Home » Rok szkolny 2017/2018 » Podglądaliśmy bociany

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Podglądaliśmy bociany

W śro­dę 11 kwiet­nia obie gru­py przed­szkol­ne 3–4 i 5–6 lat­ków wybra­ły się do bocia­nie­go gniaz­da w Cho­ba­ni­nie. Po dro­dze dzie­ci zasta­na­wia­ły się, czy uda się zoba­czyć tego pięk­ne­go, duże­go pta­ka, będą­ce­go pod ochro­ną. Już z dale­ka, gdy tyl­ko gniaz­do poja­wi­ło się w zasię­gu nasze­go wzro­ku, stwier­dzi­li­śmy, że jeden z bocia­nów sie­dzi na gnieź­dzie. Był to znak, że pew­nie będą mieć potom­stwo. Zazwy­czaj bocia­ny zno­szą 4 jaj­ka, któ­re wysia­du­ją na zmia­nę. Gdy pode­szli­śmy bli­żej, dru­gi z boć­ków wylą­do­wał na gnieź­dzie. Dzie­ci były zachwy­co­ne tym wido­kiem. Mia­ły też moż­li­wość usły­szeć cha­rak­te­ry­stycz­ne kle­ko­ta­nie.
Gdy wra­ca­li­śmy, jeden z bocia­nów prze­le­ciał nad nami na łąkę w poszu­ki­wa­niu jedze­nia. Dowie­dzie­li­śmy się, że to nie żaby są ich przy­sma­ka­mi, ale owa­dy, roba­ki, jasz­czur­ki i węże.  Ta wypra­wa dostar­czy­ła przed­szko­la­kom wie­lu nie­zwy­kłych wra­żeń, a dal­sze zaję­cia w gru­pach przy­czy­ni­ły się do utrwa­le­nia wia­do­mo­ści o tych pta­kach.