Home » Rok szkolny 2017/2018 » Półfinały Województwa Łódzkiego w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Półfinały Województwa Łódzkiego w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt

16 stycz­nia br., w Zespo­le Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca w Wie­ru­szo­wie, odby­ły się w Rejo­no­we Zawo­dy w Dru­ży­no­wym Teni­sie Sto­ło­wym Dziew­cząt. W zawo­dach uczest­ni­czy­ło 9 dru­żyn z pię­ciu powia­tów: łaskie­go, zduń­sko-wol­skie­go, wie­luń­skie­go, wie­ru­szow­skie­go i sie­radz­kie­go. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ła dru­ży­na w skła­dzie: Kik Mar­ty­na, Kał­muk Karo­li­na i Dąbik Mał­go­rza­ta, któ­ra osta­tecz­nie upla­so­wa­ła się na 7 miej­scu.

Gratulujemy