Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Aktualności

Integracyjny Bieg Uliczny Wieruszów 2017

4 września 2017
W sobo­tę, 2 wrze­śnia 2017 r., dzie­ci ze świe­tli­cy koła TPD przy naszej szko­le wzię­ły udział w II Ogól­no­pol­skim Inte­gra­cyj­nym Bie­gu Ulicz­nym Wie­ru­szów 2017. Hono­ro­wy­mi gość­mi impre­zy był Wła­dy­sław Koza­kie­wicz – zło­ty meda­li­sta olim­pij­ski z Moskwy oraz Jacek Prze­bie­ra­ła dwu­krot­ny brą­zo­wy meda­li­sta igrzysk para­olim­pij­skich z Syd­ney i Aten. Orga­ni­za­to­rzy przy­go­to­wa­li wie­le atrak­cji spor­to­wo – rekre­acyj­nych. […]


Czy­taj dalej …

Dowóz uczniów

30 sierpnia 2017
Przy­jazd do szko­ły: Wie­ru­szów (przy­sta­nek przy SEDAL-u) — godzi­na 6.50 Cho­ba­nin — godzi­na 7.05 Mie­le­szy­nek (leśni­czów­ka) — godzi­na 7.15 Mie­le­szy­nek (przy krzy­żu) — godzi­na 7.30 Klat­ka — godzi­na 7.35 Pie­czy­ska — godzi­na 7.40 Powrót w okre­sie 4.09 — 8.09 ponie­dzia­łek — Pie­czy­ska 10.20; Klat­ka 10.25; Mie­le­szy­nek (przy krzy­żu) 10.30; Mie­le­szy­nek […]


Czy­taj dalej …