Home » Aktualności » Półfinał Wojewódzki w Drużynowym Tenisie Stołowym dziewcząt w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Półfinał Wojewódzki w Drużynowym Tenisie Stołowym dziewcząt w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej

W dniu 30 paź­dzier­ni­ka w Zespo­le Szkół Ponad­pod­sta­wo­wych im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca w Wie­ru­szo­wie odbył się pół­fi­nał woje­wódz­ki w dru­ży­no­wym teni­sie sto­ło­wym dziew­cząt w ramach Igrzysk Mło­dzie­ży Szkol­nej.

W zawo­dach wystar­to­wa­ło sie­dem dru­żyn: SP Buczek, SP Czest­ków, SP Pie­czy­ska, SP Nr 2 Wie­ru­szów, SP Mie­rzy­ce, SP Bia­ła i SP Char­łu­pia Wiel­ka.
Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ły: Dąbik Mał­go­rza­ta, Kał­muk Karo­li­na i Kik Mar­ty­na .

Osta­tecz­nie dziew­czę­ta zaję­ły 4 miej­sce.