Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Aktualności

Spotkanie z Mikołajem

9 grudnia 2018
Wyjąt­ko­wa atmos­fe­ra, licz­ni goście, wystę­py i wor­ki pre­zen­tów. Tak naj­kró­cej moż­na by scha­rak­te­ry­zo­wać  dzi­siej­szy dzień w naszej szko­le. Zaczę­ło się od odwie­dzin Pani Hen­ry­ki Soko­łow­skiej – pre­zes TPD OM w Wie­ru­szo­wie, któ­rej towa­rzy­szy­li wolon­ta­riu­sze ze szko­ły śred­niej. Wizy­ta nie była przy­pad­ko­wa, przy naszej szko­le dzia­ła szkol­ne koło Towa­rzy­stwa Przy­ja­ciół Dzie­ci. Oczy­wi­ście nie oby­ło się bez pre­zen­tów i życzeń. Wśród słod­ko­ści […]


Czy­taj dalej …

Spotkanie seniorów, uczniów i wychowawców

6 grudnia 2018
W dniu 5 grud­nia 2018 roku odby­ło się w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach spo­tka­nie bene­fi­cjen­tów pro­jek­tu Fun­da­cji Orlen „Szko­ła to miej­sce dla mnie i moich naj­bliż­szych” min. senio­rów spo­łecz­no­ści lokal­nej, uczniów i wycho­waw­ców oraz zapro­szo­nych gości. Po powi­ta­niu zebra­nych przez Dyrek­tor Szko­ły Panią Mał­go­rza­tę Gone­rę, przy­szedł czas na pre­zen­ta­cję mul­ti­me­dial­ną doty­czą­cą nowi­nek w świe­cie kom­pu­te­ro­wym. Pani Ane­ta Kos, nauczy­ciel­ka infor­ma­ty­ki […]


Czy­taj dalej …

Zapraszamy do Gminne Konkursu Ortograficznego dla uczniów klas 6 „Dyktando pod Choinkę”

4 grudnia 2018
Regu­la­min Gmin­ne­go Kon­kur­su Orto­gra­ficz­ne­go dla uczniów klas 6 „Dyk­tan­do pod cho­in­kę” (pdf) Klau­zu­la Infor­ma­cyj­na doty­czą­ca prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych (pdf) […]


Czy­taj dalej …

Z tradycją za pan brat

30 listopada 2018
Andrzej­ki to wspa­nia­ła oka­zja do dobrej zaba­wy, a jed­no­cze­śnie powrót do tra­dy­cji i obrzę­dów ludo­wych. Ten nie­zwy­kły, inny niż wszyst­kie wie­czór, pełen tajem­ni­czych wróżb miał miej­sce w naszej szko­le w czwar­tek 29 listo­pa­da. Ucznio­wie jak co roku bawi­li się na zaba­wie andrzej­ko­wej. Każ­dy uczest­nik andrzej­ko­wych sza­leństw prze­kłu­wał papie­ro­we ser­ca, aby odczy­tać imię swo­jej sym­pa­tii, loso­wał magicz­ne […]


Czy­taj dalej …

„Tu jest bezpiecznie — powiat wieruszowski”

29 listopada 2018
W czwar­tek 29 listo­pa­da ucznio­wie kla­sy I naszej szko­ły gości­li asp. sztab. Damia­na Paw­la­ka z Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji w Wie­ru­szo­wie, panią Karo­li­nę Kaź­mier­czak pra­cow­ni­ka Sta­ro­stwa Powia­to­we­go oraz pana Mar­ci­na Bła­że­jew­skie­go – pra­cow­ni­ka Kasy Rol­ni­cze­go Ubez­pie­cze­nia Spo­łecz­ne­go w Wie­ru­szo­wie. Spo­tka­nie to odby­ło  się w ramach kam­pa­nii „Tu jest bez­piecz­nie — powiat wie­ru­szow­ski”. Pierw­sza­ki z zacie­ka­wie­niem wysłu­cha­li pre­lek­cji na temat […]


Czy­taj dalej …

Powiatowy Konkurs Recytatorski „Piękna niepodległa. Moja Ojczyzna”

29 listopada 2018
27 listo­pa­da br. w Miej­sko — Gmin­nej Biblio­te­ce Publicz­nej w Wie­ru­szo­wie odbył się Powia­to­wy Kon­kurs Recy­ta­tor­ski „ Pięk­na nie­pod­le­gła. Moja Ojczy­zna”. Celem kon­kur­su było uczcze­nie 100-lecia nie­pod­le­gło­ści Pol­ski oraz kształ­to­wa­nie postaw patrio­tycz­nych. Prze­słu­cha­nia odby­ły się w trzech kate­go­riach wie­ko­wych: kla­sy I — III, IV — VI i VII — VIII. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­li Zuzan­na Pie­przyk […]


Czy­taj dalej …

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki

29 listopada 2018
28 listo­pa­da 2018 r. odbył się etap szkol­ny Przed­mio­to­we­go Kon­kur­su z Mate­ma­ty­ki orga­ni­zo­wa­ne­go przez Łódz­kie­go Kura­to­ra Oświa­ty. Głów­ny­mi cela­mi kon­kur­su było roz­wi­ja­nie zain­te­re­so­wań uczniów i umie­jęt­no­ści sto­so­wa­nia zdo­by­tej wie­dzy w prak­tycz­nym dzia­ła­niu. W naszej szko­le z testa­mi kon­kur­so­wy­mi zmie­rzy­ło się tro­je uczniów kla­sy VIII: Piotr Mro­żek, Hubert Szcze­pań­ski i Maciej Sowa. Były to zada­nia typu otwar­te­go […]


Czy­taj dalej …

Kolejne spotkanie z teatrem

28 listopada 2018
Wto­rek 27.XI.2018r. upły­nął w teatral­nej atmos­fe­rze. Na pierw­szą sztu­kę Naro­do­we­go Teatru Edu­ka­cyj­ne­go z Wro­cła­wia uda­ła się gru­pa 5–6‑latków i kla­sy I‑III. Przed­sta­wie­nie pt .”Psz­czół­ka Maja” prze­nio­sło uczest­ni­ków w bez­tro­skie życie prze­sym­pa­tycz­nej psz­czół­ki i jej przy­ja­ciół. Boha­te­ro­wie prze­ko­ny­wa­li widzów, jak waż­na jest przy­jaźń i wza­jem­na tro­ska. Kolej­na sztu­ka, tym razem dla kla­sy VII i VIII, to mrocz­na histo­ria […]


Czy­taj dalej …

Dzień Pluszowego Misia

28 listopada 2018
26 listo­pa­da wszyst­kie dzie­ci (3,4,5,6,latki) z oddzia­łu przed­szkol­ne­go uro­czy­ście obcho­dzi­ły Świa­to­wy Dzień Plu­szo­we­go Misia. U nas obcho­dze­nie tego świę­ta to już tra­dy­cja. Tego dnia dzie­ci przy­szły ze swo­imi ulu­bio­ny­mi i kocha­ny­mi  plu­szo­wy­mi misia­mi.  Pod­czas uro­czy­sto­ści dzie­ci roz­wią­zy­wa­ły zagad­ki o misiach, pozna­ły histo­rię tego świę­ta, opo­wia­da­ły o swo­ich maskot­kach,  bawi­ły się  oraz tań­czy­ły z misia­mi w rytm pio­sen­ki […]


Czy­taj dalej …