Home » Rok szkolny 2017/2018 » Podziękowanie

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Podziękowanie

W cza­sie ostat­nie­go roku powia­ło nowo­cze­sno­ścią w naszej szko­le. Wszyst­ko zaczę­ło się od pani Anny Zna­mi­row­skiej.  Dzię­ki jej sta­ra­niom pani dyrek­tor i Rada Rodzi­ców zgo­dzi­ła się zaku­pić począt­ko­wo 10 table­tów, a póź­niej jesz­cze 6. Tak, aby każ­de dziec­ko mogło pra­co­wać na swo­im sprzę­cie mobil­nym. Efek­tem tego dzia­ła­nia są atrak­cyj­ne  lek­cje z wyko­rzy­sta­niem nowo­cze­snej tech­no­lo­gii. Nasz pęd ku nowo­cze­sno­ści wspo­mógł tak­że Rzą­do­wy Pro­gram “Aktyw­na tabli­ca” i zaku­pio­ny sprzęt- moni­tor i tabli­ca inte­rak­tyw­na. Dzię­ki  szko­le­niom nauczy­cie­le uczą się uży­wać zbio­ru kre­atyw­nych apli­ka­cji, któ­re moty­wu­ją uczniów do dzia­ła­nia a tak­że pozwa­la­ją na świet­ną zaba­wę pod­czas zajęć. To wiel­kie przed­się­wzię­cie spo­łecz­no­ści szkol­nej spo­wo­do­wa­ło nie tyl­ko powiew świe­że­go powie­trza w meto­dycz­ne żagle nauczy­cie­li, ale rów­nież zmo­ty­wo­wa­ło uczniów do nauki i poka­za­ło im jak wła­ści­wie korzy­stać z narzę­dzi nowo­cze­snej tech­no­lo­gii,  za co ser­decz­nie dzię­ku­je­my.