Home » Rok szkolny 2015/2016 » Podsumowanie dziesięciomiesięcznej pracy

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Podsumowanie dziesięciomiesięcznej pracy

Uczy­my się nie dla szko­ły, ale dla życia” sło­wa­mi mędr­ca sta­ro­żyt­no­ści Sene­ki Młod­sze­go dyrek­tor szko­ły roz­po­czę­ła uro­czy­stość zakoń­cze­nia roku szkol­ne­go.  W cza­sie swo­je­go wystą­pie­nia jesz­cze raz odwo­ła­ła się do myśli Sene­ki „Jeśli nie wiesz do jakie­go por­tu pły­niesz, to żaden wiatr nie jest tobie przy­chyl­ny”, aby z dumą stwier­dzić, że pra­wie wszy­scy ucznio­wie zna­ją cel swo­jej podró­ży. Z mru­gnię­ciem oka stwier­dzi­ła, że jeśli ktoś nie zna,  ma do odro­bie­nia pra­cę domo­wą. Dyrek­tor szko­ły podzię­ko­wa­ła nauczy­cie­lom, pra­cow­ni­kom nie­pe­da­go­gicz­nym, rodzi­com za wspól­ną reali­za­cję waż­nych celów, jaki­mi są nauka, wycho­wa­nie i opie­ka, wska­zu­jąc dowo­dy:

 • kon­kurs mię­dzy­na­ro­do­wy – 3 lau­re­atów
 • kon­kur­sy ogól­no­pol­skie — 5 lau­re­atów, 3 wyróż­nio­nych
 • kon­kur­sy powia­to­we — 19 lau­re­atów
 • kon­kur­sy gmin­ne — 16 lau­re­atów (www.pieczyska.edu.pl/uczniowie/sukcesy-uczniow/)
 • świet­ne wyni­ki spraw­dzia­nu szó­sto­kla­si­sty (II miej­sce w powie­cie z języ­ka angiel­skie­go i z czę­ści I tj. język pol­ski i mate­ma­ty­ka)
 • dwie uczen­ni­ce: Nata­lia Sowa, Wik­to­ria Mały­ska i uczeń Piotr Mro­żek wyty­po­wa­ni do sty­pen­dium Bur­mi­strza Wie­ru­szo­wa,
 • Ame­lia Rzep­ka i Filip Hadryś wyty­po­wa­ni do Nagro­dy Bur­mi­strza za wyso­kie wyni­ki spraw­dzia­nu,
 • Nagro­dę Bur­mi­strza za naj­wyż­szą śred­nią ocen 5,8 i wzo­ro­we zacho­wa­nie oraz suk­ce­sy w kon­kur­sach przed­mio­to­wych otrzy­ma­ła Nata­lia Sowa uczen­ni­ca kl. IV,
 • Nagro­dę Dyrek­to­ra Szko­ły za śred­nią ocen — 5,45 i wzo­ro­we zacho­wa­nie otrzy­ma­ła Wik­to­ria Mały­ska uczen­ni­ca kla­sy V,
 • Rada Peda­go­gicz­na przy­zna­ła Ame­lii Rzep­ce uczen­ni­cy kla­sy VI ze śred­nią ocen 5,18 nagro­dę za naj­więk­szy postęp edu­ka­cyj­ny,
 • szko­ła uzy­ska­ła cer­ty­fi­kat „Chro­ni­my dzie­ci”

Po wrę­cze­niu nagród książ­ko­wych i dyplo­mów gra­tu­la­cyj­nych ufun­do­wa­nych przez Radę Rodzi­ców  przy­szła chwi­la na część arty­stycz­ną. Roz­po­czę­li ją tra­dy­cyj­nym Polo­ne­zem szó­sto­kla­si­ści.

W waka­cyj­ną atmos­fe­rę wpro­wa­dzi­ły zebra­nych wier­sze, pio­sen­ki w wyko­na­niu dzie­ci z oddzia­łu przed­szkol­ne­go i uczniów klas I‑III.