Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Aktualności

Informacja dotycząca pobierania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu

7 lutego 2019
Infor­ma­cja doty­czą­ca pobie­ra­nia opłat za pobyt dziec­ka w przed­szko­lu (pdf) […]


Czy­taj dalej …

BĄDŹMY POSZUKIWACZAMI AUTORYTETU – ogólnopolska kampania profilaktyczno- edukacyjna

4 lutego 2019
Mło­dzi ludzie wzra­sta­ją­cy w atmos­fe­rze sza­cun­ku do auto­ry­te­tów są skłon­ni prze­strze­gać norm, lepiej się uczą, posia­da­ją zain­te­re­so­wa­nia, z sza­cun­kiem budu­ją rela­cje z rówie­śni­ka­mi. Mło­dzież sza­nu­ją­ca auto­ry­te­ty, kształ­tu­je w sobie cechy potrzeb­ne, by sta­wać się wzo­rem dla innych. Pod­świa­do­mie szu­ka mistrzów i wzo­rów do naśla­do­wa­nia, lecz bez pomo­cy trud­no im odróż­nić mistrza od ido­la. Dla­te­go potrze­bu­ją wspar­cia praw­dzi­wych auto­ry­te­tów. W związ­ku […]


Czy­taj dalej …

Czytanki-pośniadanki w przedszkolu

1 lutego 2019
Pierw­szy dzień lute­go spę­dzi­li­śmy w miłym towa­rzy­stwie. Dzie­ci z oddzia­łu przed­szkol­ne­go (gru­pa młod­sza i star­sza) odwie­dzi­ła pani Ber­na­de­ta Okoń z mie­j­sko-gmi­n­nej biblio­te­ki w Wie­ru­szo­wie. Spo­tka­nie roz­po­czę­ło się od prze­czy­ta­nia trzech opo­wia­dań dla dzie­ci („Pory roku, zima”, „Za dużo zimo­wych zabaw” K. Hud­son, „Fran­klin ma zły dzień” P. Boure­ois, B. Clark).  Wie­le emo­cji i rado­ści wywo­ła­ła zaba­wa dru­ży­no­wa, […]


Czy­taj dalej …

Szkolny Turniej Tenisa Stołowego

1 lutego 2019
W stycz­niu br. zor­ga­ni­zo­wa­no szkol­ny tur­niej teni­sa sto­ło­we­go dziew­cząt i chłop­ców z klas IV-VIII. Zawo­dy roz­gry­wa­no w trzech kate­go­riach: w kate­go­rii dziew­cząt klas IV-VIII, w kate­go­rii chłop­ców klas IV-VI oraz w kate­go­rii chłop­ców klas VII-VIII. Rywa­li­za­cja była zacię­ta, a osta­tecz­ne wyni­ki przed­sta­wia­ją się nastę­pu­ją­co: w kate­go­rii dziew­cząt klas IV-VIII: I miej­sce: Kik Mar­ty­na z kla­sy VII II miej­sce: Kał­muk Karo­li­na z kla­sy […]


Czy­taj dalej …

Lokalne Święto Seniora w Szkole Podstawowej w Pieczyskach

25 stycznia 2019
24 stycz­nia 2019r. jak co roku w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach odby­ło się lokal­ne Świę­to Dnia Bab­ci i Dziad­ka. Na uro­czy­stość ucznio­wie zapro­si­li swo­je bab­cie i dziad­ków, któ­rzy dopi­sa­li obec­no­ścią. Fre­kwen­cja była zaska­ku­ją­ca. Przy­by­li rów­nież zapro­sze­ni goście Pan Bur­mistrz Rafał Przy­był, Pani soł­tys Pie­czysk Hele­na Ostry­charz oraz Pani soł­tys Klat­ki Iwo­na Paku­ła. Uro­czy­stość roz­po­czę­ła się […]


Czy­taj dalej …

Bezpieczne ferie – spotkanie z policjantem

23 stycznia 2019
22 stycz­nia 2019 r. przed­sta­wi­ciel Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji w Wie­ru­szo­wie — sierż. szt. Paweł Ciu­ra spo­tkał się z ucznia­mi naszej szko­ły. Celem spo­tka­nia było przy­po­mnie­nie pod­sta­wo­wych zasad bez­pie­czeń­stwa. Poli­cjant  prze­strze­gał przed orga­ni­zo­wa­niem kuli­gów za pojaz­da­mi mecha­nicz­ny­mi. Mówił o nie­bez­pie­czeń­stwie pod­czas  jaz­dy na san­kach w oko­li­cach dróg, zbior­ni­ków wod­nych, wcho­dze­nia na zamar­z­nię­te akwe­ny wod­ne. Zwró­cił też uwa­gę […]


Czy­taj dalej …

Komputer łączy pokolenia

17 stycznia 2019
W dniu 16 stycz­nia 2019r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach odby­ło się kolej­ne spo­tka­nie uczniów ze swo­imi dziad­ka­mi i bab­cia­mi w ramach reali­zo­wa­ne­go pro­jek­tu „Szko­ła to miej­sce dla mnie i moich naj­bliż­szych” Fun­da­cji Orlen. Spo­tka­nie mia­ło cha­rak­ter warsz­ta­tów, na któ­rych wnu­ko­wie wspo­ma­ga­li swo­ich dziad­ków i bab­cie w zapo­zna­niu się z edy­to­rem tek­stu Word. Kom­pu­te­ry zaku­pio­ne w ramach otrzy­ma­nych środ­ków z pro­jek­tu  były głów­nym narzę­dziem […]


Czy­taj dalej …

Karnawałowo i charytatywnie

15 stycznia 2019
Desz­czo­wa i pochmur­na nie­dzie­la nie prze­szko­dzi­ła uczniom naszej szko­ły  świę­to­wać kar­na­wał i włą­czyć się w 27. Finał WOŚP.  Były kon­kur­sy , świet­na zaba­wa i wie­lu chęt­nych, któ­rzy chcie­li wspo­móc Fun­da­cję Jerze­go Owsia­ka. O część  atrak­cji zadba­li rodzi­ce, na któ­rych zawsze moż­na liczyć.  Udział w kon­kur­sach zapew­niał słod­ką nagro­dę, a w kawia­ren­ce, o pysz­nie brzmią­cej nazwie „Cia­cho”, moż­na było zaku­pić dosko­na­łe wypie­ki […]


Czy­taj dalej …

Razem na święta

14 stycznia 2019
Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach przy­stą­pi­ła do akcji MEN pn. Razem na świę­ta. W ramach tej akcji ucznio­wie szko­ły w ramach dzia­łal­no­ści Samo­rzą­du Uczniow­skie­go zło­ży­li wizy­ty oso­bom samot­nym z naj­bliż­sze­go oto­cze­nia, któ­re zosta­ły obda­ro­wa­ne świą­tecz­ny­mi upo­min­ka­mi wyko­na­ny­mi przez samych uczniów. Akcja zosta­ła prze­pro­wa­dzo­na w ramach dzia­łań wolon­ta­ria­tu. […]


Czy­taj dalej …