Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Aktualności

„Bezpieczny młody człowiek”

16 listopada 2017
Pod takim tytu­łem Gmi­na Wie­ru­szów reali­zu­je warsz­ta­ty w ramach pro­jek­tu „Razem bez­piecz­niej”. Śro­da była dniem zajęć dla uczniów i dzie­ci z oddzia­łu przed­szkol­ne­go naszej szko­ły. Warsz­ta­ty zor­ga­ni­zo­wa­no we współ­pra­cy z Komen­dą Powia­to­wą Poli­cji w Wie­ru­szo­wie i Ochot­ni­czą Stra­żą Pożar­ną w Wie­ru­szo­wie. Część teo­re­tycz­na, pro­wa­dzo­na przez rzecz­ni­ka KPP pana Damia­na Paw­la­ka, była źró­dłem infor­ma­cji o bez­pie­czeń­stwie na dro­dze, w domu, o wypad­kach komu­ni­ka­cyj­nych […]


Czy­taj dalej …

Święto Niepodległości w Pieczyskach

10 listopada 2017
’’Ojczy­zno moja, zie­mio umi­ło­wa­na, uko­cha­na zie­mio” Jan Paweł II Dnia 10 listo­pa­da 2017 r. w szko­le odbył się uro­czy­sty apel z oka­zji Naro­do­we­go Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści. Pro­gram arty­stycz­ny został przy­go­to­wa­ny przez uczniów kla­sy II pod kie­run­kiem wycho­waw­cy. Aka­de­mię roz­po­czę­to wspól­nym odśpie­wa­niem hym­nu pań­stwo­we­go. Ucznio­wie recy­to­wa­li wier­sze, śpie­wa­li pie­śni żoł­nier­skie. Przy­po­mnie­li rów­nież tre­ści histo­rycz­ne, […]


Czy­taj dalej …

Uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka

10 listopada 2017
W czwar­tek 9 listo­pa­da odby­ło się uro­czy­ste Paso­wa­nie na Przed­szko­la­ka w gru­pie 3–4 lat­ków uczęsz­cza­ją­cych do oddzia­łu przed­szkol­ne­go. Paso­wa­nie na Przed­szko­la­ka to uro­czy­stość, któ­ra na sta­łe zago­ści­ła w kalen­da­rzu imprez przed­szkol­nych, jest to pierw­sze bar­dzo waż­ne świę­to  zarów­no dla dzie­ci jak i ich rodzi­ców. Uro­czy­stość roz­po­czę­ła się powi­ta­niem wszyst­kich przy­by­łych gości przez wycho­waw­czy­nię gru­py. Następ­nie z wiel­kim zaan­ga­żo­wa­niem dzie­ci przed­sta­wi­ły pro­gram […]


Czy­taj dalej …

Wręczenia nagród laureatom konkursów

5 listopada 2017
W pią­tek, w sali sesyj­nej Urzę­du Miej­skie­go w Wie­ru­szo­wie, odby­ła się uro­czy­stość wrę­cze­nia nagród lau­re­atom kon­kur­sów orga­ni­zo­wa­nych w ramach pro­jek­tu „Roz­wój kom­pe­ten­cji uczniów poprzez zwięk­sze­nie jako­ści ofer­ty edu­ka­cyj­nej szkół w Gmi­nie Wie­ru­szów” współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Spo­łecz­ne­go w ramach Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Woje­wódz­twa Łódz­kie­go na lata 2014–2020. Jeste­śmy dum­ni z fak­tu, że na 21 lau­re­atów 6 nagród otrzy­ma­li ucznio­wie […]


Czy­taj dalej …

Dyskoteka jesienna

31 października 2017
Rado­śnie zaczę­li­śmy tydzień, a to za spra­wą dys­ko­te­ki. Chęt­nych do wspól­nej zaba­wy nie wystra­szy­ła nie­sprzy­ja­ją­ca pogo­da. Sta­wi­li się ci, któ­rzy uwiel­bia­ją dobrą zaba­wę i miłą atmos­fe­rę, jaka panu­je na wszyst­kich naszych impre­zach. I tym razem  nie oby­ło się bez kon­kur­sów i mara­to­nu tań­ca. Zwy­cięz­cy mogli liczyć na nie­spo­dzian­ki z „magicz­ne­go pudeł­ka”, zafun­do­wa­ne jak zwy­kle przez radę rodzi­ców. Dla łasu­chów było coś słod­kie­go, a zadba­ła […]


Czy­taj dalej …

„Każdy zna Reymonta’’

26 października 2017
W ramach pod­su­mo­wa­nia pro­jek­tu „Każ­dy zna Rey­mon­ta’’, ucznio­wie naszej szko­ły wzię­li udział w kon­kur­sie pla­stycz­nym zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Mie­j­sko-Gmi­n­ną Biblio­te­kę Publicz­ną w Wie­ru­szo­wie oraz Łódz­ki Dom Kul­tu­ry. W związ­ku ze 150 rocz­ni­cą uro­dzin W. S. Rey­mon­ta ucznio­wie wzbo­ga­ci­li swo­ją wie­dzę na temat życia i twór­czo­ści pisa­rza. W związ­ku z tym wzię­li udział w kon­kur­sie pt. „Rey­mont jak żywy’’, two­rząc por­tre­ty i kary­ka­tu­ry pisa­rza. […]


Czy­taj dalej …

VI Mistrzostwa Gminy Wieruszów i Powiatu Wieruszowskiego w Lekkiej Atletyce

17 października 2017
We wto­rek, 17 paź­dzier­ni­ka 2017 r. na Sta­dio­nie GOSIT w Wie­ru­szo­wie, odby­ły się VI Mistrzo­stwa Gmi­ny Wie­ru­szów i Powia­tu Wie­ru­szow­skie­go w Lek­kiej Atle­ty­ce. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­li:  Anna Bia­łek, Tobo­ła Kari­na, Sku­pień Zuzan­na, Śpi­giel Krzysz­tof, Paw­lak Zofia, Fro­nia Szy­mon, Puchal­ska Maria, Sto­lar­ski Nor­bert, Poda­wacz Jakub, Mro­żek Piotr i Żurek Maciej. W pierw­szej szó­st­ce swo­ich kon­ku­ren­cji zna­leź­li […]


Czy­taj dalej …

Dzień Edukacji Narodowej i pasowanie na ucznia

13 października 2017
„Dziec­ko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłu­macz, jeśli nie może – pomóż.” Janusz Kor­czak Paso­wa­nie na ucznia to bar­dzo waż­ny dzień w życiu naj­młod­szych dzie­ci z naszej szko­ły, któ­re ofi­cjal­nie zosta­ły włą­czo­ne do gro­na uczniów. Do uro­czy­sto­ści pierw­sza­ki przy­go­to­wy­wa­ły się od począt­ku wrze­śnia. Pozna­wa­ły swo­je pra­wa i obo­wiąz­ki, zapo­zna­ły się z zasa­da­mi zacho­wa­nia […]


Czy­taj dalej …

„Cybernauci”

12 października 2017
Zadba­nie o bez­pie­czeń­stwo w Inter­ne­cie jest wspól­nym zada­niem wszyst­kich jego użyt­kow­ni­ków i wła­śnie dla­te­go nasza szko­ła włą­czy­ła się w reali­za­cję pro­jek­tu „Cyber­nau­ci”. Pro­jekt, reali­zo­wa­ny przez Fun­da­cję Nowo­cze­sna Pol­ska na zle­ce­nie Mini­ster­stwa Edu­ka­cji Naro­do­wej ma na celu wzmoc­nie­nie kom­pe­ten­cji bez­piecz­ne­go korzy­sta­nia z Inter­ne­tu i TIK. W ramach pro­jek­tu dwu­krot­nie odwie­dzi­ła naszą szko­łę Emi­sa­riusz­ka Bez­piecz­ne­go Inte­r­ne­­tu- pani Mał­go­rza­ta Jegier i popro­wa­dzi­ła […]


Czy­taj dalej …