Home » Aktualności » Pieczenie pierników

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Pieczenie pierników

Świę­ta coraz bli­żej tak więc czas na pie­cze­nie pier­ni­ków. W pią­tek 14.12.2018 nasze przed­szko­la­ki z młod­szej gru­py przed­szkol­nej (3,4-latki) pie­kły pier­nicz­ki, aby poczuć magię nad­cho­dzą­cych świąt nie tyl­ko w domu, ale i w przed­szko­lu. Dzie­ci z zapa­łem wał­ko­wa­ły cia­sto i wykra­wa­ły pier­ni­ki róż­nych kształ­tów przy pomo­cy fore­mek. Po osty­gnię­ciu deko­ro­wa­ły je róż­no­ko­lo­ro­wy­mi lukra­mi i barw­ny­mi posyp­ka­mi. Przy­go­to­wa­nie cia­ste­czek bar­dzo się podo­ba­ło malusz­kom, a w przed­szko­lu uno­sił się wspa­nia­ły aro­mat pie­czo­nych pier­ni­ków, któ­ry wraz z lecą­cy­mi w tle kolę­da­mi wpra­wiał wszyst­kich w cudow­ny, świą­tecz­ny nastrój. Kolej­na por­cja pier­ni­ko­wych wypie­ków za rok.