Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

>>> Materiały i ćwiczenia dla uczniów do realizacji w związku z zawieszeniem zajęć (Zdalne nauczanie) <<<


Aktualności

Dzień Drzewa

15 października 2019
Dzień Drze­wa przy­pa­da w kalen­da­rzu świąt nie­ty­po­wych na 10 paź­dzier­ni­ka, dla­te­go dzie­ci z gru­py 3–4 lat­ków z Oddzia­łu Przed­szkol­ne­go przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach uczci­ły ten wyjąt­ko­wy dzień. Była to oka­zja do pod­ję­cia tema­ty­ki drzew i dba­nia o śro­do­wi­sko. Dzie­ci wysłu­cha­ły opo­wia­da­nia “O trzech wierz­bach”, z uwa­gą oglą­da­ły książ­ki o tema­ty­ce leśnej oraz wyko­na­ły wspól­ną pra­cę pla­stycz­ną. Następ­nie przed­szko­la­ki stwo­rzy­ły […]


Czy­taj dalej …

Szkolne prawybory

6 października 2019
4 paź­dzier­ni­ka 2019r. dwa dni przed  pra­wy­bo­ra­mi w Wie­ru­szo­wie odby­ły się w naszej szko­le pra­wy­bo­ry dla uczniów klas VII i VIII. Mło­dzi ludzie mie­li moż­li­wość odda­nia gło­su na kon­kret­ne komi­te­ty wybor­cze. Na lek­cjach histo­rii pozna­li poszcze­gól­ne  komi­te­ty wybor­cze oraz ich pro­gra­my. W pra­wy­bo­rach wzię­ło udział 23 uczniów. Wyni­ki przed­sta­wia­ją się nastę­pu­ją­co: Lista nr 1 Komi­tet Wybor­czy […]


Czy­taj dalej …

IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

6 października 2019
Ucznio­wie naszej szko­ły z klas IV- VII po raz pierw­szy wzię­li udział w IX Świa­to­wym Dniu Tablicz­ki Mno­że­nia. Jed­no­dnio­we Świę­to Tablicz­ki Mno­że­nia to dzień sym­bo­licz­ny. W tym roku przy­pa­dał on 4 paź­dzier­ni­ka. Celem akcji jest pro­pa­go­wa­nie zaba­wo­wej for­my ucze­nia się mate­ma­ty­ki. Ma ona zachę­cić do przy­po­mnie­nia sobie tablicz­ki mno­że­nia w przy­jem­ny, nie­co­dzien­ny spo­sób, jest oka­zją […]


Czy­taj dalej …

Europejski Dzień Języków Obcych

2 października 2019
26 wrze­śnia odbył się w naszej szko­le Euro­pej­ski Dzień Języ­ków Obcych. Zgod­nie z zało­że­nia­mi Rady Euro­py, zasad­ni­czym celem  obcho­dów Dnia Języ­ków jest pod­no­sze­nie  świa­do­mo­ści w zakre­sie: bogac­twa i róż­no­rod­no­ści  języ­ko­wej  Euro­py, któ­re nale­ży pie­lę­gno­wać i roz­sze­rzać; potrze­by zwięk­sza­nia zakre­su naucza­nych języ­ków (tak­że tych mniej zna­nych i uży­wa­nych), co  skut­ko­wać będzie roz­sze­rze­niem  wie­lo­ję­zycz­no­ści; potrze­by osią­ga­nia […]


Czy­taj dalej …

„Ostatni taki jarmark”

30 września 2019
Ostat­nia nie­dzie­la wrze­śnia 2019 roku była oka­zją do odtwo­rze­nia ostat­nie­go jar­mar­ku 1939 roku w Wie­ru­szo­wie. 29 wrze­śnia na ryn­ku wie­ru­szow­skim odby­ła się insce­ni­za­cja „Ostat­ni taki jar­mark” połą­czo­na z wido­wi­skiem histo­rycz­nym inspi­ro­wa­nym auten­tycz­ny­mi wyda­rze­nia­mi z powia­tu wie­ru­szow­skie­go we wrze­śniu 1939 roku. Na wie­ru­szow­skim ryn­ku, tak jak 80 lat temu, roz­sta­wio­no stra­ga­ny, przy­go­to­wa­no miej­ską kawia­ren­kę, poja­wi­li się kugla­rze […]


Czy­taj dalej …

Finał Wojewódzki w Indywidualnych Biegach Przełajowych

26 września 2019
25 wrze­śnia 2019 r., na kom­plek­sie boisk pił­kar­skich im. Wło­dzi­mie­rza Smo­lar­ka w Unie­jo­wie, odbył się Finał Woje­wódz­ki w Indy­wi­du­al­nych Bie­gach Prze­ła­jo­wych. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ły uczen­ni­ce w dwóch kate­go­riach wie­ko­wych: Igrzy­ska Dzie­ci rocz­nik 2007 i młod­si — Puchal­ska Maria oraz Igrzy­ska Mło­dzie­ży Szkol­nej rocz­nik 2005–2006 — Dąbik Mał­go­rza­ta. […]


Czy­taj dalej …

Sprzątanie Świata 2019

25 września 2019
Kolej­ny raz jak co roku Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach wzię­ła udział w ogól­no­pol­skiej akcji Sprzą­ta­nia Świa­ta. Cała spo­łecz­ność uczniow­ska wraz z opie­ku­na­mi uda­ła się w róż­ne miej­sca naj­bliż­szej oko­li­cy, aby posprzą­tać swo­je oto­cze­nie. Była to cie­ka­wa lek­cja eko­lo­gii dla wszyst­kich. W obec­nym cza­sie, kie­dy temat czy­stej pla­ne­ty jest tak wszech­obec­ny, kształ­to­wa­nia poczu­cia odpo­wie­dzial­no­ści za naszą Zie­mię, […]


Czy­taj dalej …

Dzień Przedszkolaka w Pieczyskach

24 września 2019
“Przed­szko­lak dobrze wie, że kie­dy 20 wrze­śnia zbli­ża się, od naj­młod­sze­go, aż po star­sza­ka wszy­scy świę­tu­ją Dzień Przed­szko­la­ka.” Tego dnia dzie­ci z Oddzia­łu Przed­szkol­ne­go przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach z gru­py 3–4 lat­ków zosta­ły zapro­szo­ne do wspól­ne­go świę­to­wa­nia. Przed­szko­la­ki bar­dzo aktyw­nie uczest­ni­czy­ły w zaba­wach, grach i tań­cach. Wspól­nie wyko­na­ły pra­cę pla­stycz­ną, wzię­ły udział w balo­no­wym przy­ję­ciu. Za wspól­ne zaba­wy […]


Czy­taj dalej …

To nasza tradycja

22 września 2019
Tra­dy­cyj­nie, kalen­darz wyda­rzeń naszej szko­ły, uwzględ­nił udział w Impre­zie Inte­gra­cyj­nej zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Sto­wa­rzy­sze­nie Inte­gra­cyj­ne Klub Otwar­tych Serc w Wie­ru­szo­wie i Gmin­ny Ośro­dek Spor­tu i Tury­sty­ki. Dru­ży­na  w skła­dzie: Hania Zna­mi­row­ska, Dawid Szczer­buk, Maciek Tęsio­row­ski, Mar­ty­na Kik, Tomek Kos, uczest­ni­czy­ła w wie­lu kon­ku­ren­cjach. To kolej­ne przed­się­wzię­cie poka­zu­ją­ce, że ucznio­wie naszej szko­ły są otwar­ci na inte­gra­cję z nie­peł­no­spraw­ny­mi kole­żan­ka­mi i kole­ga­mi z innych […]


Czy­taj dalej …