Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

>>> Materiały i ćwiczenia dla uczniów do realizacji w związku z zawieszeniem zajęć (Zdalne nauczanie) <<<


Aktualności

„Bezpieczny pierwszak” w gminie Wieruszów

12 listopada 2019
Komen­da Powia­to­wa Poli­cji w Wie­ru­szo­wie wspól­nie z Kasą Rol­ni­cze­go Ubez­pie­cze­nia Spo­łecz­ne­go w Wie­ru­szo­wie prze­pro­wa­dzi­ły dzia­ła­nia pro­fi­lak­tycz­ne skie­ro­wa­ne dla uczniów klas pierw­szych szkół pod­sta­wo­wych w Wie­ru­szo­wie oraz w gmi­nie Wie­ru­szów. W ramach kam­pa­nii prze­pro­wa­dzo­ne zosta­ły pre­lek­cje na temat bez­pie­czeń­stwa na dro­dze oraz w gospo­dar­stwie domo­wym i rol­nym. W naszej szko­le pierw­szo­kla­si­stów 7 listo­pa­da 2019 roku odwie­dzi­li Ane­ta Sie­dlec­ka i Karo­li­na Mie­sza­ła z Kasy Rol­ni­cze­go […]


Czy­taj dalej …

„Naród bez historii błądzi jak człowiek bez pamięci”

12 listopada 2019
Co roku, w listo­pa­dzie, czci­my jed­no z naj­więk­szych wyda­rzeń w naszej histo­rii, odzy­ska­nie nie­pod­le­gło­ści 11 listo­pa­da 1918 roku. W dniu 8 listo­pa­da ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach przy­by­li do szko­ły w odświęt­nych, galo­wych stro­jach. Na szkol­nych kory­ta­rzach czuć było pod­nio­słą atmos­fe­rę. Wszy­scy zebra­li się na ape­lu oko­licz­no­ścio­wym, któ­ry został roz­po­czę­ty wspól­nym odśpie­wa­niem nasze­go hym­nu — „Mazur­ka Dąbrow­skie­go”. W ten […]


Czy­taj dalej …

Dyskoteka jesienna

7 listopada 2019
Na jesien­ne chło­dy naj­lep­sza jest dobra zaba­wa. Do takich wnio­sków doszedł samo­rząd uczniow­ski, zapra­sza­jąc uczniów na dys­ko­te­kę.  O świet­ną muzy­kę zadba­li chłop­cy z kla­sy VI, kon­kur­sy przy­go­to­wa­ły uczen­ni­ce  z kla­sy VII i VIII, a nagro­da­mi obda­ro­wa­ła uczniów rada rodzi­ców. Nie zabra­kło wspól­nych zabaw, cze­goś słod­kie­go, a przede wszyst­kim świet­nej zaba­wy. Już nie­dłu­go andrzej­ki… […]


Czy­taj dalej …

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe

7 listopada 2019
Ucznio­wie naszej szko­ły spró­bo­wa­li swo­ich sił w Woje­wódz­kich Kon­kur­sach Przed­mio­to­wych. Zma­ga­nia spraw­dza­ły wie­dzę z mate­ma­ty­ki, języ­ka pol­skie­go i języ­ka angiel­skie­go. Głów­ny­mi cela­mi kon­kur­su było roz­wi­ja­nie zain­te­re­so­wań uczniów i umie­jęt­no­ści, sto­so­wa­nie zdo­by­tej wie­dzy w prak­tycz­nym dzia­ła­niu, wdra­ża­nie uczniów do samo­kształ­ce­nia, przy­go­to­wa­nie ich do nauki w szko­łach wyż­sze­go stop­nia i pogłę­bia­nie wie­dzy i umie­jęt­no­ści z zakre­su dane­go przed­mio­tu. […]


Czy­taj dalej …

Pasowanie przedszkolaków

7 listopada 2019
31 paź­dzier­ni­ka zapi­sał się w kar­tach naszej gru­py 3–4 lat­ków jako dzień nie­za­po­mnia­ny i wyjąt­ko­wy. W tym dniu w gru­pie 3–4 lat­ków odby­ło się uro­czy­ste paso­wa­nie na przed­szko­la­ka i star­sza­ka. Dzie­ci mimo lek­kiej tre­my zachwy­ci­ły wszyst­kich swo­imi wystę­pa­mi. Następ­nie Pani Dyrek­tor Mał­go­rza­ta Gone­ra uro­czy­ście paso­wa­ła ich na przed­szko­la­ków i star­sza­ków. Na pamiąt­kę tego wyda­rze­nia dzie­ci otrzy­ma­ły dyplo­my […]


Czy­taj dalej …

Uczniowie z Pieczysk w Szkole Plastycznej w Łodzi

7 listopada 2019
Ucznio­wie ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach wzię­li udział w pro­jek­cie „Jan­ko Pla­­sty­­kant- poszu­ki­wa­nie talen­tów pla­stycz­nych wśród naj­młod­szych miesz­kań­ców woje­wódz­twa łódz­kie­go’’ na zapro­sze­nie  Zespo­łu Pań­stwo­wych Szkół Pla­stycz­nych im. T. Makow­skie­go w Łodzi. Cały wyjazd został finan­so­wa­ny przez Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Łódz­kie­go. Celem pro­jek­tu było bada­nie kom­pe­ten­cji pla­stycz­nych uczniów wraz z reali­za­cją ele­men­tów doradz­twa zawo­do­we­go. Ucznio­wie klas IV- […]


Czy­taj dalej …

Profilaktyka uzależnień w Szkole w Pieczyskach

7 listopada 2019
W dniu 4 listo­pa­da w szko­le odby­ły się zaję­cia pro­wa­dzo­ne przez pra­cow­ni­ka Miej­skie­go Ośrod­ka Pro­fi­lak­ty­ki, Tera­pii Uza­leż­nień i Współ­uza­leż­nie­nia w Wie­ru­szo­wie panią Klau­dię Jaros na temat: Poję­cie uza­leż­nie­nia na przy­kła­dzie zespo­łu uza­leż­nie­nia od niko­ty­ny. Zaję­cia prze­pro­wa­dzo­ne zosta­ły w kla­sach VI-VIII. Mia­ły one cha­rak­ter pra­cy indy­wi­du­al­nej ucznia oraz gru­po­wej. Poru­szo­ne takie zagad­nie­nia jak: przy­czy­ny się­ga­nia po sub­stan­cje psy­cho­ak­tyw­ne, kon­se­kwen­cje krót­ko­ter­mi­no­we […]


Czy­taj dalej …

Uczniowie pamiętają o tych co odeszli

2 listopada 2019
Ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach kul­ty­wu­ją pamięć o oso­bach, któ­rych już nie ma wśród nas, a pozo­sta­wi­li cząst­kę swo­jej histo­rii w życiu tej szko­ły. W tym celu mło­dzież ze Szkol­ne­go Klu­bu Wolon­ta­riu­sza wraz ze swo­imi kole­ga­mi i wycho­waw­ca­mi wybra­ła się na wyciecz­kę pie­szą zwie­dza­jąc przy oka­zji oko­licz­ne cmen­ta­rze, a w szcze­gól­no­ści gro­by pra­cow­ni­ków Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach. Daw­ka wspo­mnień przy­bli­ży­ła syl­wet­ki tych, […]


Czy­taj dalej …

Czwartek z teatrem

2 listopada 2019
Czwar­tek minął w teatral­nej atmos­fe­rze. Jako pierw­si na spo­tka­nie ze sztu­ką wyru­szy­li ucznio­wie klas IV-VI. Na deskach sce­ny Wie­ru­szow­skie­go Domu Kul­tu­ry zago­ścił mito­lo­gicz­ny świat pełen intry­gu­ją­cych posta­ci i zaska­ku­ją­cych wąt­ków. Mitycz­ni boha­te­ro­wie od zawsze fascy­no­wa­li. Tym razem też nie było ina­czej. Dodat­ko­wym atu­tem sztu­ki było po łącze­nie świa­ta współ­cze­sne­go  z mito­lo­gicz­nym. Boha­­te­­ro­­wie-rówie­­śni­­cy naszych uczniów otrzy­ma­li nie­po­wta­rzal­ną szan­sę […]


Czy­taj dalej …