ły się gmin­ne eli­mi­na­cje Ogól­no­pol­skie­go Tur­nie­ju Wie­dzy Pożar­ni­czej pod hasłem „Mło­dzież zapo­bie­ga poża­rom”. Celem Ogól­no­pol­skie­go Tur­nie­ju Wie­dzy Pożar­ni­czej jest przede wszyst­kim roz­po­wszech­nie­nie wie­dzy wśród mło­dzie­ży szkol­nej o pod­sta­wo­wych zasa­dach bez­pie­czeń­stwa poża­ro­we­go i postę­po­wa­nia na wypa­dek powsta­nia poża­ru, obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sach prze­ciw­po­ża­ro­wych oraz orga­ni­za­cji ochro­ny prze­ciw­po­ża­ro­wej. […]


Czy­taj dalej …

Już za rok ferie!

24 lutego 2019
Tego­rocz­ne ferie w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach nale­ża­ły do bar­dzo uda­nych. Ucznio­wie tej szko­ły mogli doko­nać wybo­ru i sko­rzy­stać z przed­sta­wio­nych pro­po­zy­cji na ferie. Naj­więk­szym zain­te­re­so­wa­niem cie­szy­ły się czte­ry dar­mo­we wyjaz­dy na kry­tą pły­wal­nię Qarium w Kęp­nie. Pobyt na base­nie był ucie­chą dla cia­ła i ducha. Atrak­cje ofe­ro­wa­ne na pły­wal­ni zna­la­zły uzna­nie w oczach zarów­no star­szych jak i młod­szych uczest­ni­ków wyjaz­dów. Była […]


Czy­taj dalej …

Ferie w Szkole Podstawowej w Pieczyskach

22 lutego 2019
21 lute­go 2019 r. ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach spę­dzi­li na auto­ka­ro­wej wyciecz­ce do Pol­skiej Szko­ły Magii i Cza­ro­dziej­stwa na zam­ku w Mosz­nej. Na miej­scu w bla­sku słoń­ca mogli podzi­wiać zamek jak z baj­ki. Za pomo­cą gada­ją­cej Tia­ry Przy­dzia­łu zosta­li przy­po­rząd­ko­wa­ni  do jed­ne­go z czte­rech domów i ubra­ni w odpo­wied­nie sza­ty. Z prze­wod­ni­kiem zwie­dzi­li zamek, pozna­li jego histo­rię, mie­li moż­li­wość wal­ki […]


Czy­taj dalej …