Home » Rok szkolny 2017/2018 » Piknik Rodziny

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Piknik Rodziny

Mama i tata to wiel­kie sło­wa, któ­re są syno­ni­mem miło­ści, dobra, cie­pła rodzin­ne­go i szczę­ścia. Mama i tata to pierw­sze sło­wa każ­de­go dziec­ka, dla któ­re­go rodzi­ce to naj­waż­niej­sze oso­by  w jego życiu. Nale­ży więc dbać, trosz­czyć się i pie­lę­gno­wać więź mię­dzy dziec­kiem a rodzi­cem. Dla­te­go też 07.06.2018 r. 3,4-latki z oddzia­łu przed­szkol­ne­go sło­wem i pio­sen­ką wyra­zi­ły miłość i wdzięcz­ność za mat­czy­ną dobroć i cier­pli­wość, za ser­ce, któ­re tak wie­le rozu­mie i tak wspa­nia­ło­myśl­nie wyba­cza, a tak­że za mądrość i ojcow­ski auto­ry­tet. Po wystę­pach, w któ­rych dzie­ci zapre­zen­to­wa­ły swo­je zdol­no­ści recy­ta­tor­skie, wokal­ne i tanecz­ne, pocie­chy wrę­czy­ły swo­im rodzi­com upo­min­ki. Na twa­rzach rodzi­ców zauwa­żyć moż­na było  wzru­sze­nie i dumę ze swo­ich dzie­ci. Po zakoń­czo­nym pro­gra­mie arty­stycz­nym wszy­scy wspól­nie na kocy­kach przy­stą­pi­li do pała­szo­wa­nia sma­ko­ły­ków przy­nie­sio­nych przez  rodzi­ców.

Dzień Rodzi­ny to wspa­nia­ły czas zarów­no dla rodzi­ców jak i dzie­ci, pełen wzru­szeń, rado­ści i uśmie­chu, a przede wszyst­kim jest to czas, któ­ry mogą spę­dzić tyl­ko ze sobą bez pośpie­chu i z dala od codzien­nych zmar­twień.